يکشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٨
برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان بهمن ماه

 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

سه شنبه

1/11/98

دکتر حبیبی

چهارشنبه

16/11/98

دکتر دودانگی

چهارشنبه

2/11/98

دکتر دودانگی

پنج شنبه

17/11/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

3/11/98

دکتر حبیبی

جمعه

18/11/98

دکتر دودانگی

جمعه

4/11/98

دکتر دودانگی

شنبه

19/11/98

دکتر حبیبی

شنبه

5/11/98

دکتر حبیبی

یکشنبه

20/11/98

دکتر دودانگی

یکشنبه

6/11/98

دکتر دودانگی

دوشنبه

21/11/98

دکتر حبیبی

دوشنبه

7/11/98

دکتر حبیبی

سه شنبه

22/11/98

دکتر دودانگی

سه شنبه

8/11/98

دکتر دودانگی

چهارشنبه

23/11/98

دکتر حبیبی

چهارشنبه

9/11/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

24/11/98

دکتر دودانگی

پنج شنبه

10/11/98

دکتر دودانگی

جمعه

25/11/98

دکتر حبیبی

جمعه

11/11/98

دکتر حبیبی

شنبه

26/11/98

دکتر دودانگی

شنبه

12/11/98

دکتر دودانگی

یکشنبه

27/11/98

دکتر حبیبی

یکشنبه

13/11/98

دکتر حبیبی

دوشنبه

28/11/98

دکتر دودانگی

دوشنبه

14/11/98

دکتر دودانگی

سه شنبه

29/11/98

دکتر حبیبی

سه شنبه

15/11/98

دکتر حبیبی

چهارشنبه

30/11/98

دکتر دودانگی

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانينقشه سایتمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی