پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران در خرداد ماه

روز

تاريخ

شيفت صبح

                    شيفت عصر و شب

                                دستيار سال اول                                                    دستيار سال دوم                            دستيار سال سوم                  دستیار سال چهارم

                                                                                 Bed manager            

سه شنبه

1/3/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر خلعتبری

دکتر کلیم دست

دکتر امیریان

 

چهارشنبه

2/3/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر صداقت

دکتر صدری

دکتر جعفری

 

پنج شنبه

3/3/97

دکتر نصرآبادی

دکتر نصرآبادی- دکتر هوشمند

دکتر اسدیان

دکتر حسینی سوق

 

جمعه

4/3/97

دکتر خلعتبری

دکتر خلعتبری- دکتر جعفرزاده

دکتر صدری

دکتر شریعتخواه

-

 

شنبه

5/3/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شهلا پورقاسم-دکتر نصرآبادی

دکتر کامروان

دکتر دیباجی

 

يكشنبه

6/3/97

دکتر نصرآبادی

دکتر نصرآبادی-دکتر شهلا پورقاسم

دکتر اقمشه

دکتر کلیم دست

دکتر حسینی سوق

 

دوشنبه

7/3/97

دکتر هوشمند

دکتر هوشمند- دکتر خلعتبری

دکتر درویش اسکندری

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر نصیری فر

 

سه شنبه

8/3/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر نصرآبادی

دکتر متینا پورقاسم

دکتر امیریان

 

چهارشنبه

9/3/97

دکتر هوشمند

دکتر هوشمند- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر اقمشه

دکتر جعفری

 

پنج شنبه

10/3/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر جعفرزاده

دکتر اسدیان

-

 

جمعه

11/3/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر کامروان

-

 

شنبه

12/3/97

دکتر خلعتبری

دکتر خلعتبری- دکتر نصرآبادی

دکتر درویش اسکندری

دکتر متینا پورقاسم

-

 

يكشنبه

13/3/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر هوشمند

دکتر صدری

-

 

دوشنبه

14/3/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شریعتخواه

-

 

سه شنبه

15/3/97

دکتر هوشمند

دکتر هوشمند- دکتر جعفرزاده

دکتر متینا پورقاسم

دکتر صدری

-

 

چهارشنبه

16/3/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر رئیس علی اکبری

-

 

پنج شنبه

17/3/97

دکتر نصرآبادی

دکتر نصرآبادی- دکتر خلعتبری

دکتر اسدیان

-

 

جمعه

18/3/97

دکتر خلعتبری

دکتر خلعتبری- دکتر هوشمند

دکتر اقمشه

-

 

شنبه

19/3/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر جعفرزاده

دکتر شریعتخواه

دکتر اقمشه

دکتر دیباجی

 

يكشنبه

20/3/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر صداقت

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر حسینی سوق

 

دوشنبه

21/3/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر اقمشه

دکتر درویش اسکندری

دکتر نصیری فر

 

سه شنبه

22/3/97

دکتر نصرآبادی

دکتر نصرآبادی- دکتر جعفرزاده

دکتر کامروان

دکتر امیریان

 

چهارشنبه

23/3/97

دکتر هوشمند

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر شریعتخواه

دکتر کامروان

دکتر جعفری

 

پنج شنبه

24/3/97

دکتر خلعتبری

دکتر خلعتبری- دکتر هوشمند

دکتر شریعتخواه

دکتر دیباجی

 

جمعه

25/3/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر خلعتبری

دکتر درویش اسکندری

دکتر اسدیان

-

 

شنبه

26/3/97

دکتر نصرآبادی

دکتر نصرآبادی- دکتر صداقت

دکتر کلیم دست

-

 

يكشنبه

27/3/97

دکتر جعفرزاده

دکتر جعفرزاده- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر شریعتخواه

دکتر نصیری فر

 

دوشنبه

28/3/97

دکتر خلعتبری

دکتر خلعتبری- دکتر هوشمند

دکتر صدری

دکتر متینا پورقاسم

-

 

سه شنبه

29/3/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شهلا پورقاسم-دکتر نصرآبادی

دکتر کلیم دست

-

 

چهارشنبه

30/3/97

دکتر صداقت

دکتر صداقت- دکتر خلعتبری

دکتر درویش اسکندری

-

 

پنج شنبه

31/3/97

دکتر هوشمند

دکتر هوشمند- دکتر نصرآبادی

دکتر متینا پورقاسم

دکتر کلیم دست

-

 


 

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی