سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان در مهر ماه

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

یکشنبه

1/7/97

دکتر نوری

سه شنبه

17/7/97

دکتر میرباقری

دوشنبه

2/7/97

دکتر جعفرخانی

چهارشنبه

18/7/97

دکتر خلیفه سلطانی

سه شنبه

3/7/97

دکتر میرباقری

پنجشنبه

19/7/97

دکتر خلیفه سلطانی

چهارشنبه

4/7/97

دکتر خلیفه سلطانی

جمعه

20/7/97

دکتر عزیزی

پنجشنبه

5/7/97

دکتر خلیفه سلطانی

شنبه

21/7/97

دکتر عزیزی

جمعه

6/7/97

دکتر میرباقری

یکشنبه

22/7/97

دکتر نوری

شنبه

7/7/97

دکتر عزیزی

دوشنبه

23/7/97

دکتر جعفرخانی

یکشنبه

8/7/97

دکتر نوری

سه شنبه

24/7/97

دکتر میرباقری

دوشنبه

9/7/97

دکتر جعفرخانی

چهارشنبه

25/7/97

دکتر نوری

سه شنبه

10/7/97

دکتر میرباقری

پنجشنبه

26/7/97

دکتر میرباقری

چهارشنبه

11/7/97

دکتر خلیفه سلطانی

جمعه

27/7/97

دکتر جعفرخانی

پنجشنبه

12/7/97

دکتر خلیفه سلطانی

شنبه

28/7/97

دکتر عزیزی

جمعه

13/7/97

دکتر عزیزی

یکشنبه

29/7/97

دکتر نوری

شنبه

14/7/97

دکتر عزیزی

دوشنبه

30/7/97

دکتر جعفرخانی

یکشنبه

15/7/97

دکتر نوری

 

 

 

دوشنبه

16/7/97

دکتر جعفرخانی

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی