يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨
برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان خرداد ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

چهارشنبه

1/3/97

دکتر موسویان

دکتر علوی

جمعه

17/3/97

 

پنجشنبه

2/3/97

دکتر کیمیاقلم

شنبه

18/3/97

دکتر موسویان

دکتر آیتی

جمعه

3/3/97

 

يكشنبه

19/3/97

دکتر مرتضوی

دکتر جعفرآباد

شنبه

4/3/97

دکتر موسویان

دکتر جعفری

دوشنبه

20/3/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

5/3/97

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

سه شنبه

21/3/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

دوشنبه

6/3/97

 

چهارشنبه

22/3/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

سه شنبه

7/3/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

پنجشنبه

23/3/97

دکتر مرتضوی

چهارشنبه

8/3/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

جمعه

24/3/97

 

پنجشنبه

9/3/97

دکتر جعفرآباد

شنبه

25/3/97

دکتر نوبخت

دکتر صفوی

جمعه

10/3/97

 

يكشنبه

26/3/97

دکتر موسویان

دکتر مرتضوی

شنبه

11/3/97

دکتر علوی

دکتر محمدزاده

دوشنبه

27/3/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

12/3/97

دکتر موسویان

دکتر مرتضوی

سه شنبه

28/3/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

دوشنبه

13/3/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

چهارشنبه

29/3/98

دکتر موسویان

دکتر صفوی

سه شنبه

14/3/97

 

پنجشنبه

30/3/98

دکتر جعفرآباد

چهارشنبه

15/3/97

 

جمعه

31/3/98

 

پنجشنبه

16/3/97

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی