چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران  بهمن ماه

 

روز

تاريخ

شيفت صبح

شيفت عصر و شب

                            دستيار سال اول                                               دستيار سال دوم                                    دستيار سال سوم                         دستیار سال چهارم

پزشک مقیم

دوشنبه

1/11/97

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر سروناز صدری

دکتر کامروان

 

سه شنبه

2/11/97

دکتر مظلومی- دکتر موسیوند

دکتر مظلومی- دکتر موسیوند

دکتر هوشمند

دکتر رئیس علی اکبری

 

چهارشنبه

3/11/97

دکتر شاه علی- دکتر فلاح پور

دکتر شاه علی- دکتر فلاح پور

دکتر شهلا پورقاسم

 

دکتر امامیان

پنج شنبه

4/11/97

دکتر لطف- دکتر جمالی

دکتر لطف- دکتر جمالی

دکتر عباسیان

دکتر کلیم دست

 

جمعه

5/11/97

دکتر موسیوند- دکتر مظلومی

دکتر موسیوند- دکتر مظلومی

دکتر خلعتبری

دکتر انسیه صدری

 

شنبه

6/11/97

دکتر افتخاریان- دکتر دیلمی

دکتر افتخاریان- دکتر دیلمی

دکتر محمودی قرا

دکتر متینا پورقاسم

 

يكشنبه

7/11/97

دکتر دیبایی- دکتر مرادزاده

دکتر دیبایی- دکتر مرادزاده

دکتر نصرآبادی

 

دکتر وطنخواه

دوشنبه

8/11/97

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر صداقت

دکتر رئیس علی اکبری

 

سه شنبه

9/11/97

دکتر مظلومی- دکتر دیلمی

دکتر مظلومی- دکتر دیلمی

دکتر منتظری

دکتر شریعتخواه

 

چهارشنبه

10/11/97

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر محمودی قرا

دکتر انسیه صدری

 

پنج شنبه

11/11/97

دکتر جمالی- دکتر مرادزاده

دکتر جمالی- دکتر مرادزاده

دکتر جعفرزاده

 

دکتر وطنخواه

جمعه

12/11/97

دکتر مظلومی- دکتر دیلمی

دکتر مظلومی- دکتر دیلمی

دکتر هوشمند

دکتر متینا پورقاسم

 

شنبه

13/11/97

دکتر دیبایی- دکتر شاه علی

دکتر دیبایی- دکتر شاه علی

دکتر عباسیان

 

دکتر صباغی

يكشنبه

14/11/97

دکتر موسیوند- دکتر افتخاریان

دکتر موسیوند- دکتر افتخاریان

دکتر صداقت

دکتر کلیم دست

 

دوشنبه

15/11/97

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر نصرآبادی

دکتر شریعتخواه

 

سه شنبه

16/11/97

دکتر مظلومی- دکتر شهبازی

دکتر مظلومی- دکتر شهبازی

دکتر جعفرزاده

دکتر کامروان

 

چهارشنبه

17/11/97

دکتر جمالی- دکتر مرادزاده

دکتر جمالی- دکتر مرادزاده

دکتر سروناز صدری

دکتر متینا پورقاسم

 

پنج شنبه

18/11/97

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر شهلا پورقاسم

 

دکتر جعفری

جمعه

19/11/97

دکتر دیلمی- دکتر جمالی

دکتر دیلمی- دکتر جمالی

دکتر منتظری

دکتر کامروان

 

شنبه

20/11/97

دکتر افتخاریان- دکتر فلاح پور

دکتر افتخاریان- دکتر فلاح پور

دکتر صداقت

دکتر شریعتخواه

 

يكشنبه

21/11/97

دکتر شاه علی- دکتر دیلمی

دکتر شاه علی- دکتر دیلمی

دکتر خلعتبری

دکتر رئیس علی اکبری

 

دوشنبه

22/11/97

دکتر شهبازی- دکتر موسیوند

دکتر شهبازی- دکتر موسیوند

دکتر عباسیان

 

دکتر ایازی

سه شنبه

23/11/97

دکتر دیبایی- دکتر مرادزاده

دکتر دیبایی- دکتر مرادزاده

دکتر هوشمند

دکتر انسیه صدری

 

چهارشنبه

24/11/97

دکتر جمالی- دکتر مظلومی

دکتر جمالی- دکتر مظلومی

دکتر نصرآبادی

دکتر متینا پورقاسم

 

پنج شنبه

25/11/97

دکتر فلاح پور- دکتر دیبایی

دکتر فلاح پور- دکتر دیبایی

دکتر محمودی قرا

 

دکتر صباغی

جمعه

26/11/97

دکتر مرادزاده- دکتر افتخاریان

دکتر مرادزاده- دکتر افتخاریان

دکتر سروناز صدری

 

دکتر امامیان

شنبه

27/11/97

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر شهلا پورقاسم

 

دکتر ایازی

يكشنبه

28/11/97

دکتر دیلمی- دکتر شهبازی

دکتر دیلمی- دکتر شهبازی

دکتر جعفرزاده

دکتر کلیم دست

 

دوشنبه

29/11/97

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر خلعتبری

 

دکتر جعفری

سه شنبه

30/11/97

دکتر لطف- دکتر دیبایی

دکتر لطف- دکتر دیبایی

دکتر منتظری

دکتر کامروان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی