شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٨
برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان فروردین ماه در درمانگاه شوش

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

پنجشنبه

1/1/97

 

شنبه

17/1/97

دکتر موسویان

دکتر مرتضوی

جمعه

2/1/97

 

يكشنبه

18/1/97

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

شنبه

3/1/97

 

دوشنبه

19/1/97

دکتر موسویان

دکتر جعفرآباد

يكشنبه

4/1/97

 

سه شنبه

20/1/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

دوشنبه

5/1/97

دکتر موسویان

چهارشنبه

21/1/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

سه شنبه

6/1/97

دکتر محمدزاده

پنجشنبه

22/1/97

دکتر مرتضوی

چهارشنبه

7/1/97

دکتر نوبخت

جمعه

23/1/97

 

پنجشنبه

8/1/97

دکتر علوی

شنبه

24/1/97

دکتر صفوی

دکتر آیتی

جمعه

9/1/97

 

يكشنبه

25/1/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

10/1/97

دکتر جعفری

دوشنبه

26/1/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

11/1/97

دکتر جعفرآباد

سه شنبه

27/1/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

دوشنبه

12/1/97

 

چهارشنبه

28/1/97

دکتر موسویان

دکتر علوی

سه شنبه

13/1/97

 

پنجشنبه

29/1/98

دکتر کیمیاقلم

چهارشنبه

14/1/97

 

جمعه

30/1/98

 

پنجشنبه

15/1/97

دکتر جعفرآباد

شنبه

31/1/98

دکتر صفوی

دکتر فتحی

جمعه

16/1/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی