سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦
بازدید هیات رئیسه بیمارستان روانپزشکی رازی تبریز از بزرگترین و قدیمی ترین مرکز روانپزشکی خاورمیانه
موفقیت ورزشکاران مرکز آموزشی – درمانی روانپزشکی رازی
کنفرانس علمی بررسی راهکارهای اجرایی طرح مراقبت در منزل در بیماری های مزمن و توانبخشی

 

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان آبان ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

دوشنبه

1/8/96

دکتر موسویان

دکتر شریعت

چهارشنبه

17/8/96

دکتر موسویان

دکتر صفوی

سه شنبه

2/8/96

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

پنجشنبه

18/8/96

 

چهارشنبه

3/8/96

دکتر موسویان

دکتر آیتی

جمعه

19/8/96

 

پنجشنبه

4/8/96

دکتر جعفرآباد

شنبه

20/8/96

دکتر موسویان

دکترفتحی

جمعه

5/8/96

 

يكشنبه

21/8/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

6/8/96

دکتر موسویان

دکتر جعفری

دوشنبه

22/8/96

دکتر جعفرآباد

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

7/8/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

سه شنبه

23/8/96

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی

دوشنبه

8/8/96

دکتر شریعت

دکتر محمدکریمی

چهارشنبه

24/8/96

دکتر موسویان

دکتر کیانی

سه شنبه

9/8/96

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی

پنجشنبه

25/8/96

دکتر کیمیاقلم

چهارشنبه

10/8/96

دکتر موسویان

دکتر جعفرآباد

جمعه

26/8/96

 

پنجشنبه

11/8/96

دکتر مرتضوی

شنبه

27/8/96

دکتر موسویان

دکتر فتحی

جمعه

12/8/96

 

يكشنبه

28/8/96

 

شنبه

13/8/96

دکتر موسویان

دکتر فتحی

دوشنبه

29/8/96

دکتر صفوی

دکتر شریعت

يكشنبه

14/8/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

سه شنبه

30/8/96

دکتر مرتضوی

دکتر محمدکریمی

دوشنبه

15/8/96

دکتر کیمیاقلم

دکتر محمدکریمی

 

 

 

سه شنبه

16/8/96

دکتر مرتضوی

دکتر صفوی

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی