سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
خبرنامه كميته ها
 

1- با مصوبه كميته اخلاق پزشكي و تاييد رياست محترم بيمارستان و با هدف تكريم گيرندگان خدمت ( ارباب رجوع و كاركنان مركز ) از ابتداي ارديبهشت ماه امسال سرويس اياب و ذهاب در داخل مركز راه اندازي شد.

2- با مصوبه كميته درمانهاي غيردارويي و توانبخشي پروتكل كار در بخش مددجويان بيمارستان با تاييد رياست محترم مركز به مرحله اجرا درآمد و گامي در جهت ساماندهي فعاليت هاي مددجويان در بخش ها برداشته شد.

3- با مصوبه كميته درمانهاي غيردارويي و توانبخشي و با تاييد رياست محترم مركز و پيگيري هاي مجدانه حوزه مديريت و واحدهاي پشتيباني فروشگاه مددجويان مورد بازسازي و تجهيز قرار گرفت.

4- با مصوبه كميته درمانهاي غيردارويي و توانبخشي و همكاري حوزه مديريت صنايع دستي مددجويان از اواخر فروردين سال جاري جهت نمايش و فروش در فروشگاه مركز عرضه شد.

5- با مصوبه كميته بهداشت محيط شيوه نامه يكپارچه شستشو و ضدعفوني بخش ها تدوين شد و به اين طريق اقدامي مهم در جهت كاهش مصرف آب در سطح مركز صورت گرفت.

6- با مصوبه مشترككميته هاي بهبود كيفيت، آموزش سلامت و حفاظت فني و بهداشت كار، شرايط بهره مندي پرسنل مركز از خدمات غربالگري روانشناختي( آزمونهاي روانشناختي)واحد روانشناسي فراهم شد كه جزئيات اجرايي آن در آينده نزديك به واحدها اعلام خواهد شد.

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی