شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان  دی ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

يكشنبه

1/10/98

دکتر موسویان

دکتر محبوبی

دوشنبه

16/10/98

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

دوشنبه

2/10/98

دکتر محمدزاده

دکتر محمدکریمی

سه شنبه

17/10/98

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

سه شنبه

3/10/98

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

چهارشنبه

18/10/98

دکتر موسویان

دکتر صفوی

چهارشنبه

4/10/98

دکتر موسویان

دکتر علوی

پنجشنبه

19/10/98

دکتر جعفرآباد

پنجشنبه

5/10/98

دکتر کیمیاقلم

جمعه

20/10/98

 

جمعه

6/10/98

 

شنبه

21/10/98

دکتر مرتضوی

دکتر آیتی

شنبه

7/10/98

دکتر مرتضوی

دکتر جعفری

يكشنبه

22/10/98

دکتر موسویان

دکتر کیمیاقلم

يكشنبه

8/10/98

دکتر موسویان

دکتر مرتضوی

دوشنبه

23/10/98

دکتر موسویان

دکتر شریعت

دوشنبه

9/10/98

دکتر موسویان

دکتر شریعت

سه شنبه

24/10/98

دکتر موسویان

دکتر عزیزی خویی

سه شنبه

10/10/98

دکتر موسویان

دکتر فتحی

چهارشنبه

25/10/98

دکتر مرتضوی

دکتر صفوی

چهارشنبه

11/10/98

دکتر علوی

دکتر صفوی

پنجشنبه

26/10/98

دکتر جعفرآباد

پنجشنبه

12/10/98

دکتر مرتضوی

جمعه

27/10/98

 

جمعه

13/10/98

 

شنبه

28/10/98

دکتر مرتضوی

دکتر نوبخت

شنبه

14/10/98

دکتر مرتضوی

دکتر جعفرآباد

يكشنبه

29/10/98

دکتر موسویان

دکتر مرتضوی

يكشنبه

15/10/98

دکتر موسویان

دکتر مرتضوی

دوشنبه

30/10/98

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی