پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران در مرداد ماه

روز

تاريخ

شيفت صبح

         شيفت عصر و شب

                                       دستيار سال اول                                                             دستيار سال دوم                                    دستيار سال سوم                  دستیار سال چهارم

                                                                                              Bed manager            

دوشنبه

1/5/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر خلعتبری

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر کامروان

دکتر بیات

 

سه شنبه

2/5/97

دکتر هوشمند

دکتر هوشمند دکتر منتظری

دکتر صدری

دکتر جعفری

 

چهارشنبه

3/5/97

دکتر خلعتبری

دکتر خلعتبری- دکتر نصرآبادی

دکتر متینا پورقاسم

دکتر دیباجی

 

پنج شنبه

4/5/97

دکتر نصرآبادی

دکتر نصرآبادی- دکتر جعفرزاده

دکتر کامروان

دکتر امیریان

 

جمعه

5/5/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر هوشمند

دکتر کامروان

 

 

شنبه

6/5/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر کلیم دست

دکتر حسینی سوق

 

يكشنبه

7/5/97

دکتر منتظری

دکتر منتظری- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر متینا پورقاسم

دکتر صدری

دکتر نصیری فر

 

دوشنبه

8/5/97

دکتر نصرآبادی

دکتر نصرآبادی- دکتر خلعتبری

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر وطنخواه

 

سه شنبه

9/5/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر منتظری

دکتر اقمشه

دکتر درویش اسکندری

دکتر صباغی

 

چهارشنبه

10/5/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر نصرآبادی

دکتر درویش اسکندری

دکتر بیات

 

پنج شنبه

11/5/97

دکتر هوشمند

دکتر هوشمند- دکتر جعفرزاده

دکتر شریعتخواه

دکتر جعفری

 

جمعه

12/5/97

دکتر منتظری

دکتر منتظری- دکتر هوشمند

دکتر اقمشه

 

 

شنبه

13/5/97

دکتر خلعتبری

دکتر خلعتبری- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر کامروان

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر دیباجی

 

يكشنبه

14/5/97

دکتر نصرآبادی

دکتر نصرآبادی- دکتر صداقت

دکتر صدری

دکتر امیریان

 

دوشنبه

15/5/97

دکتر هوشمند

دکتر هوشمند- دکتر خلعتبری

دکتر شریعتخواه

دکتر متینا پورقاسم

دکتر حسینی سوق

 

سه شنبه

16/5/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر نصرآبادی

دکتر اقمشه

دکتر نصیری فر

 

چهارشنبه

17/5/97

دکتر منتظری

دکتر منتظری- دکتر صداقت

دکتر درویش اسکندری

دکتر اقمشه

دکتر وطنخواه

 

پنج شنبه

18/5/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر منتظری

دکتر رئیس علی اکبری

-

 

جمعه

19/5/97

دکتر هوشمند

دکتر هوشمند- دکتر جعفرزاده

دکتر کلیم دست

 

 

شنبه

20/5/97

دکتر نصرآبادی

دکتر نصرآبادی- دکتر هوشمند

دکتر کامروان

دکتر کلیم دست

دکتر بیات

 

يكشنبه

21/5/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر اقمشه

دکتر درویش اسکندری

دکتر جعفری

 

دوشنبه

22/5/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر نصرآبادی

دکتر کلیم دست

دکتر دیباجی

 

سه شنبه

23/5/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر خلعتبری

دکتر متینا پورقاسم

دکتر شریعتخواه

دکتر امیریان

 

چهارشنبه

24/5/97

دکتر خلعتبری

دکتر خلعتبری- دکتر جعفرزاده

دکتر شریعتخواه

دکتر حسینی سوق

 

پنج شنبه

25/5/97

دکتر منتظری

دکتر منتظری- دکتر صداقت

دکتر صدری

-

 

جمعه

26/5/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر نصرآبادی

دکتر درویش اسکندری

 

 

شنبه

27/5/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر منتظری

دکتر کلیم دست

دکتر صباغی

 

يكشنبه

28/5/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر خلعتبری

دکتر صدری

-

 

دوشنبه

29/5/97

دکتر منتظری

دکتر منتظری- دکتر جعفرزاده

دکتر شریعتخواه

دکتر وطنخواه

 

سه شنبه

30/5/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر متینا پورقاسم

-

 

چهارشنبه

31/5/97

دکتر خلعتبری

دکتر خلعتبری- دکتر صداقت

دکتر رئیس علی اکبری

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی