سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان در اسفند ماه


روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

سه شنبه

1/12/96

دکتر میرباقری

پنجشنبه

17/12/96

دکتر خلیفه سلطانی

چهارشنبه

2/12/96

دکتر پاک نژاد

جمعه

18/12/96

دکتر عزیزی

پنجشنبه

3/12/96

دکتر خلیفه سلطانی

شنبه

19/12/96

دکتر عزیزی

جمعه

4/12/96

دکتر خلیفه سلطانی

یکشنبه

20/12/96

دکتر عزیزی

شنبه

5/12/96

دکتر عزیزی

دوشنبه

21/12/96

دکتر پاک نژاد

یکشنبه

6/12/96

دکتر عزیزی

سه شنبه

22/12/96

دکتر میرباقری

دوشنبه

7/12/96

دکتر پاک نژاد

چهارشنبه

23/12/96

دکتر مرادی

سه شنبه

8/12/96

دکتر میرباقری

پنجشنبه

24/12/96

دکتر خلیفه سلطانی

چهارشنبه

9/12/96

دکتر پاک نژاد

جمعه

25/12/96

دکتر میرباقری

پنجشنبه

10/12/96

دکتر خلیفه سلطانی

شنبه

26/12/96

دکتر عزیزی

جمعه

11/12/96

دکتر میرباقری

یکشنبه

27/12/96

دکتر مرادی

شنبه

12/12/96

دکتر عزیزی

دوشنبه

28/12/96

دکتر پاک نژاد

یکشنبه

13/12/96

دکتر مرادی

سه شنبه

29/12/96

دکتر عزیزی

دوشنبه

14/12/96

دکتر پاک نژاد

 

 

 

سه شنبه

15/12/96

دکتر میرباقری

 

 

 

چهارشنبه

16/12/96

دکتر خلیفه سلطانی

 

 

 

 

 

 

 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی