سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦
بازدید هیات رئیسه بیمارستان روانپزشکی رازی تبریز از بزرگترین و قدیمی ترین مرکز روانپزشکی خاورمیانه
موفقیت ورزشکاران مرکز آموزشی – درمانی روانپزشکی رازی
کنفرانس علمی بررسی راهکارهای اجرایی طرح مراقبت در منزل در بیماری های مزمن و توانبخشی

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران در آبان ماه

روز

تاريخ

شيفت صبح

                    شيفت عصر و شب

                                دستيار سال اول                                                    دستيار سال دوم                            دستيار سال سوم                  دستیار سال چهارم

                                                                                 Bed manager            

دوشنبه

1/8/96

دکتر نصرآبادی دکتر شهلاپورقاسم

دکتر نصرآبادی دکتر شهلاپورقاسم

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر کامروان

دکتر امامیان

 

سه شنبه

2/8/96

دکتر خلعتبری- دکتر منتظری

دکتر خلعتبری- دکتر منتظری

دکتر متینا پورقاسم

دکتر صباغی

 

چهارشنبه

3/8/96

دکتر صداقت- دکتر جعفرزاده

دکتر صداقت- دکتر جعفرزاده

دکتر شریعتخواه

دکتر متینا پورقاسم

دکتر ایازی

 

پنج شنبه

4/8/96

دکتر هوشمند-دکتر شهلا پورقاسم

دکتر هوشمند-دکتر شهلا پورقاسم

دکتر صدری

دکتر امیریان

دکتر دلپاک

جمعه

5/8/96

دکتر منتظری- دکتر جعفرزاده

دکتر منتظری- دکتر جعفرزاده

دکتر صدری

دکتر اسدیان

-

 

شنبه

6/8/96

دکتر صداقت- دکتر نصرآبادی

دکتر صداقت- دکتر نصرآبادی

دکتر شریعتخواه

دکتر دیباجی

دکتر عبداله‌زاده

يكشنبه

7/8/96

دکتر هوشمند- دکتر خلعتبری

دکتر هوشمند- دکتر خلعتبری

دکتر کلیم دست

-

 

دوشنبه

8/8/96

دکتر منتظری دکتر جعفرزاده

دکتر منتظری دکتر جعفرزاده

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر کامروان

دکتر صباغی

دکتر پرویزی

سه شنبه

9/8/96

دکتر صداقت دکتر نصرآبادی

دکتر صداقت دکتر نصرآبادی

دکتر اقمشه

دکتر درویش اسکندری

دکتر وطن خواه

 

چهارشنبه

10/8/96

دکتر منتظری- دکتر خلعتبری

دکتر منتظری- دکتر خلعتبری

دکتر کامروان

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر اسماعیلی

 

پنج شنبه

11/8/96

دکتر شهلاپورقاسم-دکتر جعفرزاده

دکتر شهلاپورقاسم-دکتر جعفرزاده

دکتر درویش اسکندری

دکتر اقمشه

دکتر امامیان

 

جمعه

12/8/96

دکتر صداقت دکتر نصرآبادی

دکتر صداقت دکتر نصرآبادی

دکتر درویش اسکندری

دکتر نصیری فر

دکتر آرانی

شنبه

13/8/96

دکتر منتظری- دکتر شهلاپورقاسم

دکتر منتظری- دکتر شهلاپورقاسم

دکتر شریعتخواه

-

 

يكشنبه

14/8/96

دکتر جعفرزاده- دکتر هوشمند

دکتر جعفرزاده- دکتر هوشمند

دکتر متینا پورقاسم

دکتر ایازی

دکتر نوبخت

دوشنبه

15/8/96

دکتر صداقت- دکتر منتظری

دکتر صداقت- دکتر منتظری

دکتر صدری

دکتر متینا پورقاسم

دکتر وطن خواه

 

سه شنبه

16/8/96

دکتر خلعتبری- دکتر هوشمند

دکتر خلعتبری- دکتر هوشمند

دکتر کلیم دست

دکتر امیریان

 

چهارشنبه

17/8/96

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر صداقت

دکتر اسدیان

دکتر دیباجی

 

پنج شنبه

18/8/96

دکتر نصرابادی- دکتر منتظری

دکتر نصرابادی- دکتر منتظری

دکتر متینا پورقاسم

دکتر نصیری فر

 

جمعه

19/8/96

دکتر خلعتبری- دکتر صداقت

دکتر خلعتبری- دکتر صداقت

دکتر شریعتخواه

دکتر اسدیان

-

 

شنبه

20/8/96

دکتر شهلا پورقاسم-دکتر هوشمند

دکتر شهلا پورقاسم-دکتر هوشمند

دکتر رئیس علی اکبری

دکتر امامیان

دکتر میرزایی

يكشنبه

21/8/96

دکتر جعفرزاده- دکتر صداقت

دکتر جعفرزاده- دکتر صداقت

دکتر کلیم دست

دکتر امیریان

 

دوشنبه

22/8/96

دکتر خلعتبری- دکتر منتظری

دکتر خلعتبری- دکتر منتظری

دکتر اسدیان

دکتر اسماعیلی

 

سه شنبه

23/8/96

دکتر نصرآبادی- دکتر هوشمند

دکتر نصرآبادی- دکتر هوشمند

دکتر اقمشه

دکتر ایازی

 

چهارشنبه

24/8/96

دکتر صداقت- دکتر جعفرزاده

دکتر صداقت- دکتر جعفرزاده

دکتر صدری

دکتر شریعتخواه

-

 

پنج شنبه

25/8/96

دکتر شهلا پورقاسم-دکتر خلعتبری

دکتر شهلا پورقاسم-دکتر خلعتبری

دکتر درویش اسکندری

دکتر اقمشه

دکتر نصیری فر

 

جمعه

26/8/96

دکتر جعفرزاده- دکتر هوشمند

دکتر جعفرزاده- دکتر هوشمند

دکتر کلیم دست

دکتر رئیس علی اکبری

-

 

شنبه

27/8/96

دکتر نصرآبادی- دکتر هوشمند

دکتر نصرآبادی- دکتر هوشمند

دکتر کامروان

دکتر وطن خواه

 

يكشنبه

28/8/96

دکتر شهلا پورقاسم-دکتر خلعتبری

دکتر شهلا پورقاسم-دکتر خلعتبری

دکتر کامروان

دکتر کلیم دست

دکتر صباغی

 

دوشنبه

29/8/96

دکتر جعفرزاده- دکتر هوشمند

دکتر جعفرزاده- دکتر هوشمند

دکتر اسدیان

دکتر صدری

دکتر اسماعیلی

 

سه شنبه

30/8/96

دکتر خلعتبری- دکتر نصرآبادی

دکتر خلعتبری- دکتر نصرآبادی

دکتر اقمشه

دکتر درویش اسکندری

دکتر دیباجی

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی