***به سايت مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی خوش آمديد***
صفحه اصلي > معاونت پژوهشی > فهرست مجلات تایید شده از سوی کمیسیون نشریات علوم پزشکی 
سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧

آخرین اخبار
 

فهرست مجلات تاييد شده از سوي کميسیون نشریات علوم پزشکی کشور
(نشریات دارای رتبه علمی - پژوهشی)

کد نشریه

عنوان

تاریخ تصویب

تاریخ اعتبار

۱

پژوهش در پزشکی

آبان ۷۳

۳۱/۶/۸۹

۲

Medical journal of the islamic republic of iran

آبان ۷۳

۳۱/۶/۸۹

۳

Iranian Journal of medical sciences

آبان ۷۳

۳۱/۶/۸۹

۴

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آبان ۷۳

۳۱/۶/۸۹

۵

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آبان ۷۳

۳۱/۶/۸۹

۶

مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

آبان ۷۳

۳۱/۶/۸۹

۷

طب و تزکیه

خرداد ۷۴

۲۹/۱۲/۸۸

۸

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۹

DARU JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY TEHRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۱۰

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۱۱

پزشکی قانونی

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۱۲

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۱۳

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۱۴

Urology journal

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۱۵

Acta Medica Iranica

مرداد ۷۶

۳۱/۶/۸۹

۱۶

مجله پزشکی هسته ای ایران

خرداد ۷۴

۳۱/۶/۸۹

۱۷

بینا

مهر ۷۵

۳۱/۶/۸۹

۱۸

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

دی ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۱۹

پژوهنده

تیر ۷۶

۲۹/۱۲/۸۸

۲۰

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات وبهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

مرداد ۷۶

۳۱/۶/۸۹

۲۱

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

مرداد ۷۶

۳۱/۶/۸۹

۲۲

مجله پزشکی کوثر

مرداد ۷۶

۲۹/۱۲/۸۸

۲۳

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران

مرداد ۷۶

۳۱/۶/۸۹

۲۴

فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

مرداد ۷۶

۳۱/۶/۸۹

۲۵

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دی ۷۶

۳۱/۶/۸۹

۲۶

دانشور پزشکی

دی ۷۶

۲۹/۱۲/۸۸

۲۷

Journal of Researchin Medical Sciences

اردیبهشت ۷۷

۳۱/۶/۸۹

۲۸

مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اردیبهشت ۷۷

۳۱/۶/۸۹

۲۹

فیض

اردیبهشت ۷۷

۳۱/۶/۸۹

۳۰

مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

اردیبهشت ۷۷

۲۹/۱۲/۸۸

۳۱

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

اردیبهشت ۷۷

۳۱/۶/۸۹

۳۲

مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی

اردیبهشت ۷۸

۲۹/۱۲/۸۸

۳۳

مجله حکیم

مرداد ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۳۴

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آذر ۷۸

۲۹/۱۲/۸۸

۳۵

مجله علوم پزشکی مدرس، فصلنامه پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دی ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۳۶

Iranian Biomedical Journal(IBJ)

دی ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۳۷

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

بهمن ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۳۸

Archives of Iranian Medicine

آذر ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۳۹

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران

آذر ۷۸

۲۹/۱۲/۸۸

۴۰

مجله غدددرون ریز ومتابولیسم ایران

اسفند ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۴۱

Yakhteh

اسفند ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۴۲

علوم دارویی

اسفند ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۴۳

مجله گوش. گلو . بینی و حنجره ایران

اسفند ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۴۴

مجله بیماریهای پوست ایران

اسفند ۷۸

۲۹/۱۲/۸۸

۴۵

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

اسفند ۷۸

۳۱/۶/۸۹

۴۶

ره آورد دانش

بهمن ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۴۷

کومش

آذر ۷۹

۳۱/۶/۸۹

۴۸

Iranian Red Crescent Medical Journal

آذر ۷۹

۳۱/۶/۸۹

۴۹

فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری

آذر ۷۹

۳۱/۶/۸۹

۵۰

Iranian Journal of Public Health

فروردین ۸۰

۳۱/۶/۸۹

۵۱

علوم پایه پزشکی ایران

اسفند ۷۹

۳۱/۶/۸۹

۵۲

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

بهمن ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۵۳

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مرداد ۸۰

۳۱/۶/۸۹

۵۴

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مرداد ۸۰

۳۱/۶/۸۹

۵۵

توانبخشی

مرداد ۸۰

۳۱/۶/۸۹

۵۶

Iranian Journal of Ophthalmology

مرداد ۸۰

۳۱/۶/۸۹

۵۷

طب جنوب

آبان ۸۰

۳۱/۶/۸۹

۵۸

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (گلستان)

آذر ۸۰

۲۹/۱۲/۸۸

۵۹

Iranian Heart Journal

آبان ۸۰

۳۱/۶/۸۹

۶۰

فصلنامه علمی پژوهشی بهبود

مهر ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۶۱

گیاهان دارویی

آبان ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۶۲

Iranian Journal Of Allergy Asthma and Immunology

آبان ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۶۳

پایش، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

بهمن ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۶۴

(TANAFFOS (Respiration

بهمن ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۶۵

طبیب شرق، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

بهمن ۸۱

۳۱/۶/۸۹

۶۶

آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه

بهمن ۸۱

۲۹/۱۲/۸۸

۶۷

مجله پزشکی هرمزگان

خرداد ۸۲

۲۹/۱۲/۸۸

۶۸

دیابت و لیپید ایران

خرداد ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۶۹

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مهر ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۷۰

مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی

مهر ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۷۱

Journal of Medical Education

مهر ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۷۲

یافته

مهر ۸۲

۲۹/۱۲/۸۸

۷۳

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

آذر ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۷۴

مجله دانشکده پزشکی مشهد

آذر ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۷۵

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آذر ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۷۶

Iranian Journal Of Pharmaceutical Research (IJPR)

آذر ۸۲

۳۱/۶/۸۹

۷۷

طب نظامی

اسفند ۸۲

۲۹/۱۲/۸۸

۷۸

ارمغان دانش

خرداد ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۷۹

Iranian Journal of Radiation Research (IJRR)

تیر ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۰

افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

خرداد ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۱

مجله علوم تشریح ایران

خرداد ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۲

تحقیقات پزشکی

خرداد ۸۳

۱۸/۳/۸۵

۸۳

تازه های علوم شناختی

آبان ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۴

جراحی استخوان و مفاصل ایران

آبان ۸۳

۲۹/۱۲/۸۸

۸۵

Iranian Journal of Radiology

آبان ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۶

بیماری های کودکان ایران

آبان ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۷

مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دی ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۸

مجله زنان و مامایی و نازائی ایران

دی ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۸۹

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

دی ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۹۰

Journal of Dentistry

دی ۸۳

۳۱/۶/۸۹

۹۱

خون

خرداد ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۹۲

Iranian Journal of Immunology

خرداد ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۹۳

مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

خرداد ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۹۴

International Journal of Endocrinology and Metabolism

خرداد ۸۴

۲۹/۱۲/۸۸

۹۵

جراحی ایران

خرداد ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۹۶

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام

خرداد ۸۴

۲۹/۱۲/۸۸

۹۷

گوارش

تیر ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۹۸

فیزیک پزشکی ایران

تیر ۸۴

۲۹/۱۲/۸۸

۹۹

Iranian Journal Of Pharmacology And Therapautics

تیر ۸۴

۲۹/۱۲/۸۸

۱۰۰

Iranian Journal of Reproductive Medicine

تیر ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۱۰۱

علوم پزشکی آزاد

تیر ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۱۰۲

علوم مغز و اعصاب ایران

مرداد ۸۴

۲۹/۱۲/۸۸

۱۰۳

Iranian Journal OF Environmental Health Sciences & Engineering

شهریور ۸۴

۳۱/۶/۸۹

۱۰۴

شنوایی شناسی

خرداد ۸۵

۳۱/۶/۸۹

۱۰۵

لیزرپزشکی

خرداد ۸۵

۲۹/۱۲/۸۸

۱۰۶

Shiraz E Medical Journal

مرداد ۸۵

۲۹/۱۲/۸۸

۱۰۷

آریا آترواسکلروزیس

مرداد ۸۵

۲۹/۱۲/۸۸

۱۰۸

مجله پرستاری ایران

۴/۶/۸۵

۳۱/۶/۸۹

۱۰۹

مجله دندانپزشکی شیراز

۴/۶/۸۵

۳۱/۶/۸۹

۱۱۰

Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences

۸/۷/۸۵

۲۹/۱۲/۸۸

۱۱۱

گام های توسعه در آموزش پزشکی

۷/۱۱/۸۵

۳۱/۶/۸۹

۱۱۲

مدیریت سلامت

۷/۱۱/۸۵

۳۱/۶/۸۹

۱۱۳

اپیدمیولوژی ایران

۵/۱۲/۸۵

۲۹/۱۲/۸۸

۱۱۴

اصول بهداشت روانی

۹/۲/۸۶

۳۱/۶/۸۹

۱۱۵

علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۹/۲/۸۶

۳۱/۶/۸۹

۱۱۶

Iranian Journal of Child Neurology

۵/۳/۸۶

۳۱/۶/۸۹

۱۱۷

Iranian Journal Of Psychiatry

۵/۳/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۱۸

Iranian Endodontic Journal

۵/۳/۸۶

۳۱/۶/۸۹

۱۱۹

The Journal of Tehran university Heart Center

۵/۳/۸۶

۳۱/۶/۸۹

۱۲۰

Iranian Journal of Medical Hypothesis & Ideas (Electronic Journal)

۵/۳/۸۶

۳۱/۶/۸۹

۱۲۱

مدیریت اطلاعات سلامت

۲/۴/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۲

Iranian Journal of Pathology

۵/۳/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۳

Hepatitis Monthly

۵/۶/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۴

حیات مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴/۱۲/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۵

نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی

۴/۱۲/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۶

سالمند

۴/۱۲/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۷

مجله دانشکده پزشکی جهرم

۴/۱۲/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۸

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

۴/۱۲/۸۶

۲۹/۱۲/۸۸

۱۲۹

مجله میکروب شناسی ایران

۲/۴/۸۷

۲/۴/۸۸

۱۳۰

Iranian Journal of Parasitology

۲/۴/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۳۱

Iranian Journal of Kidny Diseases

۲/۴/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۳۲

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

۲/۴/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۳۳

مجله اخلاق و تاریخ پزشکی

۵/۵/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۳۴

Iranian Journal of Fertility & Sterility

۶/۷/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۳۵

تحقیقات علوم رفتاری

۶/۷/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۳۶

سلامت کار ایران

۵/۹/۸۷

۵/۹/۸۸

۱۳۷

پژوهش پرستاری

۵/۹/۸۷

۵/۹/۸۸

۱۳۸

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

۵/۹/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۳۹

Iranian Journal of CANCER Prevention

۵/۹/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۴۰

Journal of OPHTHALMIC & VISION RESEARCH

۷/۱۰/۸۷

۲۹/۱۲/۸۸

۱۴۱

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

۷/۱۰/۸۷

۷/۱۰/۸۸

۱۴۲

Iranian Journal of Orthodontics

۵/۱۱/۸۷

۵/۱۱/۸۸

۱۴۳

Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases

۳/۱۲/۸۷

۳/۱۲/۸۸

۱۴۴

International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research

۵/۲/۸۸

۵/۸/۸۸

۱۴۵

فصلنامه دانش و تندرستی

۵/۲/۸۸

۵/۲/۸۹

۱۴۶

Iranian Journal of Blood and Cancer

۵/۲/۸۸

۵/۸/۸۸

۱۴۷

Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases

۳/۵/۸۸

۳/۵/۸۹

۱۴۸

Avicenna Journal of Medical Biotechnology

۲/۸/۸۸

۲/۸/۸۹

۱۴۹

پرستاری مراقبت ویژه

۲/۸/۸۸

۲/۸/۸۹

۱۵۰

سلامت و محیط

۲/۸/۸۸

۲/۸/۸۹

۱۵۱

Iranian Journal of Microbiology

۳۰/۸/۸۸

۳۰/۸/۸۹

۱۵۲

Iranian Journal of Virology

۸/۱۲/۸۸