***به سايت مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی خوش آمديد***
صفحه اصلي > معاونت پژوهشی > معرفی 
سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧

 

 مقدمه:
با توجه به اهميت پژوهش و در راستای تقويت و بهبود فعاليت‌ها و امور پژوهشی و آموزشی در مرکز آموزشی درمانی رازی
، از بهار سال 1394، معاونت آموزشی و پِژوهشي  مرکز به دو معاونت مستقل آموزشی و پژوهشی تفکيک شد. معاونت پژوهشی در زمينه همه امور مرتبط با پژوهش در بیمارستان دارای مسئوليت می‌باشد.

معاون پ‍‍ژوهشي مركز : خانم دكتر گيتا صديقي

سوابق تحصيلي :

اخذ مدرك پزشكي عمومي از دانشگاه تبريز

اخذ مدرك بورد تخصص روانپزشكي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

اخذ مدرك دوره تكميلي نوروفيدبك از آمريكا

سوابق كاري :

استاديار گروه روانپزشكي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

سوابق علمي :

تحرير كتاب و مقاله براي منابع داخلي و خارجي

ارائه سخنراني در كنفرانس هاي علمي، داخلي و خارجي

تلفن تماس : 33401223 الي 33401219

دورنگار : 33401604

كارشناس امور پژوهشي : خانم فرشته رضائي