دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان  مهر ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

دوشنبه

1/7/98

دکتر شریعت

دکتر محمدزاده

سه شنبه

16/7/98

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

سه شنبه

2/7/98

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

چهارشنبه

17/7/98

دکتر موسویان

دکتر صفوی

چهارشنبه

3/7/98

دکتر موسویان

دکتر علوی

پنجشنبه

18/7/98

دکتر جعفرآباد

پنجشنبه

4/7/98

دکتر کیمیاقلم

جمعه

19/7/98

 

جمعه

5/7/98

 

شنبه

20/7/98

دکتر مرتضوی

دکتر جعفرآباد

شنبه

6/7/98

دکتر محمدکریمی

دکتر جعفری

يكشنبه

21/7/98

دکتر مرتضوی

دکتر نوبخت

يكشنبه

7/7/98

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

دوشنبه

22/7/98

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

دوشنبه

8/7/98

دکتر موسویان

دکتر شریعت

سه شنبه

23/7/98

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

سه شنبه

9/7/98

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

چهارشنبه

24/7/98

دکتر موسویان

دکتر صفوی

چهارشنبه

10/7/98

دکتر موسویان

دکتر علوی

پنجشنبه

25/7/98

دکتر کیمیاقلم

پنجشنبه

11/7/98

دکتر جعفرآباد

جمعه

26/7/98

 

جمعه

12/7/98

 

شنبه

27/7/98

 

شنبه

13/7/98

دکتر صفوی

دکتر آیتی

يكشنبه

28/7/98

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

يكشنبه

14/7/98

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

دوشنبه

29/7/98

دکتر موسویان

دکتر شریعت

دوشنبه

15/7/98

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

سه شنبه

30/7/98

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانينقشه سایتمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی