چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان آبان ماه

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

چهارشنبه

1/8/98

دکتر نوری

پنجشنبه

16/8/98

دکتر میرباقری

پنجشنبه

2/8/98

دکتر مرادی

جمعه

17/8/98

دکتر مرادی

جمعه

3/8/98

دکتر مرادی

شنبه

18/8/98

دکتر جعفرخانی

شنبه

4/8/98

دکتر جمشیدی

یکشنبه

19/8/98

دکتر نوری

یکشنبه

5/8/98

دکتر نوری

دوشنبه

20/8/98

دکتر عزیزی

دوشنبه

6/8/98

دکتر عزیزی

سه شنبه

21/8/98

دکتر جمشیدی

سه شنبه

7/8/98

دکتر جعفرخانی

چهارشنبه

22/8/98

دکتر جعفرخانی

چهارشنبه

8/8/98

دکتر عزیزی

پنجشنبه

23/8/98

دکتر میرباقری

پنجشنبه

9/8/98

دکتر مرادی

جمعه

24/8/98

دکتر میرباقری

جمعه

10/8/98

دکتر مرادی

شنبه

25/8/98

دکتر جمشیدی

شنبه

11/8/98

دکتر جمشیدی

یکشنبه

26/8/98

دکتر عزیزی

یکشنبه

12/8/98

دکتر نوری

دوشنبه

27/8/98

دکتر جعفرخانی

دوشنبه

13/8/98

دکتر جعفرخانی

سه شنبه

28/8/98

دکتر نوری

سه شنبه

14/8/98

دکتر جمشیدی

چهارشنبه

29/8/98

دکتر عزیزی

چهارشنبه

15/8/98

دکتر میرباقری

پنجشنبه

30/8/98

دکتر میرباقری

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی