سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان اسفند ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

سه شنبه

1/12/96

 

پنجشنبه

17/12/96

دکتر جعفرآباد

چهارشنبه

2/12/96

دکتر موسویان

دکتر جعفرآباد

جمعه

18/12/96

 

پنجشنبه

3/12/96

دکتر کیمیاقلم

شنبه

19/12/96

دکتر فتحی

دکتر صفوی

جمعه

4/12/96

 

يكشنبه

20/12/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

5/12/96

دکتر جعفری

دکتر موسویان

دوشنبه

21/12/96

دکتر محمدکریمی

دکتر موسویان

يكشنبه

6/12/96

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

سه شنبه

22/12/96

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

دوشنبه

7/12/96

دکتر محمدکریمی

دکتر موسویان

چهارشنبه

23/12/96

دکتر موسویان

دکتر شریعت

سه شنبه

8/12/96

دکتر مرتضوی

دکتر آیتی

پنجشنبه

24/12/96

دکتر کیمیاقلم

چهارشنبه

9/12/96

دکتر موسویان

دکتر شریعت

جمعه

25/12/96

 

پنجشنبه

10/12/96

دکتر مرتضوی

شنبه

26/12/96

دکتر فتحی

دکتر جعفرآباد

جمعه

11/12/96

 

يكشنبه

27/12/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

12/12/96

دکتر فتحی

دکتر صفوی

دوشنبه

28/12/96

دکتر موسویان

دکتر جعفرآباد

يكشنبه

13/12/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

سه شنبه

29/12/96

 

دوشنبه

14/12/96

دکتر محمدکریمی

دکتر موسویان

 

 

 

سه شنبه

15/12/96

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

 

 

 

چهارشنبه

16/12/96

دکتر موسویان

دکتر صفوی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی