يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨
برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان خرداد ماه

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

چهارشنبه

1/3/98

دکتر نوری

جمعه

17/3/98

دکتر خلیفه سلطان

پنجشنبه

2/3/98

دکتر خلیفه سلطان

شنبه

18/3/98

دکتر عزیزی

جمعه

3/3/98

دکتر عزیزی

یکشنبه

19/3/98

دکتر نوری

شنبه

4/3/98

دکتر عزیزی

دوشنبه

20/3/98

دکتر جعفرخانی

یکشنبه

5/3/98

دکتر مرادی

سه شنبه

21/3/98

دکتر میرباقری

دوشنبه

6/3/98

دکتر جعفرخانی

چهارشنبه

22/3/98

دکتر جعفرخانی

سه شنبه

7/3/98

دکتر میرباقری

پنجشنبه

23/3/98

دکتر خلیفه سلطان

چهارشنبه

8/3/98

دکتر نوری

جمعه

24/3/98

دکتر مرادی

پنجشنبه

9/3/98

دکتر خلیفه سلطان

شنبه

25/3/98

دکتر عزیزی

جمعه

10/3/98

دکتر مرادی

یکشنبه

26/3/98

دکتر نوری

شنبه

11/3/98

دکتر عزیزی

دوشنبه

27/3/98

دکتر جعفرخانی

یکشنبه

12/3/98

دکتر نوری

سه شنبه

28/3/98

دکتر میرباقری

دوشنبه

13/3/98

دکتر جعفرخانی

چهارشنبه

29/3/98

دکتر مرادی

سه شنبه

14/3/98

دکتر میرباقری

پنجشنبه

30/3/98

دکتر خلیفه سلطان

چهارشنبه

15/3/98

دکتر مرادی

جمعه

31/3/98

دکتر میرباقری

پنجشنبه

16/3/98

دکتر خلیفه سلطان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی