شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان خرداد ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

سه شنبه

1/3/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

پنجشنبه

17/3/97

دکتر جعفرآباد

چهارشنبه

2/3/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

جمعه

18/3/97

 

پنجشنبه

3/3/97

دکتر جعفری

شنبه

19/3/97

دکتر آیتی

دکتر صفوی

جمعه

4/3/97

 

يكشنبه

20/3/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

5/3/97

دکتر جعفرآباد

دکتر موسویان

دوشنبه

21/3/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

يكشنبه

6/3/97

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

سه شنبه

22/3/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

دوشنبه

7/3/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

چهارشنبه

23/3/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

سه شنبه

8/3/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

پنجشنبه

24/3/97

دکتر مرتضوی

چهارشنبه

9/3/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

جمعه

25/3/97

 

پنجشنبه

10/3/97

دکتر کیمیاقلم

شنبه

26/3/97

 

جمعه

11/3/97

 

يكشنبه

27/3/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

12/3/97

دکتر صفوی

دکتر جعفرآباد

دوشنبه

28/3/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

13/3/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

سه شنبه

29/3/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

دوشنبه

14/3/97

 

چهارشنبه

30/3/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

سه شنبه

15/3/97

 

پنجشنبه

31/3/97

دکتر کیمیاقلم

چهارشنبه

16/3/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی