يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨
برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان خرداد ماه

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

چهارشنبه

1/3/98

دکتر حبیبی

جمعه

17/3/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

2/3/98

دکتر دودانگی

شنبه

18/3/98

دکتر دودانگی

جمعه

3/3/98

دکتر حبیبی

یکشنبه

19/3/98

دکتر حبیبی

شنبه

4/3/98

دکتر دودانگی

دوشنبه

20/3/98

دکتر دودانگی

یکشنبه

5/3/98

دکتر حبیبی

سه شنبه

21/3/98

دکتر حبیبی

دوشنبه

6/3/98

دکتر دودانگی

چهارشنبه

22/3/98

دکتر دودانگی

سه شنبه

7/3/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

23/3/98

دکتر حبیبی

چهارشنبه

8/3/98

دکتر دودانگی

جمعه

24/3/98

دکتر دودانگی

پنج شنبه

9/3/98

دکتر حبیبی

شنبه

25/3/98

دکتر حبیبی

جمعه

10/3/98

دکتر دودانگی

یکشنبه

26/3/98

دکتر دودانگی

شنبه

11/3/98

دکتر حبیبی

دوشنبه

27/3/98

دکتر حبیبی

یکشنبه

12/3/98

دکتر دودانگی

سه شنبه

28/3/98

دکتر دودانگی

دوشنبه

13/3/98

دکتر حبیبی

چهارشنبه

29/3/98

دکتر حبیبی

سه شنبه

14/3/98

دکتر دودانگی

پنج شنبه

30/3/98

دکتر دودانگی

چهارشنبه

15/3/98

دکتر حبیبی

جمعه

31/3/98

دکتر حبیبی

پنج شنبه

16/3/98

دکتر دودانگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی