دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران  مرداد ماه

 

روز

تاريخ

شيفت صبح

شيفت عصر و شب

                            دستيار سال اول                                                                                                    دستيار  ارشد

                  پزشک  مقیم

سه شنبه

1/5/98

دکتر دیلمی- دکتر کریمی

دکتر دیلمی- دکتر کریمی

دکتر عباسیان- دکتر جعفرزاده

دکتر اقمشه

چهارشنبه

2/5/98

دکتر شاه علی- دکتر مظلومی

دکتر شاه علی- دکتر مظلومی

دکتر محمودی قرا- دکتر منتظری

دکتر اسدیان

پنج شنبه

3/5/98

دکتر کریمی- دکتر جمالی

دکتر کریمی- دکتر جمالی

دکتر هوشمند- دکتر عباسیان

دکتر درویش اسکندری

جمعه

4/5/98

دکتر شهبازی- دکتر دیبائی

دکتر شهبازی- دکتر دیبائی

دکتر خلعتبری- دکتر هوشمند

دکتر متینا پورقاسم

شنبه

5/5/98

دکتر موسیوند- دکتر مرادزاده

دکتر موسیوند- دکتر مرادزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر خلعتبری

دکتر اقمشه

يكشنبه

6/5/98

دکتر دیبائی- دکتر افتخاریان

دکتر دیبائی- دکتر افتخاریان

دکتر منتظری- دکتر هوشمند

دکتر کلیم دست *

دوشنبه

7/5/98

دکتر شهبازی- دکتر مظلومی

دکتر شهبازی- دکتر مظلومی

دکتر سروناز صدری- دکتر خلعتبری

دکتر شریعتخواه *

سه شنبه

8/5/98

دکتر افتخاریان- دکتر دیلمی

دکتر افتخاریان- دکتر دیلمی

دکتر نصرآبادی- دکتر منتظری

دکتر درویش اسکندری

چهارشنبه

9/5/98

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر محمودی قرا-دکتر شهلا پورقاسم

دکتر متینا پورقاسم *

پنج شنبه

10/5/98

دکتر مظلومی- دکتر موسیوند

دکتر مظلومی- دکتر موسیوند

دکتر جعفرزاده- دکتر محمودی قرا

دکتر اسدیان

جمعه

11/5/98

دکتر کریمی- دکتر مرادزاده

دکتر کریمی- دکتر مرادزاده

دکتر صداقت- دکتر جعفرزاده

دکتر کامروان

شنبه

12/5/98

دکتر مرادزاده- دکتر شهبازی

دکتر مرادزاده- دکتر شهبازی

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر نصرآبادی

دکتر انسیه صدری *

يكشنبه

13/5/98

دکتر دیلمی- دکتر جمالی

دکتر دیلمی- دکتر جمالی

دکتر هوشمند- دکتر صدری

دکتر رئیس علی اکبری*

دوشنبه

14/5/98

دکتر کریمی- دکتر دیبائی

دکتر کریمی- دکتر دیبائی

دکتر نصرآبادی- دکتر صداقت

دکتر اقمشه *

سه شنبه

15/5/98

دکتر شهبازی- دکتر مرادزاده

دکتر شهبازی- دکتر مرادزاده

دکتر عباسیان- دکتر محمودی قرا

دکتر کامروان *

چهارشنبه

16/5/98

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر جعفرزاده- دکتر نصرآبادی

دکتر شریعتخواه

پنج شنبه

17/5/98

دکتر کریمی- دکتر مظلومی

دکتر کریمی- دکتر مظلومی

دکتر محمودی‌قرا- دکتر سروناز صدری

دکتر انسیه صدری

جمعه

18/5/98

دکتر دیبائی- دکتر کریمی

دکتر دیبائی- دکتر کریمی

دکتر سروناز صدری- دکتر صداقت

دکتر کلیم دست

شنبه

19/5/98

دکتر شاه علی- دکتر افتخاریان

دکتر شاه علی- دکتر افتخاریان

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر عباسیان

دکتر اسدیان *

يكشنبه

20/5/98

دکتر دیبائی- دکتر مرادزاده

دکتر دیبائی- دکتر مرادزاده

دکتر خلعتبری- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر رئیس علی اکبری

دوشنبه

21/5/98

دکتر مظلومی- دکتر دیلمی

دکتر مظلومی- دکتر دیلمی

دکتر نصرآبادی- دکتر هوشمند

دکتر متینا پورقاسم

سه شنبه

22/5/98

دکتر شاه علی- دکتر فلاح پور

دکتر شاه علی- دکتر فلاح پور

دکتر صداقت- دکتر نصرآبادی

دکتر کامروان

چهارشنبه

23/5/98

دکتر لطف- دکتر موسیوند

دکتر لطف- دکتر موسیوند

دکتر محمودی‌قرا- دکتر سروناز صدری

دکتر کلیم دست

پنج شنبه

24/5/98

دکتر شاه علی- دکتر دیلمی

دکتر شاه علی- دکتر دیلمی

دکتر منتظری- دکتر خلعتبری

دکتر انسیه صدری

جمعه

25/5/98

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر عباسیان

دکتر شریعتخواه

شنبه

26/5/98

دکتر دیبائی- دکتر مرادزاده

دکتر دیبائی- دکتر مرادزاده

دکتر صداقت- دکتر منتظری

دکتر درویش اسکندری*

يكشنبه

27/5/98

دکتر شاه علی- دکتر موسیوند

دکتر شاه علی- دکتر موسیوند

دکتر خلعتبری- دکتر صداقت

دکتر کامروان

دوشنبه

28/5/98

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر سروناز صدری- دکتر هوشمند

دکتر رئیس علی اکبری

سه شنبه

29/5/98

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر منتظری- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر اسدیان

چهارشنبه

30/5/98

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر هوشمند- دکتر منتظری

دکتر متینا پورقاسم

پنج شنبه

31/5/98

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر عباسیان- دکتر جعفرزاده

دکتر اقمشه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی