سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي
 

برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي در مهر ماه

 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

يكشنبه

1/7/97

دکتر شجاع

سه شنبه

17/7/97

دکتر صدیقی

دوشنبه

2/7/97

دکتر علی خانی

چهارشنبه

18/7/97

دکتر میهن

سه شنبه

3/7/97

دکتر موسوی

پنج شنبه

19/7/97

دکتر سمیعی

چهارشنبه

4/7/97

دکتر سمیعی

جمعه

20/7/97

دکتر فیض زاده

پنج شنبه

5/7/97

دکتر شجاع

شنبه

21/7/97

دکتر ناظری

جمعه

6/7/97

دکتر سعید

يكشنبه

22/7/97

دکتر دیه جی

شنبه

7/7/97

دکتر باطنی

دوشنبه

23/7/97

دکتر مزینانی

يكشنبه

8/7/97

دکتر دیه جی

سه شنبه

24/7/97

دکتر باطنی

دوشنبه

9/7/97

دکتر مزینانی

چهارشنبه

25/7/97

دکتر میهن

سه شنبه

10/7/97

دکتر ناظری

پنج شنبه

26/7/97

دکتر باطنی

چهارشنبه

11/7/97

دکتر دیه جی

جمعه

27/7/97

دکتر صدیقی

پنج شنبه

12/7/97

دکتر خدایی

شنبه

28/7/97

دکتر میهن

جمعه

13/7/97

دکتر موسوی

يكشنبه

29/7/97

دکتر سعید

شنبه

14/7/97

دکتر علی خانی

دوشنبه

30/7/97

دکتر فیض زاده

يكشنبه

15/7/97

دکتر سعید

 

 

 

دوشنبه

16/7/97

دکتر خدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی