پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان مرداد ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

دوشنبه

1/5/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

چهارشنبه

17/5/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

سه شنبه

2/5/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

پنجشنبه

18/5/97

دکتر مرتضوی

چهارشنبه

3/5/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

جمعه

19/5/97

 

پنجشنبه

4/5/97

دکتر جعفری

شنبه

20/5/97

دکتر جعفرآباد

دکتر فتحی

جمعه

5/5/97

 

يكشنبه

21/5/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

6/5/97

دکتر موسویان

دکتر جعفرآباد

دوشنبه

22/5/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

7/5/97

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

سه شنبه

23/5/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

دوشنبه

8/5/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

چهارشنبه

24/5/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

سه شنبه

9/5/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

پنجشنبه

25/5/97

دکتر کیمیاقلم

چهارشنبه

10/5/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

جمعه

26/5/97

 

پنجشنبه

11/5/97

دکتر کیمیاقلم

شنبه

27/5/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

جمعه

12/5/97

 

يكشنبه

28/5/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

13/5/97

دکتر صفوی

دکتر آیتی

دوشنبه

29/5/97

دکتر جعفرآباد

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

14/5/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

سه شنبه

30/5/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

دوشنبه

15/5/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

چهارشنبه

31/5/97

 

سه شنبه

16/5/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی