سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي
 

برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي در مرداد ماه

 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

دوشنبه

1/5/97

دکتر شجاع

چهارشنبه

17/5/97

دکتر سعید

سه شنبه

2/5/97

دکتر سعید

پنج شنبه

18/5/97

دکتر خدایی

چهارشنبه

3/5/97

دکتر فیض زاده

جمعه

19/5/97

دکتر دیه جی

پنج شنبه

4/5/97

دکتر شجاع

شنبه

20/5/97

دکتر علی خانی

جمعه

5/5/97

دکتر علی خانی

يكشنبه

21/5/97

دکتر خدایی

شنبه

6/5/97

دکتر موسوی

دوشنبه

22/5/97

دکتر دیه جی

يكشنبه

7/5/97

دکتر خدایی

سه شنبه

23/5/97

دکتر موسوی

دوشنبه

8/5/97

دکتر مزینانی

چهارشنبه

24/5/97

دکتر صدیقی

سه شنبه

9/5/97

دکتر فیض زاده

پنج شنبه

25/5/97

دکتر فیض زاده

چهارشنبه

10/5/97

دکتر باطنی

جمعه

26/5/97

دکتر باطنی

پنج شنبه

11/5/97

دکتر مزینانی

شنبه

27/5/97

دکتر ناظری

جمعه

12/5/97

دکتر موسوی

يكشنبه

28/5/97

دکتر صدیقی

شنبه

13/5/97

دکتر باطنی

دوشنبه

29/5/97

دکتر دیه جی

يكشنبه

14/5/97

دکتر علی خانی

سه شنبه

30/5/97

دکتر صدیقی

دوشنبه

15/5/97

دکتر مزینانی

چهارشنبه

31/5/97

دکتر سعید

سه شنبه

16/5/97

دکتر ناظری

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی