دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان مرداد ماه

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

سه شنبه

1/5/98

دکتر نوری

پنجشنبه

17/5/98

دکتر مرادی

چهارشنبه

2/5/98

دکتر جمشیدی

جمعه

18/5/98

دکتر میرباقری

پنجشنبه

3/5/98

دکتر میرباقری

شنبه

19/5/98

دکتر جعفرخانی

جمعه

4/5/98

دکتر مرادی

یکشنبه

20/5/98

دکتر نوری

شنبه

5/5/98

دکتر عزیزی

دوشنبه

21/5/98

دکتر عزیزی

یکشنبه

6/5/98

دکتر نوری

سه شنبه

22/5/98

دکتر عزیزی

دوشنبه

7/5/98

دکتر عزیزی

چهارشنبه

23/5/98

دکتر جمشیدی

سه شنبه

8/5/98

دکتر جعفرخانی

پنجشنبه

24/5/98

دکتر میرباقری

چهارشنبه

9/5/98

دکتر جمشیدی

جمعه

25/5/98

دکتر مرادی

پنجشنبه

10/5/98

دکتر میرباقری

شنبه

26/5/98

دکتر جعفرخانی

جمعه

11/5/98

دکتر مرادی

یکشنبه

27/5/98

دکتر نوری

شنبه

12/5/98

دکتر عزیزی

دوشنبه

28/5/98

دکتر جعفرخانی

یکشنبه

13/5/98

دکتر نوری

سه شنبه

29/5/98

دکتر میرباقری

دوشنبه

14/5/98

دکتر جعفرخانی

چهارشنبه

30/5/98

دکتر جمشیدی

سه شنبه

15/5/98

دکتر عزیزی

پنجشنبه

31/5/98

دکتر مرادی

چهارشنبه

16/5/98

دکتر جمشیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی