***به سايت مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی خوش آمديد***
صفحه اصلي > معاونت پژوهشی > پایان نامه ها 
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧

 

 

 

 

 

الف) پايان‌نامه‌های دانشجويان دکترا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) پايان‌نامه‌های دانشجويان کارشناسی ارشد

رديف

عنوان پايان‌‌نامه

استاد راهنما

دانشجو

رشته

تاريخ دفاع

۱

 

 

 

 

 

۲

 

 

 

 

 

۳

 

 

 

 

 

۴

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7