***به سايت مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی خوش آمديد***
صفحه اصلي > معاونت آموزشی  > دفتر آموزش > مدیر آموزش و توانمندسازی کارکنان 
سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 


مدیر آموزش                                                                 

مریم ذبیحی پور سعادتی

مدرک: کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی                                                         

شماره تلفن: 33416084

تلفن داخلی:289

شرح وظایف مدیر آموزش بیمارستان

 

1.      انجام مطالعات لازم در زمینه روش‌های نوین آموزش کارکنان در راستای اهداف استراتژیک بیمارستان؛

2.      مطالعه و بررسی روش‌های تامین منابع و ارتقاء بهره‌وری در راستای بهبود کیفیت دوره‌های آموزشی مورد نیاز کارکنان؛

3.      مطالعه و بررسی در زمینه سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی و روش‌های افزایش کمی و کیفی آموزش‌های بدو و حین خدمت کارکنان؛

4.      تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و روش‌های توانمندسازی کارکنان در راستای اهداف بیمارستان؛

5.      نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات آموزشی کارکنان از طریق ارائه راهنمایی‌های لازم؛

6.      نظارت و مراقبت در نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی و سنجش و ارزیابی عملیات در واحدهای تابعه؛

7.      برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت اجرای دوره‌های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت کارکنان به منظور افزایش سطح دانش، بینش و مهارت‌های آنان؛

8.      برنامه‌ریزی و نظارت بر نیازسنجی آموزشی کارکنان و تعیین دوره‌های آموزشی مورد نیاز با توجه به تحلیل سازمانی، شغلی و فردی هر یک از کارکنان در سطح دانشگاه؛

9.      برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه کلیات برنامه آموزشی کارکنان؛

10.  شناسائی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدرسین و اساتید دوره‌های آموزشی؛

11.  نظارت بر صدور گواهینامه‌های پایان دوره‌های آموزش کارکنان بر طبق ضوابط و مقررات جاری؛

12.  برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت انجام ارزشیابی دوره‌های آموزشی برگزار شده و مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت و نتیجه‌گیری ارزشیابی؛

13.  نظارت بر تشکیل پرونده آموزشی کارکنان و به روز رسانی کردن پرونده‌ها؛

14.  ارتباط و همکاری مداوم و مستمر با مرکز مطالعه و توسعه آموزش دانشگاه؛

15.  انجام سایر امور محوله از سوی معاونت آموزشی مرکز؛