شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان دی ماه

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

یکشنبه

1/10/98

دکتر مرادی

دوشنبه

16/10/98

دکتر جعفرخانی

دوشنبه

2/10/98

دکتر جعفرخانی

سه شنبه

17/10/98

دکتر نوری

سه شنبه

3/10/98

دکتر نوری

چهارشنبه

18/10/98

دکتر نوری

چهارشنبه

4/10/98

دکتر عزیزی

پنجشنبه

19/10/98

دکتر میرباقری

پنجشنبه

5/10/98

دکتر میرباقری

جمعه

20/10/98

دکتر عزیزی

جمعه

6/10/98

دکتر میرباقری

شنبه

21/10/98

دکتر جمشیدی

شنبه

7/10/98

دکتر جمشیدی

یکشنبه

22/10/98

دکتر مرادی

یکشنبه

8/10/98

دکتر مرادی

دوشنبه

23/10/98

دکتر جعفرخانی

دوشنبه

9/10/98

دکتر جعفرخانی

سه شنبه

24/10/98

دکتر نوری

سه شنبه

10/10/98

دکتر نوری

چهارشنبه

25/10/98

دکتر عزیزی

چهارشنبه

11/10/98

دکتر جمشیدی

پنجشنبه

26/10/98

دکتر میرباقری

پنجشنبه

12/10/98

دکتر میرباقری

جمعه

27/10/98

دکتر عزیزی

جمعه

13/10/98

دکتر عزیزی

شنبه

28/10/98

دکتر جمشیدی

شنبه

14/10/98

دکتر جمشیدی

یکشنبه

29/10/98

دکتر مرادی

یکشنبه

15/10/98

دکتر مرادی

دوشنبه

30/10/98

دکتر جعفرخانی

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی