چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان  آبان ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

چهارشنبه

1/8/98

دکتر موسویان

دکتر علوی

پنجشنبه

16/8/98

دکتر جعفرآباد

پنجشنبه

2/8/98

دکتر مرتضوی

جمعه

17/8/98

 

جمعه

3/8/98

 

شنبه

18/8/98

دکتر مرتضوی

دکتر صفوی

شنبه

4/8/98

دکتر جعفرآباد

دکتر جعفری

يكشنبه

19/8/98

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

يكشنبه

5/8/98

 

دوشنبه

20/8/98

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

دوشنبه

6/8/98

دکتر شریعت

دکتر محمدکریمی

سه شنبه

21/8/98

دکتر عزیزی خویی

دکتر مرتضوی

سه شنبه

7/8/98

 

چهارشنبه

22/8/98

دکتر موسویان

دکتر آیتی

چهارشنبه

8/8/98

دکتر موسویان

دکتر نوبخت

پنجشنبه

23/8/98

دکتر مرتضوی

پنجشنبه

9/8/98

دکتر کیمیاقلم

جمعه

24/8/98

 

جمعه

10/8/98

 

شنبه

25/8/98

دکتر موسویان

دکتر صفوی

شنبه

11/8/98

دکتر موسویان

دکتر مرتضوی

يكشنبه

26/8/98

دکتر مرتضوی

دکتر کیمیاقلم

يكشنبه

12/8/98

دکتر محبوبی

دکتر مرتضوی

دوشنبه

27/8/98

دکتر موسویان

دکتر شریعت

دوشنبه

13/8/98

دکتر موسویان

دکتر محمدزاده

سه شنبه

28/8/98

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

سه شنبه

14/8/98

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

چهارشنبه

29/8/98

دکتر موسویان

دکتر علوی

چهارشنبه

15/8/98

 

پنجشنبه

30/8/98

دکتر کیمیاقلم

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی