***به سايت مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی خوش آمديد***
صفحه اصلي > معاونت پژوهشی > شورای پژوهشی 
سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧

 

 اعضای اصلی شورای پژوهشی مرگز آموزشی درمانی رازی

1) آقاي دكتر اميد رضائي : رياست بيمارستان روانپزشك و عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

2) خانم دكتر گيتا صديقي : معاون پژوهش بيمارستان روانپزشك

3) دكتر محمد صياد نصيري : معاون آموزشي بيمارستان

4) خانم دكتر ساحل همتي گرگاني روانپزشك و عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي

5) دكتر سيد روح ا... حسيني روانشناس

6) داود عرب قهستاني مسئول واحد بهبود كيفيت و كميته هاي بيمارستاني

7) دكتر سينا كشاورز طالبي ناظر اعتباربخشي دانشگاه

8) خانم زهرا تميزي سوپروايزر باليني

9) خانم مريم ذبيحي ژورسعادتي مدير آموزشي بيمارستان