***به سايت مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی خوش آمديد***
صفحه اصلي > معاونت آموزشی  > دفتر آموزش > مسئول امور آموزش دانشجویان 
سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧

 

نام و نام خانوادگی: امین اجلی

مدرک: دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری

ایمیل : aajalli@yahoo.com

تلفن  9- 33401220   داخلی 289-33416084

سوابق اجرایی:

1-     مدیر اداره پرستاری

2-    مدیر درمانگاه

3-    مسئول واحد بهبود کیفیت

4-    سوپروایزر

5-    سرپرستار

6-    دبیر کمیته بهبود کیفیت

7-    عضو کمیته های بیمارستانی

 شرح وظايف مسئول فعاليت‌هاي كارآموزي و كاروزري دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و ساير مراكز آموزشي طرف قرارداد

1-  تدوين برنامه جامع آموزشي و شرح عملكرد و فعاليت‌هاي دانشجويان كارآموزي و كارورزي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و ساير مراكز آموزشي و دانشگاهي طرف قرارداد با همكاري مسئولان و رابطان آموزشي گروه‌هاي آموزشي و باليني مستقر در مركز.

2-  اعلام برنامه آموزشي و شرح عملكرد و فعاليتهاي موضوع بند 1 به معاون آموزش بيمارستان جهت اعلام به گروه‌هاي آموزشي دانشگاه متبوع و ابلاغ به كادر آموزشي بيمارستان و مراكز آموزشي طرف قرارداد.

3- نظارت بر حسن اجراي برنامه آموزشي و شرح عملكرد فعاليتهاي موضوع بند 1 از طرف دانشجويان، سرپرستان آنها و كادر آموزشي بيمارستان در چهارچوب خط مشي‌ها و مقررات و استانداردهاي اعتبار بخشي آموزشي.

4-  پيگيري تدوين قرارداد جامع پذيرش دانشجو و ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي (به جز دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي) شامل جدول هزينه‌ها به تفكيك مقاطع آموزشي و نوع خدمات ارائه شده با همكاري واحدهاي بيمارستاني درگير در ارائه اين خدمات و مشاور حقوقي و نماينده حراست تحت نظارت معاون آموزش مركز، و بازنگري ساليانه آن.

5-  برقراري ارتباط علمي و حرفه‌اي ميان دانشجويان كارورزي دوره‌هاي تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) رشته‌هاي مختلف و گروه‌هاي باليني متناظر آنها در مركز با هدف برآوردن بخشي از نيازهاي مركز در زمينه آموزش پرسنلي و ارائه خدمات باليني

6-  همكاري نزديك با واحد بهبود كيفيت درخصوص تحقق آن دسته از سنجه‌هاي اعتباربخشي كه به مباحث كارآموزي و كارورزي دانشجويان در بيمارستان‌هاي آموزشي مربوطند، تحت نظارت معاون آموزش مركز.

7- تهيه آمار دانشجويان كارورزي هر ترم به انضمام خدمات آموزشي و باليني ارائه شده از سوي آنها به تفكيك رشته آموزشي و ارائه گزارش مدون به معاون آموزش بيمارستان در پايان هر ترم.

8- برنامه ريزي به منظور توزيع مناسب دانشجويان در بخش‌هاي باليني و آموزشي به طوري كه متناسب با ظرفيت هربخش بوده و در ارائه خدمات باليني به مددجويان اختلال ايجاد نكند.

9-  برقراري ارتباط با مديران و رابطان گروه‌هاي آموزشي مستقر در دانشگاه متبوع جهت مطالعه و بستريابي براي استقرار اين گروه‌ها در بيمارستان (اعم از گروه سالمندي- رفاه اجتماعي- گفتار درماني- و....) تحت نظارت معاون آموزشي مركز (تهيه پيش نويس مكاتبات)

10- تهيه پيش نويس مكاتبات داخلي بيمارستان با امضاي معاون آموزشي و مكاتبات خارج بيمارستان با امضاي رياست مركز

و ساير وظايف محوله از سوي معاون آموزشي مركز