شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٨
برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان فروردین ماه 

 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

پنج شنبه

1/1/98

دکتر حبیبی

شنبه

17/1/98

دکتر حبیبی

جمعه

2/1/98

دکتر دودانگی

یکشنبه

18/1/98

دکتر دودانگی

شنبه

3/1/98

دکتر حبیبی

دوشنبه

19/1/98

دکتر حبیبی

یکشنبه

4/1/98

دکتر دودانگی

سه شنبه

20/1/98

دکتر دودانگی

دوشنبه

5/1/98

دکتر حبیبی

چهارشنبه

21/1/98

دکتر حبیبی

سه شنبه

6/1/98

دکتر دودانگی

پنج شنبه

22/1/98

دکتر دودانگی

چهارشنبه

7/1/98

دکتر حبیبی

جمعه

23/1/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

8/1/98

دکتر دودانگی

شنبه

24/1/98

دکتر دودانگی

جمعه

9/1/98

دکتر حبیبی

یکشنبه

25/1/98

دکتر حبیبی

شنبه

10/1/98

دکتر دودانگی

دوشنبه

26/1/98

دکتر دودانگی

یکشنبه

11/1/98

دکتر حبیبی

سه شنبه

27/1/98

دکتر حبیبی

دوشنبه

12/1/98

دکتر دودانگی

چهارشنبه

28/1/98

دکتر دودانگی

سه شنبه

13/1/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

29/1/98

دکتر حبیبی

چهارشنبه

14/1/98

دکتر دودانگی

جمعه

30/1/98

دکتر دودانگی

پنج شنبه

15/1/98

دکتر حبیبی

شنبه

31/1/98

دکتر حبیبی

جمعه

16/1/98

دکتر دودانگی

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی