سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان مهر ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

يكشنبه

1/7/97

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

سه شنبه

17/7/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

دوشنبه

2/7/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

چهارشنبه

18/7/97

دکتر موسویان

دکتر جعفرآباد

سه شنبه

3/7/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

پنجشنبه

19/7/97

دکتر مرتضوی

چهارشنبه

4/7/97

دکتر موسویان

دکتر آیتی

جمعه

20/7/97

 

پنجشنبه

5/7/97

دکتر جعفری

شنبه

21/7/97

دکتر کیمیاقلم

دکتر صفوی

جمعه

6/7/97

 

يكشنبه

22/7/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

7/7/97

دکتر جعفرآباد

دکتر صفوی

دوشنبه

23/7/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

8/7/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

سه شنبه

24/7/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

دوشنبه

9/7/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

چهارشنبه

25/7/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

سه شنبه

10/7/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

پنجشنبه

26/7/97

دکتر جعفری

چهارشنبه

11/7/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

جمعه

27/7/97

 

پنجشنبه

12/7/97

دکتر کیمیاقلم

شنبه

28/7/97

دکتر فتحی

دکتر جعفرآباد

جمعه

13/7/97

 

يكشنبه

29/7/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

14/7/97

دکتر صفوی

دکتر جعفرآباد

دوشنبه

30/7/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

15/7/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

 

 

 

دوشنبه

16/7/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی