چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران آبان ماه

 

روز

تاريخ

شيفت صبح

 

                          اورژانس                   

شيفت عصر و شب

                               دستيار سال اول                                                                                                    دستيار  ارشد

                                                                                                     پزشک  مقیم

        اورژانس                     بخش                            اورژانس                          بخش

چهارشنبه

1/8/98

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر کریمی

دکتر جمالی

دکتر صداقت

پنج شنبه

2/8/98

دکتر مختاری

دکتر آقاجان

دکتر مختاری

دکتر آقاجان

دکتر دیبایی

دکتر شهبازی

دکتر هوشمند

جمعه

3/8/98

دکتر علیپور

دکتر کیانی

دکتر علیپور

دکتر کیانی

دکتر مظلومی

دکتر افتخاریان

دکتر محمودی قرا

شنبه

4/8/98

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر لطف

دکتر کریمی

دکتر شهلا پورقاسم

يكشنبه

5/8/98

دکتر زنگنه

دکتر داروغه

دکتر زنگنه

دکتر داروغه

دکتر کریمی

دکتر دیلمی

دکتر جعفرزاده

دوشنبه

6/8/98

دکتر کاظمی

دکتر مختاری

دکتر کاظمی

دکتر مختاری

دکتر جمالی

دکتر موسیوند

دکتر کامروان

سه شنبه

7/8/98

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر شاه علی

دکتر فلاح پور

دکتر جباری

چهارشنبه

8/8/98

دکتر کیانی

دکتر یزدان‌پناه

دکتر کیانی

دکتر یزدان‌پناه

دکتر مظلومی

دکتر کریمی

دکتر سروناز صدری

پنج شنبه

9/8/98

دکتر زنگنه

دکتر علیپور

دکتر زنگنه

دکتر علیپور

دکتر موسیوند

دکتر لطف

دکتر خلعتبری

جمعه

10/8/98

دکتر مختاری

دکتر کاظمی

دکتر مختاری

دکتر کاظمی

دکتر افتخاریان

دکتر مرادزاده

دکتر صداقت

شنبه

11/8/98

دکتر آقاجان

دکتر داروغه

دکتر آقاجان

دکتر داروغه

دکتر دیبایی

دکتر شاه علی

دکتر منتظری

يكشنبه

12/8/98

دکتر علیپور

دکتر زنگنه

دکتر علیپور

دکتر زنگنه

دکتر مرادزاده

دکتر موسیوند

دکتر عباسیان

دوشنبه

13/8/98

دکتر مختاری

دکتر یزدان‌پناه

دکتر مختاری

دکتر یزدان‌پناه

دکتر افتخاریان

دکتر فلاح پور

دکتر نصرآبادی

سه شنبه

14/8/98

دکتر کاظمی

دکتر آقاجان

دکتر کاظمی

دکتر آقاجان

دکتر کریمی

دکتر دیلمی

دکتر محمودی قرا

چهارشنبه

15/8/98

دکتر کیانی

دکتر علیپور

دکتر کیانی

دکتر علیپور

دکتر شهبازی

دکتر دیبایی

دکتر شهلا پورقاسم

پنج شنبه

16/8/98

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر مرادزاده

دکتر شاه علی

دکتر سروناز صدری

جمعه

17/8/98

دکتر یزدان‌پناه

دکتر داروغه

دکتر یزدان‌پناه

دکتر داروغه

دکتر جمالی

دکتر کریمی

دکتر منتظری

شنبه

18/8/98

دکتر زنگنه

دکتر کاظمی

دکتر زنگنه

دکتر کاظمی

دکتر دیبایی

دکتر لطف

دکتر اسدیان

يكشنبه

19/8/98

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر دیلمی

دکتر مظلومی

دکتر جباری

دوشنبه

20/8/98

دکتر کیانی

دکتر آقاجان

دکتر کیانی

دکتر آقاجان

دکتر شاه علی

دکتر شهبازی

دکتر کلیم دست

سه شنبه

21/8/98

دکتر علیپور

دکتر داروغه

دکتر علیپور

دکتر داروغه

دکتر موسیوند

دکتر مرادزاده

دکتر هوشمند

چهارشنبه

22/8/98

دکتر مختاری

دکتر کاظمی

دکتر مختاری

دکتر کاظمی

دکتر فلاح پور

دکتر افتخاریان

دکتر خلعتبری

پنج شنبه

23/8/98

دکتر زنگنه

دکتر کیانی

دکتر زنگنه

دکتر کیانی

دکتر شاه علی

دکتر مظلومی

دکتر نصرآبادی

جمعه

24/8/98

دکتر آقاجان

دکتر یزدان‌پناه

دکتر آقاجان

دکتر یزدان‌پناه

دکتر دیلمی

دکتر جمالی

دکتر شهلا پورقاسم

شنبه

25/8/98

دکتر داروغه

دکتر علیپور

دکتر داروغه

دکتر علیپور

دکتر لطف

دکتر فلاح پور

دکتر درویش اسکندری

يكشنبه

26/8/98

دکتر زنگنه

دکتر یزدان‌پناه

دکتر زنگنه

دکتر یزدان‌پناه

دکتر مرادزاده

دکتر مظلومی

دکتر اقمشه

دوشنبه

27/8/98

دکتر مختاری

دکتر کاظمی

دکتر مختاری

دکتر کاظمی

دکتر فلاح پور

دکتر افتخاریان

دکتر جعفرزاده

سه شنبه

28/8/98

دکتر کیانی

دکتر داروغه

دکتر کیانی

دکتر داروغه

دکتر موسیوند

دکتر دیبایی

دکتر نصرآبادی

چهارشنبه

29/8/98

دکتر آقاجان

دکتر یزدان‌پناه

دکتر آقاجان

دکتر یزدان‌پناه

دکتر شهبازی

دکتر جمالی

دکتر رئیس علی اکبری

پنج شنبه

30/8/98

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر افتخاریان

دکتر دیلمی

دکتر عباسیان

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی