چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران بهمن ماه

 

روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

دوشنبه

1/11/97

دکتر سروناز صدری

دکتر کامروان

سه شنبه

2/11/97

دکتر هوشمند

دکتر رئیس علی اکبری

چهارشنبه

3/11/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر امامیان

پنج شنبه

4/11/97

دکتر عباسیان

-

جمعه

5/11/97

دکتر خلعتبری

 

شنبه

6/11/97

دکتر محمودی قرا

دکتر متینا پورقاسم

يكشنبه

7/11/97

دکتر نصرآبادی

دکتر وطنخواه

دوشنبه

8/11/97

دکتر صداقت

دکتر رئیس علی اکبری

سه شنبه

9/11/97

دکتر منتظری

دکتر شریعتخواه

چهارشنبه

10/11/97

دکتر محمودی قرا

دکتر انسیه صدری

پنج شنبه

11/11/97

دکتر جعفرزاده

-

جمعه

12/11/97

دکتر هوشمند

 

شنبه

13/11/97

دکتر عباسیان

دکتر صباغی

يكشنبه

14/11/97

دکتر صداقت

دکتر کلیم دست

دوشنبه

15/11/97

دکتر نصرآبادی

دکتر شریعتخواه

سه شنبه

16/11/97

دکتر جعفرزاده

دکتر کامروان

چهارشنبه

17/11/97

دکتر سروناز صدری

دکتر متینا پورقاسم

پنج شنبه

18/11/97

دکتر شهلا پورقاسم

-

جمعه

19/11/97

دکتر منتظری

 

شنبه

20/11/97

دکتر صداقت

 

يكشنبه

21/11/97

دکتر خلعتبری

دکتر رئیس علی اکبری

دوشنبه

22/11/97

دکتر عباسیان

 

سه شنبه

23/11/97

دکتر هوشمند

دکتر انسیه صدری

چهارشنبه

24/11/97

دکتر نصرآبادی

دکتر متینا پورقاسم

پنج شنبه

25/11/97

دکتر محمودی قرا

-

جمعه

26/11/97

دکتر سروناز صدری

 

شنبه

27/11/97

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر ایازی

يكشنبه

28/11/97

دکتر جعفرزاده

دکتر کلیم دست

دوشنبه

29/11/97

دکتر خلعتبری

دکتر جعفری

سه شنبه

30/11/97

دکتر منتظری

دکتر کامروان

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی