سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان  تیر ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

شنبه

1/4/97

دکتر محمدزاده

دکتر جعفری

دوشنبه

17/4/97

دکتر شریعت

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

2/4/97

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

سه شنبه

18/4/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

دوشنبه

3/4/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

چهارشنبه

19/4/97

دکتر موسویان

دکتر علوی

سه شنبه

4/4/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

پنجشنبه

20/4/97

دکتر کیمیاقلم

چهارشنبه

5/4/97

دکتر موسویان

دکتر علوی

جمعه

21/4/97

 

پنجشنبه

6/4/97

دکتر کیمیاقلم

شنبه

22/4/97

دکتر آیتی

دکتر جعفرآباد

جمعه

7/4/97

 

يكشنبه

23/4/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

شنبه

8/4/97

 

دوشنبه

24/4/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

يكشنبه

9/4/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

سه شنبه

25/4/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

دوشنبه

10/4/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

چهارشنبه

26/4/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

سه شنبه

11/4/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

پنجشنبه

27/4/97

دکتر مرتضوی

چهارشنبه

12/4/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

جمعه

28/4/97

 

پنجشنبه

13/4/97

دکتر جعفرآباد

شنبه

29/4/98

دکتر جعفرآباد

دکتر نوبخت

جمعه

14/4/97

 

يكشنبه

30/4/98

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

15/4/97

دکتر صفوی

دکتر علوی

دوشنبه

31/4/98

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

16/4/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانينقشه سایتمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی