دوشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٦
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان دی ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

جمعه

1/10/96

 

يكشنبه

17/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

2/10/96

دکتر فتحی

دکتر جعفری

دوشنبه

18/10/96

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

3/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

سه شنبه

19/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی

دوشنبه

4/10/96

دکتر موسویان

دکتر شریعت

چهارشنبه

20/10/96

دکتر موسویان

دکتر صفوی

سه شنبه

5/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی

پنجشنبه

21/10/96

دکتر جعفرآباد

چهارشنبه

6/10/96

دکتر موسویان

دکتر صفوی

جمعه

22/10/96

 

پنجشنبه

7/10/96

دکتر کیمیاقلم

شنبه

23/10/96

دکتر فتحی

دکتر جعفری

جمعه

8/10/96

 

يكشنبه

24/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

9/10/96

دکتر صفوی

دکتر جعفرآباد

دوشنبه

25/10/96

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

10/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

سه شنبه

26/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر آیتی

دوشنبه

11/10/96

دکتر شریعت

دکتر محمدکریمی

چهارشنبه

27/10/96

دکتر موسویان

دکتر شریعت

سه شنبه

12/10/96

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

پنجشنبه

28/10/96

دکتر کیمیاقلم

چهارشنبه

13/10/96

دکتر موسویان

دکتر کیانی

جمعه

29/10/96

 

پنجشنبه

14/10/96

دکتر مرتضوی

شنبه

30/10/96

دکتر فتحی

دکتر موسویان

جمعه

15/10/96

 

 

 

 

شنبه

16/10/96

دکتر فتحی

دکتر جعفرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی