دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران مهر ماه

 

روز

تاريخ

شيفت صبح

 

                          اورژانس                   

شيفت عصر و شب

                               دستيار سال اول                                                                                                    دستيار  ارشد

                                                                                                     پزشک  مقیم

        اورژانس                     بخش                            اورژانس                          بخش

دوشنبه

1/7/98

دکتر علی پور

دکتر کیانی

دکتر علی پور

دکتر کیانی

دکتر جمالی

دکتر افتخاریان

دکتر منتظری

سه شنبه

2/7/98

دکتر داروغه

دکتر آقاجان

دکتر داروغه

دکتر آقاجان

دکتر دیلمی

دکتر کریمی

دکتر کلیم دست

چهارشنبه

3/7/98

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر فلاح پور

دکتر موسیوند

دکتر درویش اسکندری

پنج شنبه

4/7/98

دکتر علی پور

دکتر کیانی

دکتر علی پور

دکتر کیانی

دکتر شهبازی

دکتر افتخاریان

دکتر نصرآبادی

جمعه

5/7/98

دکتر زنگنه

دکتر داروغه

دکتر زنگنه

دکتر داروغه

دکتر لطف

دکتر مظلومی

دکتر شهلا پورقاسم

شنبه

6/7/98

دکتر آقاجان

دکتر یزدان‌پناه

دکتر آقاجان

دکتر یزدان‌پناه

دکتر دیبایی

دکتر موسیوند

دکتر اقمشه

يكشنبه

7/7/98

دکتر مختاری

دکتر کاظمی

دکتر مختاری

دکتر کاظمی

دکتر مرادزاده

دکتر شهبازی

دکتر صداقت

دوشنبه

8/7/98

دکتر زنگنه

دکتر علی پور

دکتر زنگنه

دکتر علی پور

دکتر افتخاریان

دکتر دیلمی

دکتر محمودی قرا

سه شنبه

9/7/98

دکتر یزدان‌پناه

دکتر کیانی

دکتر یزدان‌پناه

دکتر کیانی

دکتر مظلومی

دکتر فلاح پور

دکتر خلعتبری

چهارشنبه

10/7/98

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر کریمی

دکتر افتخاریان

دکتر جعفرزاده

پنج شنبه

11/7/98

دکتر کاظمی

دکتر مختاری

دکتر کاظمی

دکتر مختاری

دکتر دیلمی

دکتر موسیوند

دکتر منتظری

جمعه

12/7/98

دکتر علی پور

دکتر آقاجان

دکتر علی پور

دکتر آقاجان

دکتر دیبایی

دکتر لطف

دکتر هوشمند

شنبه

13/7/98

دکتر داروغه

دکتر یزدان‌پناه

دکتر داروغه

دکتر یزدان‌پناه

دکتر افتخاریان

دکتر جمالی

دکتر عباسیان

يكشنبه

14/7/98

دکتر زنگنه

دکتر مختاری

دکتر زنگنه

دکتر مختاری

دکتر لطف

دکتر فلاح پور

دکتر رئیس علی اکبری

دوشنبه

15/7/98

دکتر کاظمی

دکتر علی پور

دکتر کاظمی

دکتر علی پور

دکتر دیلمی

دکتر مرادزاده

دکتر جباری

سه شنبه

16/7/98

دکتر آقاجان

دکتر کیانی

دکتر آقاجان

دکتر کیانی

دکتر مظلومی

دکتر کریمی

دکتر کامروان

چهارشنبه

17/7/98

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر جمالی

دکتر لطف

دکتر اسدیان

پنج شنبه

18/7/98

دکتر آقاجان

دکتر زنگنه

دکتر آقاجان

دکتر زنگنه

دکتر فلاح پور

دکتر دیبایی

دکتر صداقت

جمعه

19/7/98

دکتر یزدان‌پناه

دکتر کیانی

دکتر یزدان‌پناه

دکتر کیانی

دکتر مرادزاده

دکتر شاه علی

دکتر جعفرزاده

شنبه

20/7/98

دکتر علی پور

دکتر داروغه

دکتر علی پور

دکتر داروغه

دکتر فلاح پور

دکتر دیبایی

دکتر سروناز صدری

يكشنبه

21/7/98

دکتر مختاری

دکتر یزدان‌پناه

دکتر مختاری

دکتر یزدان‌پناه

دکتر جمالی

دکتر مظلومی

دکتر شهلا پورقاسم

دوشنبه

22/7/98

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر شهبازی

دکتر شاه علی

دکتر عباسیان

سه شنبه

23/7/98

دکتر داروغه

دکتر کاظمی

دکتر داروغه

دکتر کاظمی

دکتر موسیوند

دکتر دیلمی

دکتر محمودی قرا

چهارشنبه

24/7/98

دکتر زنگنه

دکتر مختاری

دکتر زنگنه

دکتر مختاری

دکتر کریمی

دکتر شهبازی

دکتر هوشمند

پنج شنبه

25/7/98

دکتر یزدان‌پناه

دکتر داروغه

دکتر یزدان‌پناه

دکتر داروغه

دکتر مظلومی

دکتر مرادزاده

دکتر سروناز صدری

جمعه

26/7/98

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر موسیوند

دکتر شهبازی

دکتر جباری

شنبه

27/7/98

دکتر کاظمی

دکتر مختاری

دکتر کاظمی

دکتر مختاری

دکتر شاه علی

دکتر جمالی

دکتر منتظری

يكشنبه

28/7/98

دکتر کیانی

دکتر زنگنه

دکتر کیانی

دکتر زنگنه

دکتر شهبازی

دکتر دیبایی

دکتر نصرآبادی

دوشنبه

29/7/98

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر محمدی

دکتر جباری

دکتر کریمی

دکتر مرادزاده

دکتر خلعتبری

سه شنبه

30/7/98

دکتر آقاجان

دکتر کاظمی

دکتر آقاجان

دکتر کاظمی

دکتر شاه علی

دکتر لطف

دکتر جعفرزاده

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانينقشه سایتمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی