دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان مهر ماه

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

دوشنبه

1/7/98

دکتر جعفرخانی

سه شنبه

16/7/98

دکتر جعفرخانی

سه شنبه

2/7/98

دکتر مرادی

چهارشنبه

17/7/98

دکتر عزیزی

چهارشنبه

3/7/98

دکتر نوری

پنجشنبه

18/7/98

دکتر میرباقری

پنجشنبه

4/7/98

دکتر میرباقری

جمعه

19/7/98

دکتر مرادی

جمعه

5/7/98

دکتر میرباقری

شنبه

20/7/98

دکتر عزیزی

شنبه

6/7/98

دکتر عزیزی

یکشنبه

21/7/98

دکتر نوری

یکشنبه

7/7/98

دکتر جمشیدی

دوشنبه

22/7/98

دکتر جمشیدی

دوشنبه

8/7/98

دکتر عزیزی

سه شنبه

23/7/98

دکتر جعفرخانی

سه شنبه

9/7/98

دکتر جعفرخانی

چهارشنبه

24/7/98

دکتر نوری

چهارشنبه

10/7/98

دکتر جمشیدی

پنجشنبه

25/7/98

دکتر میرباقری

پنجشنبه

11/7/98

دکتر مرادی

جمعه

26/7/98

دکتر میرباقری

جمعه

12/7/98

دکتر مرادی

شنبه

27/7/98

دکتر مرادی

شنبه

13/7/98

دکتر عزیزی

یکشنبه

28/7/98

دکتر نوری

یکشنبه

14/7/98

دکتر نوری

دوشنبه

29/7/98

دکتر جمشیدی

دوشنبه

15/7/98

دکتر جمشیدی

سه شنبه

30/7/98

دکتر جعفرخانی

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانينقشه سایتمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی