دوشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٦
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان در دی ماه

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

جمعه

1/10/96

دكتر عزیزی

یکشنبه

17/10/96

دكتر عزیزی

شنبه

2/10/96

دكتر عزیزی

دوشنبه

18/10/96

دکتر پاک نژاد

یکشنبه

3/10/96

دكتر عزیزی

سه شنبه

19/10/96

دکتر میرباقری

دوشنبه

4/10/96

دكتر عزیزی

چهارشنبه

20/10/96

دكتر پاک نژاد

سه شنبه

5/10/96

دکتر میرباقری

پنجشنبه

21/10/96

دكتر خليفه سلطاني

چهارشنبه

6/10/96

دكتر عزیزی

جمعه

22/10/96

دکتر عزیزی

پنجشنبه

7/10/96

دكتر خليفه سلطاني

شنبه

23/10/96

دكتر عزیزی

جمعه

8/10/96

دکتر میرباقری

یکشنبه

24/10/96

دكتر عزیزی

شنبه

9/10/96

دکتر عزیزی

دوشنبه

25/10/96

دكتر عزیزی

یکشنبه

10/10/96

دکتر عزیزی

سه شنبه

26/10/96

دكتر میرباقری

دوشنبه

11/10/96

دکتر پاک‌نژاد

چهارشنبه

27/10/96

دكتر خليفه سلطاني

سه شنبه

12/10/96

دکتر میرباقری

پنجشنبه

28/10/96

دكتر خليفه سلطاني

چهارشنبه

13/10/96

دكتر خليفه سلطاني

جمعه

29/10/96

دکتر عزیزی

پنجشنبه

14/10/96

دكتر خليفه سلطاني

شنبه

30/10/96

دكتر عزیزی

جمعه

15/10/96

دکتر میرباقری

 

 

 

شنبه

16/10/96

دکتر عزیزی

 

 

 

 

 

 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی