پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان آبان ماه

 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

چهارشنبه

1/8/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

16/8/98

دکتر دودانگی

پنج شنبه

2/8/98

دکتر دودانگی

جمعه

17/8/98

دکتر حبیبی

جمعه

3/8/98

دکتر حبیبی

شنبه

18/8/98

دکتر دودانگی

شنبه

4/8/98

دکتر دودانگی

یکشنبه

19/8/98

دکتر حبیبی

یکشنبه

5/8/98

دکتر حبیبی

دوشنبه

20/8/98

دکتر دودانگی

دوشنبه

6/8/98

دکتر دودانگی

سه شنبه

21/8/98

دکتر حبیبی

سه شنبه

7/8/98

دکتر حبیبی

چهارشنبه

22/8/98

دکتر دودانگی

چهارشنبه

8/8/98

دکتر دودانگی

پنج شنبه

23/8/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

9/8/98

دکتر حبیبی

جمعه

24/8/98

دکتر دودانگی

جمعه

10/8/98

دکتر دودانگی

شنبه

25/8/98

دکتر حبیبی

شنبه

11/8/98

دکتر حبیبی

یکشنبه

26/8/98

دکتر دودانگی

یکشنبه

12/8/98

دکتر دودانگی

دوشنبه

27/8/98

دکتر حبیبی

دوشنبه

13/8/98

دکتر حبیبی

سه شنبه

28/8/98

دکتر دودانگی

سه شنبه

14/8/98

دکتر دودانگی

چهارشنبه

29/8/98

دکتر حبیبی

چهارشنبه

15/8/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

30/8/98

دکتر دودانگی

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی