دوشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٦
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران در دی ماه

روز

تاريخ

شيفت صبح

                    شيفت عصر و شب

                                دستيار سال اول                                                    دستيار سال دوم                            دستيار سال سوم                  دستیار سال چهارم

                                                                                 Bed manager            

جمعه

1/10/96

دکتر هوشمند- دکتر خلعت‌بری

دکتر هوشمند- دکتر خلعت‌بری

دکتر اسدیان

دکتر صدری

-

 

شنبه

2/10/96

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر نصرآبادی

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر نصرآبادی

دکتر کلیم دست

دکتر امیریان

 

يكشنبه

3/10/96

دکتر منتظری دکتر هوشمند

دکتر منتظری دکتر هوشمند

دکتر اسدیان

دکتر صدری

دکتر ایازی

دکتر مقصودلو

دوشنبه

4/10/96

دکتر صداقت دکتر جعفرزاده

دکتر صداقت دکتر جعفرزاده

دکتر درویش اسکندری

دکتر اقمشه

دکتر حسینی سوق

 

سه شنبه

5/10/96

دکتر خلعت‌بری دکتر منتظری

دکتر خلعت‌بری دکتر منتظری

دکتر متینا پورقاسم

دکتر شریعتخواه

-

دکتر پرویزی

چهارشنبه

6/10/96

دکتر جعفرزاده دکتر هوشمند

دکتر جعفرزاده دکتر هوشمند

دکتر اقمشه

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر اسماعیلی

 

پنج شنبه

7/10/96

دکتر نصرآبادی دکتر خلعت‌بری

دکتر نصرآبادی دکتر خلعت‌بری

دکتر کامروان

دکتر کلیم دست

دکتر امیریان

 

جمعه

8/10/96

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر منتظری

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر منتظری

دکتر کامروان

-

 

شنبه

9/10/96

دکتر منتظری دکتر هوشمند

دکتر منتظری دکتر هوشمند

دکتر درویش اسکندری

دکتر حسینی سوق

دکتر آرانی

يكشنبه

10/10/96

دکتر خلعت‌بری دکتر شهلا پورقاسم

دکتر خلعت‌بری دکتر شهلا پورقاسم

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر شریعتخواه

دکتر اسماعیلی

 

دوشنبه

11/10/96

دکتر صداقت دکتر نصرآبادی

دکتر صداقت دکتر نصرآبادی

دکتر کامروان

-

دکتر نوبخت

سه شنبه

12/10/96

دکتر جعفرزاده دکتر صداقت

دکتر جعفرزاده دکتر صداقت

دکتر صدری

دکتر کامروان

دکتر امیریان

 

چهارشنبه

13/10/96

دکتر هوشمند دکتر منتظری

دکتر هوشمند دکتر منتظری

دکتر شریعتخواه

دکتر ایازی

 

پنج شنبه

14/10/96

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر اقمشه

-

 

جمعه

15/10/96

دکتر جعفرزاده دکتر نصرآبادی

دکتر جعفرزاده دکتر نصرآبادی

دکتر شریعتخواه

-

 

شنبه

16/10/96

دکتر هوشمند دکتر خلعت‌بری

دکتر هوشمند دکتر خلعت‌بری

دکتر درویش اسکندری

دکتر اقمشه

-

دکتر ماهوتیان

يكشنبه

17/10/96

دکتر صداقت دکتر جعفرزاده

دکتر صداقت دکتر جعفرزاده

دکتر صدری

دکتر اسماعیلی

 

دوشنبه

18/10/96

دکتر نصرآبادی دکتر منتظری

دکتر نصرآبادی دکتر منتظری

دکتر اقمشه

دکتر درویش اسکندری

-

دکتر میرزایی

سه شنبه

19/10/96

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر متینا پورقاسم

-

 

چهارشنبه

20/10/96

دکتر جعفرزاده- دکتر خلعت‌بری

دکتر جعفرزاده- دکتر خلعت‌بری

دکتر شریعتخواه

دکتر متینا پورقاسم

-

دکتر دلپاک

پنج شنبه

21/10/96

دکتر منتظری دکتر هوشمند

دکتر منتظری دکتر هوشمند

دکتر رئیس علی اکبری

-

 

جمعه

22/10/96

دکتر خلعت‌بری دکتر صداقت

دکتر خلعت‌بری دکتر صداقت

دکتر کلیم دست

-

 

شنبه

23/10/96

دکتر نصرآبادی دکتر جعفرزاده

دکتر نصرآبادی دکتر جعفرزاده

دکتر کامروان

دکتر کلیم دست

دکتر حسینی سوق

 

يكشنبه

24/10/96

دکتر صداقت- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر صداقت- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر متینا پورقاسم

-

 

دوشنبه

25/10/96

دکتر خلعت‌بری دکتر نصرآبادی

دکتر خلعت‌بری دکتر نصرآبادی

دکتر شریعتخواه

دکتر متینا پورقاسم

-

دکتر لطف‌اله زادگان

سه شنبه

26/10/96

دکتر هوشمند دکتر صداقت

دکتر هوشمند دکتر صداقت

دکتر رئیس علی اکبری

-

 

چهارشنبه

27/10/96

دکتر نصرآبادی دکتر خلعت‌بری

دکتر نصرآبادی دکتر خلعت‌بری

دکتر اسدیان

دکتر درویش اسکندری

دکتر ایازی

 

پنج شنبه

28/10/96

دکتر صداقت دکتر شهلا پورقاسم

دکتر صداقت دکتر شهلا پورقاسم

دکتر صدری

-

 

جمعه

29/10/96

دکتر منتظری دکتر صداقت

دکتر منتظری دکتر صداقت

دکتر صدری

-

 

شنبه

30/10/96

دکتر خلعت‌بری دکتر شهلا پورقاسم

دکتر خلعت‌بری دکتر شهلا پورقاسم

دکتر کلیم دست

دکتر رئیس علی اکبری

-

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی