سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان مرداد ماه 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

دوشنبه

1/5/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

17/5/97

دکتر حبیبی

سه شنبه

2/5/97

دکتر دودانگی

پنج شنبه

18/5/97

دکتر دودانگی

چهارشنبه

3/5/97

دکتر حبیبی

جمعه

19/5/97

دکتر حبیبی

پنج شنبه

4/5/97

دکتر دودانگی

شنبه

20/5/97

دکتر دودانگی

جمعه

5/5/97

دکتر حبیبی

يكشنبه

21/5/97

دکتر حبیبی

شنبه

6/5/97

دکتر دودانگی

دوشنبه

22/5/97

دکتر دودانگی

يكشنبه

7/5/97

دکتر حبیبی

سه شنبه

23/5/97

دکتر حبیبی

دوشنبه

8/5/97

دکتر دودانگی

چهارشنبه

24/5/97

دکتر دودانگی

سه شنبه

9/5/97

دکتر حبیبی

پنج شنبه

25/5/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

10/5/97

دکتر دودانگی

جمعه

26/5/97

دکتر دودانگی

پنج شنبه

11/5/97

دکتر حبیبی

شنبه

27/5/97

دکتر حبیبی

جمعه

12/5/97

دکتر دودانگی

يكشنبه

28/5/97

دکتر دودانگی

شنبه

13/5/97

دکتر حبیبی

دوشنبه

29/5/97

دکتر حبیبی

يكشنبه

14/5/97

دکتر دودانگی

سه شنبه

30/5/97

دکتر دودانگی

دوشنبه

15/5/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

31/5/97

دکتر حبیبی

سه شنبه

16/5/97

دکتر دودانگی

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی