***مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی مقدم شما را گرامی داشته و خشنودی شما اولویت نخست ماست و کارکنان این مرکز خود را مفتخر بلکه متعهد به خدمت صادقانه به شما مراجعین محترم دانسته و ایمان دارند رضای خالق به رضای مخلوق است *** حلول ماه رحمت و برکات و فیوضات الهی بر مسلمانان مبارک باد***
صفحه اصلي > معاونت پژوهشی > شورای پژوهشی 
يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨

 

 اعضای اصلی شورای پژوهشی مرگز آموزشی درمانی رازی


1-    دکتر بهمن دیه جی/ روانپزشک/ معاون آموزشی

2-    دکتر مهدی نوروزی / متخصص اپیدمیولوژی

3-    دکتر رزا علیخانی / روانپزشک / عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی

4-    دکتر بنت الهدی موسوی / روانپزشک / عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی

5-    لادن فتاح مقدم / کارشناس ارشد پرستاری / سوپروایزر آموزش پرستاری

6-    مصطفی حیدری / دکتری روانشناسی / کارشناس گروه روانشناسی

7-    زویا شمس المعالی / دکترای کاردرمانی / کارشناس گروه کاردرمانی

8-    زهرا ترابی / دکترای مددکاری/ کارشناس گروه مددکاری

9-    داود عرب قهستانی / دکتری روانشناسی / عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سایکوز

10-  فرشته مومنی / دکتری روانشناسی/ عضو هیئت علمی گروه روانشناسی

 

 

شرح وظایف شورای پژوهش:

1-    تدوین و تعیین سیاست‌های کلی و شرح وظایف پژوهشی بیمارستان.

2-    تعیین اولویت‌های پژوهشی مورد نیاز بیمارستان.

3-    برنامه ریزی جهت ارتقاء وضعیت پژوهشی بیمارستان با توجه به سیاست‌های تعیین شده.

4-    نظارت علمی بر پژوهش‌های انجام شده در مرکز.

5-    بررسی و تصویب طرح های پژوهشی پیشنهادی به معاونت پژوهشی بیمارستان.

6-    سایر وظایفی که توسط معاونت پژوهشی محول میشود. /م