يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨
برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران  خرداد ماه

 

روز

تاريخ

شيفت صبح

شيفت عصر و شب

                            دستيار سال اول                                                                                                    دستيار  ارشد

                  پزشک  مقیم

چهارشنبه

1/3/98

دکتر لطف- دکتر موسیوند

دکتر لطف- دکتر موسیوند

دکتر عباسیان- دکتر جعفرزاده

دکتر اسدیان

پنج شنبه

2/3/98

دکتر مرادزاده- دکتر جمالی

دکتر مرادزاده- دکتر جمالی

دکتر سروناز صدری- دکتر نصرآبادی

دکتر رئیس علی اکبری

جمعه

3/3/98

دکتر مظلومی- دکتر فلاح پور

دکتر مظلومی- دکتر فلاح پور

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر منتظری

دکتر کامروان

شنبه

4/3/98

دکتر دیبایی- دکتر دیلمی

دکتر دیبایی- دکتر دیلمی

دکتر صداقت- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر کلیم دست

يكشنبه

5/3/98

دکتر شاه علی- دکتر مرادزاده

دکتر شاه علی- دکتر مرادزاده

دکتر منتظری- دکتر خلعتبری

دکتر درویش اسکندری

دوشنبه

6/3/98

دکتر شهبازی- دکتر موسیوند

دکتر شهبازی- دکتر موسیوند

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر کامروان

سه شنبه

7/3/98

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر خلعتبری- دکتر عباسیان

دکتر اقمشه

چهارشنبه

8/3/98

دکتر افتخاریان- دکتر مظلومی

دکتر افتخاریان- دکتر مظلومی

دکتر محمودی قرا- دکتر هوشمند

دکتر رئیس علی اکبری

پنج شنبه

9/3/98

دکتر موسیوند- دکتر شهبازی

دکتر موسیوند- دکتر شهبازی

دکتر سروناز صدری-دکتر محمودی قرا

دکتر اقمشه

جمعه

10/3/98

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر منتظری- دکتر سروناز صدری

دکتر کلیم دست

شنبه

11/3/98

دکتر دیبایی- دکتر دیلمی

دکتر دیبایی- دکتر دیلمی

دکتر جعفرزاده- دکتر نصرآبادی

دکتر کامروان

يكشنبه

12/3/98

دکتر افتخاریان- دکتر مرادزاده

دکتر افتخاریان- دکتر مرادزاده

دکتر نصرآبادی- دکتر خلعتبری

دکتر رئیس علی اکبری

دوشنبه

13/3/98

دکتر شهبازی- دکتر مظلومی

دکتر شهبازی- دکتر مظلومی

دکتر صداقت- دکتر منتظری

دکتر کلیم دست

سه شنبه

14/3/98

دکتر دیبایی- دکتر شاه علی

دکتر دیبایی- دکتر شاه علی

دکتر عباسیان- ددکتر شهلا پورقاسم

دکتر کامروان

چهارشنبه

15/3/98

دکتر لطف- دکتر موسیوند

دکتر لطف- دکتر موسیوند

دکتر محمودی قرا- دکتر هوشمند

دکتر اقمشه

پنج شنبه

16/3/98

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر خلعتبری- دکتر جعفرزاده

دکتر درویش اسکندری

جمعه

17/3/98

دکتر دیلمی- دکتر مرادزاده

دکتر دیلمی- دکتر مرادزاده

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر رئیس علی اکبری

شنبه

18/3/98

دکتر دیبایی- دکتر مظلومی

دکتر دیبایی- دکتر مظلومی

دکتر هوشمند- دکتر منتظری

دکتر اسدیان

يكشنبه

19/3/98

دکتر مرادزاده- دکتر شاه علی

دکتر مرادزاده- دکتر شاه علی

دکتر جعفرزاده- دکتر نصرآبادی

دکتر درویش اسکندری

دوشنبه

20/3/98

دکتر دیبایی- دکتر فلاح پور

دکتر دیبایی- دکتر فلاح پور

دکتر عباسیان- دکتر محمودی قرا

دکتر کلیم دست

سه شنبه

21/3/98

دکتر شهبازی- دکتر افتخاریان

دکتر شهبازی- دکتر افتخاریان

دکتر خلعتبری- دکتر هوشمند

دکتر اسدیان

چهارشنبه

22/3/98

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر سروناز صدری- دکتر صداقت

دکتر رئیس علی اکبری

پنج شنبه

23/3/98

دکتر جمالی- دکتر مرادزاده

دکتر جمالی- دکتر مرادزاده

دکتر محمودی قرا- دکتر عباسیان

دکتر اقمشه

جمعه

24/3/98

دکتر شاه علی- دکتر دیبایی

دکتر شاه علی- دکتر دیبایی

دکتر نصرآبادی- دکتر صداقت

دکتر اسدیان

شنبه

25/3/98

دکتر شهبازی- دکتر دیلمی

دکتر شهبازی- دکتر دیلمی

دکتر صداقت- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر کامروان

يكشنبه

26/3/98

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر خلعتبری- دکتر محمودی قرا

دکتر درویش اسکندری

دوشنبه

27/3/98

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر منتظری- دکتر جعفرزاده

دکتر اقمشه

سه شنبه

28/3/98

دکتر دیلمی- دکتر مظلومی

دکتر دیلمی- دکتر مظلومی

دکتر عباسیان- دکتر سروناز صدری

دکتر کامروان

چهارشنبه

29/3/98

دکتر شهبازی- دکتر فلاح پور

دکتر شهبازی- دکتر فلاح پور

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر هوشمند

دکتر رئیس علی اکبری

پنج شنبه

30/3/98

دکتر مرادزاده- دکتر جمالی

دکتر مرادزاده- دکتر جمالی

دکتر نصرآبادی- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر اسدیان

جمعه

31/3/98

دکتر موسیوند- دکتر لطف

دکتر موسیوند- دکتر لطف

دکتر جعفرزاده- دکتر سروناز صدری

دکتر کلیم دست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی