پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان در خرداد ماه

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

سه شنبه

1/3/97

دکتر میرباقری

پنجشنبه

17/3/97

دکتر خلیفه سلطانی

چهارشنبه

2/3/97

دکتر پاک نژاد

جمعه

18/3/97

دکتر عزیزی

پنجشنبه

3/3/97

دکتر خلیفه سلطانی

شنبه

19/3/97

دکتر عزیزی

جمعه

4/3/97

دکتر عزیزی

یکشنبه

20/3/97

دکتر شاه حسینی

شنبه

5/3/97

دکتر عزیزی

دوشنبه

21/3/97

دکتر پاک نژاد

یکشنبه

6/3/97

دکتر شاه حسینی

سه شنبه

22/3/97

دکتر میرباقری

دوشنبه

7/3/97

دکتر پاک نژاد

چهارشنبه

23/3/97

دکتر پاک نژاد

سه شنبه

8/3/97

دکتر میرباقری

پنجشنبه

24/3/97

دکتر خلیفه سلطانی

چهارشنبه

9/3/97

دکتر شاه حسینی

جمعه

25/3/97

دکتر خلیفه سلطانی

پنجشنبه

10/3/97

دکتر خلیفه سلطانی

شنبه

26/3/97

دکتر پاک نژاد

جمعه

11/3/97

دکتر عزیزی

یکشنبه

27/3/97

دکتر شاه حسینی

شنبه

12/3/97

دکتر عزیزی

دوشنبه

28/3/97

دکتر پاک نژاد

یکشنبه

13/3/97

دکتر شاه حسینی

سه شنبه

29/3/97

دکتر میرباقری

دوشنبه

14/3/97

دکتر عزیزی

چهارشنبه

30/3/97

دکتر شاه حسینی

سه شنبه

15/3/97

دکتر میرباقری

پنجشنبه

31/3/97

دکتر میرباقری

چهارشنبه

16/3/97

دکتر خلیفه سلطانی

 

 

 


 

 

 

 

 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی