دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان مرداد ماه

 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

سه شنبه

1/5/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

17/5/98

دکتر حبیبی

چهارشنبه

2/5/98

دکتر دودانگی

جمعه

18/5/98

دکتر دودانگی

پنج شنبه

3/5/98

دکتر حبیبی

شنبه

19/5/98

دکتر حبیبی

جمعه

4/5/98

دکتر دودانگی

یکشنبه

20/5/98

دکتر دودانگی

شنبه

5/5/98

دکتر حبیبی

دوشنبه

21/5/98

دکتر حبیبی

یکشنبه

6/5/98

دکتر دودانگی

سه شنبه

22/5/98

دکتر دودانگی

دوشنبه

7/5/98

دکتر حبیبی

چهارشنبه

23/5/98

دکتر حبیبی

سه شنبه

8/5/98

دکتر دودانگی

پنج شنبه

24/5/98

دکتر دودانگی

چهارشنبه

9/5/98

دکتر حبیبی

جمعه

25/5/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

10/5/98

دکتر دودانگی

شنبه

26/5/98

دکتر دودانگی

جمعه

11/5/98

دکتر حبیبی

یکشنبه

27/5/98

دکتر حبیبی

شنبه

12/5/98

دکتر دودانگی

دوشنبه

28/5/98

دکتر دودانگی

یکشنبه

13/5/98

دکتر حبیبی

سه شنبه

29/5/98

دکتر حبیبی

دوشنبه

14/5/98

دکتر دودانگی

چهارشنبه

30/5/98

دکتر دودانگی

سه شنبه

15/5/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

31/5/98

دکتر حبیبی

چهارشنبه

16/5/98

دکتر دودانگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی