شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران دی ماه

 

روز

تاريخ

شيفت صبح

 

                          اورژانس                   

شيفت عصر و شب

                               دستيار سال اول                                                                                                    دستيار  ارشد

                                                                                                     پزشک  مقیم

        اورژانس                         بخش                            اورژانس                       بخش

يكشنبه

1/10/98

دکتر مختاری

دکتر آقاجان

دکتر مختاری

دکتر آقاجان

دکتر دیبایی

دکتر دیلمی

دکتر محمودی قرا

دوشنبه

2/10/98

دکتر جباری‌نژاد

دکتر محمدی

دکتر جباری‌نژاد

دکتر محمدی

دکتر کریمی

دکتر موسیوند

دکتر هوشمند

سه شنبه

3/10/98

دکتر زنگنه

دکتر داروغه

دکتر زنگنه

دکتر داروغه

دکتر شاه علی

دکتر مرادزاده

دکتر خلعتبری

چهارشنبه

4/10/98

دکتر علی پور

دکتر کیانی

دکتر علی پور

دکتر کیانی

دکتر مرادزاده

دکتر شاه علی

دکتر عباسیان

پنج شنبه

5/10/98

دکتر کاظمی

دکتر جباری‌نژاد

دکتر کاظمی

دکتر جباری‌نژاد

دکتر کریمی

دکتر افتخاریان

دکتر صداقت

جمعه

6/10/98

دکتر داروغه

دکتر مختاری

دکتر داروغه

دکتر مختاری

دکتر لطف

دکتر فلاح پور

دکتر منتظری

شنبه

7/10/98

دکتر روستایی

دکتر یزدان پناه

دکتر روستایی

دکتر یزدان پناه

دکتر مظلومی

دکتر شهبازی

دکتر سروناز صدری

يكشنبه

8/10/98

دکتر آقاجان

دکتر زنگنه

دکتر آقاجان

دکتر زنگنه

دکتر افتخاریان

دکتر لطف

دکتر هوشمند

دوشنبه

9/10/98

دکتر مختاری

دکتر کاظمی

دکتر مختاری

دکتر کاظمی

دکتر دیبایی

دکتر موسیوند

دکتر دهقان

سه شنبه

10/10/98

دکتر یزدان پناه

دکتر روستایی

دکتر یزدان پناه

دکتر روستایی

دکتر دیلمی

دکتر دیبایی

دکتر جباری

چهارشنبه

11/10/98

دکتر زنگنه

دکتر داروغه

دکتر زنگنه

دکتر داروغه

دکتر مرادزاده

دکتر دیلمی

دکتر شهلا پورقاسم

پنج شنبه

12/10/98

دکتر کیانی

دکتر علی پور

دکتر کیانی

دکتر علی پور

دکتر جمالی

دکتر شهبازی

دکتر محمودی قرا

جمعه

13/10/98

دکتر جباری‌نژاد

دکتر آقاجان

دکتر جباری‌نژاد

دکتر آقاجان

دکتر فلاح پور

دکتر لطف

دکتر عباسیان

شنبه

14/10/98

دکتر کاظمی

دکتر مختاری

دکتر کاظمی

دکتر مختاری

دکتر دیبایی

دکتر مظلومی

دکتر دهقان

يكشنبه

15/10/98

دکتر روستایی

دکتر یزدان پناه

دکتر روستایی

دکتر یزدان پناه

دکتر دیلمی

دکتر کریمی

دکتر منتظری

دوشنبه

16/10/98

دکتر محمدی

دکتر جباری‌نژاد

دکتر محمدی

دکتر جباری‌نژاد

دکتر کریمی

دکتر فلاح پور

دکتر خلعتبری

سه شنبه

17/10/98

دکتر علی پور

دکتر کیانی

دکتر علی پور

دکتر کیانی

دکتر شاه علی

دکتر افتخاریان

دکتر صداقت

چهارشنبه

18/10/98

دکتر آقاجان

دکتر یزدان پناه

دکتر آقاجان

دکتر یزدان پناه

دکتر مظلومی

دکتر جمالی

دکتر شهلا پورقاسم

پنج شنبه

19/10/98

دکتر داروغه

دکتر زنگنه

دکتر داروغه

دکتر زنگنه

دکتر افتخاریان

دکتر دیلمی

دکتر جباری

جمعه

20/10/98

دکتر کاظمی

دکتر محمدی

دکتر کاظمی

دکتر محمدی

دکتر جمالی

دکتر مظلومی

دکتر سروناز صدری

شنبه

21/10/98

دکتر یزدان پناه

دکتر روستایی

دکتر یزدان پناه

دکتر روستایی

دکتر شهبازی

دکتر شاه علی

دکتر شهلا پورقاسم

يكشنبه

22/10/98

دکتر محمدی

دکتر آقاجان

دکتر محمدی

دکتر آقاجان

دکتر مرادزاده

دکتر دیبایی

دکتر دهقان

دوشنبه

23/10/98

دکتر زنگنه

دکتر داروغه

دکتر زنگنه

دکتر داروغه

دکتر فلاح پور

دکتر مرادزاده

دکتر متینا پورقاسم

سه شنبه

24/10/98

دکتر کیانی

دکتر علی پور

دکتر کیانی

دکتر علی پور

دکتر شهبازی

دکتر کریمی

دکتر شریعت خواه

چهارشنبه

25/10/98

دکتر جباری‌نژاد

دکتر محمدی

دکتر جباری‌نژاد

دکتر محمدی

دکتر مظلومی

دکتر فلاح پور

دکتر کامروان

پنج شنبه

26/10/98

دکتر مختاری

دکتر آقاجان

دکتر مختاری

دکتر آقاجان

دکتر لطف

دکتر کریمی

دکتر خلعتبری

جمعه

27/10/98

دکتر روستایی

دکتر یزدان پناه

دکتر روستایی

دکتر یزدان پناه

دکتر لطف

دکتر دیبایی

دکتر هوشمند

شنبه

28/10/98

دکتر علی پور

دکتر کیانی

دکتر علی پور

دکتر کیانی

دکتر دیلمی

دکتر مظلومی

دکتر درویش اسکندری

يكشنبه

29/10/98

دکتر زنگنه

دکتر کاظمی

دکتر زنگنه

دکتر کاظمی

دکتر افتخاریان

دکتر دیبایی

دکتر رئیس علی اکبری

دوشنبه

30/10/98

دکتر محمدی

دکتر مختاری

دکتر محمدی

دکتر مختاری

دکتر شاه علی

دکتر شهبازی

دکتر انسیه صدری

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی