دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦
 ١٠:٩ - 1396/10/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری نشست فرهنگی بصیرت و ولایت
با حضور سرگروه ها و اعضای خلقه های صالحین
 ١٣:٩ - 1396/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از بخش های مختلف مرکز روانپزشکی "رازی" دیدن کرد
نشست سرگروه های حلقه صالحین بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی
مدیر امور فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی«ع» از بیماران مرکز روانپزشکی رازی عیادت کرد

 

مددکاری
 

معرفی واحد مددکاری بیمارستان روانپزشکی رازی

واحد مددکاری بیمارستان روانپزشکی رازی  مستقر در ساختمان فارابی و با شماره تلفن های مستقیم  :

33401217-33401218

با 29 نفر مددکار زن و مرد به صورت فعال و روزانه در مرکز مشغول به کار می باشند که هر یک از بخش های مرکز دارای یک مددکار مستقل می باشد که کارهای مختص آن بخش را انجام می دهند و درهر درمانگاه یک مددکار ثابت نیز مستقر است.

مددکار عضوی از تیم درمان ودر اصل پل  ارتباطی میان تیم درمان و خانواده می باشد و  در طی روند درمان بیمار همزمان ازطریق ارتباط و بررسی خانواده و محیط زندگی بیمار و حتی محیط تحصیلی و شغلی وی عوامل تاثیر گذار در عود و یا تشدید بیماری را نیز بررسی می نماید که این امر کمک کننده درتسریع و بهبود روند  درمانی بیمار می باشد.

فعالیتها و خدمات  مددکاران درخصوص بیماران سرپایی و بستری ، این مرکز در زمان پذیرش ، بستری و ترخیص و همچین در

ارتباط با بیمارستان و پیشبرد اهداف درمانی به شرح ذیل می باشد:

الف- هنگام پذیرش

 • برقراری ارتباط حرفه ای با مددجویان و مصاحبه با همراهان وی به منظور کاهش اضطراب و دریافت اطلاعات لازم درمورد مشکلات اجتماعی و خانوادگی آنان
 • هماهنگی با واحد پذیرش و تیم درمانی در خصوص فرایند پذیرش یا ارجاع بیماران اعزامی از شهرستانها، مراجع قضایی، سازمان بهزیستی و سایر مراکز
 • ارائه خدمات مشاوره، ارجاع و پیگیری امور بیمه ای بیماران سرپایی و بستری 
 • راهنمایی و معرفی مددجویان جهت استفاده از امکانات پزشکی، توانبخشی و حمایتی سایر مراکز از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام و مراکز مربوطه ،با درنظر گرفتن محل سکونت آنان

ب- طی دوره بستری

 • ارزیابی اجتماعی مددجویان و ثبت مسائل و مشکلات آنان از طریق ارتباط و مصاحبه با بیمار و خانواده با رعایت اصل رازداری حرفه ای
 • برقراری ارتباط با سایر موسسات درمانی، بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و حمایتی  از جمله سازمان های کمیساریای سازمان ملل  ، ایراک ، اورژانس های اجتماعی، مراکز مداخله در بحران ، ستاد پذیرش بیماران روان ، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و...جهت استفاده از امکانات و تسهیلات آنان به منظور رفع نیازمندی های مددجویان در حوضه های وظایف مددکاری.
 • مصاحبه با مددجو و خانواده به منظور افزایش آگاهی و جلب همکاری آنان در پیشبرد روند درمان
 • ایفای نقش های رابط و مدیر مراجع (Case Manager)  به منظور تقویت ارتباط  و هماهنگی تیم درمان با خانواده و یا سایر نهادهای اجتماعی
 • همکاری با تیم درمان برای اجرای برنامه های آموزشی رفاهی تفریحی  بیماران  .
 • تهیه و ارائه گزارش از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی مددجویان بر حسب درخواست کمسیونهای روانپزشکی، مراجع قضایی و سازمان بهزیستی و ...
 • بازدید منزل (Home Visit) و دریافت اطلاعات از سایرمنابع مطلع جهت شناخت هرچه بیشتر مسائل بیمار و خانواده در موارد ضروری به تشخیص مددکار و یا پزشک معالج
 • بررسی وضعیت اجتماعی و خانوادگی بیمار و همکاری با تیم درمان جهت تشخیص لزوم نگهداری بیماران مزمن روان در بخش های تحت پوشش سازمان بهزیستی (تعامل با مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی )
 • شناسایی شبکه های حمایتی و منابع موجود در جامعه و بهره گیری  لازم از آنها  به نفع بیماران و خانواده های آنان .
 •  در صورت لزوم ثبت و ضبط و نگهداری  اسناد و مدارک و وسایل مربوط به بیمار روان تا زمان ترخص
 • مستند سازی فعالیتها و مکاتبات در پرونده های بالینی .
 • شرکت در جلسات گروه درمانی و ارائه نقطه نظرات و اطلاعات لازم در خصوص مسائل و مشکلاتی که می توانند در تصمیم گیری در مورد بیمار موثر باشد.
 • راهنمایی، مشاوره ومداخله درزمینه احقاق حقوق بیماران و خانواده با رعایت جوانب امور و هماهنگی با مراجع قضایی و دایره سرپرستی امور محجورین .
 • پیگیری امور قیمومت بیماران فاقد سرپرست به روش های  مراجعه ، هماهنگی و یا ارائه گزارش به اداره های سرپرستی .توسط مددکار قضایی و یا مددکار بخش .اعلام نظر ویا اعمال نظر در مورد عزل و نصب قیم  در خصوص  بیماران مزمن بستری در پردیسها. و تعیین هویت بیماران مجهول الهویه و بی سرپرست.

·         ارائه آموزش ومشاوره لازم به مددجویان و خانواده آنان درخصوص تشریح عوامل موثر در عود بیماری و اتخاذ رفتارهای صحیح و آگاه سازی در رابطه با حفظ بهداشت روانی سیستم خانواده (با روشهای مددکاری فردی،گروهی و جامعه ای) پیگیری شناسایی

·         بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی مددجو و همکاری با تیم درمان جهت تشخیص لزوم نگهداری بیماران مزمن در پردیس  ها و بخشهای مزمن مرکز

·         آگاه سازی و توجیه مددجو و خانواده های متقاضی ترخیص با رضایت شخصی جهت اطلاع از عواقب ترخیص بدون دستور پزشک معالج و قطع درمان و ارائه توصیه های لازم جهت لزوم پیگیری درمان در خارج از بیمارستان

ج- زمان ترخیص و پس از آن

·         پیگیری فرایند ترخیص مددجویان با تشخیص تیم درمان

·         آماده سازی مددجویان  جهت ترخیص از بیمارستان

·         کمک در جهت رفع مشکلات موجود در خانواده مددجو و ایجاد زمینه پذیرش وی در کانون خانواده

·         پیش بینی و اتخاذ تدابیر لازم جهت سپردن بیماران فاقد سرپرست به مراکز ذیربط

·         آگاه سازی مددجو و خانواده در جهت برخورد با مشکلات احتمالی ناشی از بیماری در محیط کار و تحصیل

·         بررسی موانع قانونی ترخیص مددجویان و بر حسب مورد ارجاع به مشاور حقوقی مرکز

·         بررسی وضعیت اقتصادی  اجتماعی و خانوادگی بیمار و مددجویان  و ارائه گزارش مددکاری به منظور نظارت بر میزان پرداخت هزینه های درمانی

·         نظارت بر فرآیند ترخیص مددجویان با واحد ترخیص جهت تحویل آنها به خانواده و یا سایر افراد حقیقی و حقوقی مجاز

·         پیگیری پس از ترخیص وهمکاری با تیم درمان و دفتر آموزش خانواده به منظور پیگیری پس از ترخیص و  پیشگیری از عود علایم .

فعالیتهای  واحد مددکاری در رابطه با بیمارستان و پیشبرد اهداف درمانی

 • ارائه نظرات و پیشنهادات جهت ارتقاء کیفی خدمات واحد مددکاری اجتماعی به مسئول واحد
 •  به جهت همکاری با مرکز، و در صورت نیاز ،تعامل با سایر بیمارستانهای دانشگاهی و مراکز غیر دانشگاهی جهت تعیین نوبت مشاوره و سایر خدمات پاراکلینکی و اعلام وقت به بخش های بستری و اعلام به خانواده جهت مراجعه و حضور و همراهی بیمار .
 • همکاری در جلب مشارکت موسسات و نهادهای مرتبط در خصوص دریافت خدمات بهداشتی،درمانی و رفاهی و بهره گیری مناسب از آنان جهت حل مشکلات مددجویان –تعامل با سازمان ها و اداره های بهزیستی و کمیته امداد ومراکز خیریه ...
 • همکاری  در جهت پیشبرد آموزش عملی دانشجویان مددکاری در رابطه با فعالیت های مددکاری در بیمارستان.
 • شرکت فعال در جلسات هماهنگی متشکله در واحد مددکاری به منظور بررسی مشکلات موجود
 • شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت ،جلسات وهمایش های مرتبط و برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی و کارگاههای تخصصی که در جهت ارتقا کیفیت حرفه مددکاری اجتماعی صورت می پذیرد.
 • انجام تحقیقات و پژوهش های اجتماعی-درمانی در مرکز و یا مراکز مربوطه در ارتباط با وظایف واحد مددکاری و ارائه نتایج به مقامات ذیربط، جهت برنامه ریزی های مقتضی با صلاحدید مسئول واحد.
 • ارائه گزارش های ماهانه و یا موردی مربوط به فعالیتهای واحد مددکاری به مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از طریق مقام مسئول ،در رابطه با حرفه مددکاری،

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی