دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان در آذر ماه

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

پنجشنبه

1/9/97

دکتر میرباقری

شنبه

17/9/97

دکتر عزیزی

جمعه

2/9/97

دکتر نوری

یکشنبه

18/9/97

دکتر نوری

دکتر شاه حسینی

شنبه

3/9/97

دکتر عزیزی

دوشنبه

19/9/97

دکتر جعفرخانی

یکشنبه

4/9/97

دکتر عزیزی

سه شنبه

20/9/97

دکتر میرباقری

دوشنبه

5/9/97

دکتر جعفرخانی

دکتر شاه حسینی

چهارشنبه

21/9/97

دکتر خلیفه سلطانی

سه شنبه

6/9/97

دکتر میرباقری

پنجشنبه

22/9/97

دکتر خلیفه سلطانی

چهارشنبه

7/9/97

دکتر خلیفه سلطانی

جمعه

23/9/97

دکتر نوری

پنجشنبه

8/9/97

دکتر خلیفه سلطانی

شنبه

24/9/97

دکتر عزیزی

جمعه

9/9/97

دکتر جعفرخانی

یکشنبه

25/9/97

دکتر نوری

دکتر شاه حسینی

شنبه

10/9/97

دکتر عزیزی

دوشنبه

26/9/97

دکتر جعفرخانی

دکتر شاه حسینی

یکشنبه

11/9/97

دکتر نوری

دکتر شاه حسینی

سه شنبه

27/9/97

دکتر میرباقری

دوشنبه

12/9/97

دکتر جعفرخانی

چهارشنبه

28/9/97

دکتر نوری

دکتر شاه حسینی

سه شنبه

13/9/97

دکتر میرباقری

پنجشنبه

29/9/97

دکتر جعفرخانی

چهارشنبه

14/9/97

دکتر خلیفه سلطانی

جمعه

30/9/97

دکتر میرباقری

پنجشنبه

15/9/97

دکتر خلیفه سلطانی

 

 

 

جمعه

16/9/97

دکتر عزیزی

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی