چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان بهمن ماه

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

دوشنبه

1/11/97

دکتر جعفرخانی

چهارشنبه

17/11/97

دکتر خلیفه سلطانی

سه شنبه

2/11/97

دکتر میرباقری

پنجشنبه

18/11/97

دکتر خلیفه سلطانی

چهارشنبه

3/11/97

دکتر خلیفه سلطانی

جمعه

19/11/97

دکتر نوری

پنجشنبه

4/11/97

دکتر خلیفه سلطانی

شنبه

20/11/97

دکتر جعفرخانی

جمعه

5/11/97

دکتر عزیزی

یکشنبه

21/11/97

دکتر نوری

شنبه

6/11/97

دکتر عزیزی

دوشنبه

22/11/97

دکتر جعفرخانی

یکشنبه

7/11/97

دکتر نوری

سه شنبه

23/11/97

دکتر میرباقری

دوشنبه

8/11/97

دکتر جعفرخانی

چهارشنبه

24/11/97

دکتر نوری

سه شنبه

9/11/97

دکتر میرباقری

پنجشنبه

25/11/97

دکتر جعفرخانی

چهارشنبه

10/11/97

دکتر خلیفه سلطانی

جمعه

26/11/97

دکتر میرباقری

پنجشنبه

11/11/97

دکتر خلیفه سلطانی

شنبه

27/11/97

دکتر عزیزی

جمعه

12/11/97

دکتر عزیزی

یکشنبه

28/11/97

دکتر نوری

شنبه

13/11/97

دکتر عزیزی

دوشنبه

29/11/97

دکتر عزیزی

یکشنبه

14/11/97

دکتر نوری

سه شنبه

30/11/97

دکتر میرباقری

دوشنبه

15/11/97

دکتر جعفرخانی

 

 

 

سه شنبه

16/11/97

دکتر میرباقری

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی