***به سايت مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی خوش آمديد***
صفحه اصلي > پیشنهادات و انتقادات کارکنان > پیشنهادات 
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧

 

 انتقادات و پیشنهادات کارکنان
 نام و نام خانوادگی :
 عنوان شغل :
 عنوان پیشنهاد :
 مزایای اجرای پیشنهاد :کاهش در زمان انجام کار
کاهش هزینه ها
افزایش کارایی
توانمندسازی نیروزی انسانی
بهبود در شرایط کار
افزایش رضایت مشتری
اصلاح روش های اداری و مالی
بهبود رفاه کارکنان
استفاده بهینه از تجهیزات
اصلاح در امور آموزشی و پژوهشی
 روش یا شرایط فعلی :
 فضای کاری، تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت اجرای پیشنهاد :
 تعداد نیروی انسانی مورد نیاز :
 میزان تعهد پیشنهاد دهنده به قبول اجرای پیشنهاد خود :
 پیشنهاد ارائه شده در چه واحد یا واحدهایی قابل اجراست :
 تشریح جزئیات پیشنهاد :