جمعه ٣٠ فروردين ١٣٩٨
برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان فروردین ماه

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

پنجشنبه

1/1/98

دکتر جعفرخانی

شنبه

17/1/98

دکتر عزیزی

جمعه

2/1/98

دکتر جعفرخانی

یکشنبه

18/1/98

دکتر نوری

دکتر جعفرخانی

شنبه

3/1/98

دکتر نوری

دوشنبه

19/1/98

دکتر مرادی

یکشنبه

4/1/98

دکتر نوری

سه شنبه

20/1/98

دکتر میرباقری

دوشنبه

5/1/98

دکتر عزیزی

چهارشنبه

21/1/98

دکتر خلیفه سلطانی

سه شنبه

6/1/98

دکتر میرباقری

پنجشنبه

22/1/98

دکتر خلیفه سلطانی

چهارشنبه

7/1/98

دکتر میرباقری

جمعه

23/1/98

دکتر مرادی

دکتر میرباقری

پنجشنبه

8/1/98

دکتر عزیزی

شنبه

24/1/98

دکتر عزیزی

جمعه

9/1/98

دکتر عزیزی

یکشنبه

25/1/98

دکتر نوری

دکتر مرادی

شنبه

10/1/98

دکتر مرادی

دوشنبه

26/1/98

دکتر جعفرخانی

یکشنبه

11/1/98

دکتر مرادی

سه شنبه

27/1/98

دکتر میرباقری

دوشنبه

12/1/98

دکتر خلیفه سلطانی

چهارشنبه

28/1/98

دکتر خلیفه سلطانی

سه شنبه

13/1/98

دکتر خلیفه سلطانی

پنجشنبه

29/1/98

دکتر میرباقری

چهارشنبه

14/1/98

دکتر خلیفه سلطانی

جمعه

30/1/98

دکتر مرادی

دکتر جعفرخانی

پنجشنبه

15/1/98

دکتر نوری

دکتر جعفرخانی

شنبه

31/1/98

دکتر نوری

جمعه

16/1/98

دکتر عزیزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی