چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان بهمن ماه 

 

روز

تاريخ

روانپزشك

روز

تاريخ

روانپزشك

دوشنبه

1/11/97

دکتر حبیبی

سه شنبه

16/11/97

دکتر دودانگی

سه شنبه

2/11/97

دکتر دودانگی

چهارشنبه

17/11/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

3/11/97

دکتر حبیبی

پنج شنبه

18/11/97

دکتر دودانگی

پنج شنبه

4/11/97

دکتر دودانگی

جمعه

19/11/97

دکتر حبیبی

جمعه

5/11/97

دکتر حبیبی

شنبه

20/11/97

دکتر دودانگی

شنبه

6/11/97

دکتر دودانگی

یکشنبه

21/11/97

دکتر حبیبی

یکشنبه

7/11/97

دکتر حبیبی

دوشنبه

22/11/97

دکتر دودانگی

دوشنبه

8/11/97

دکتر دودانگی

سه شنبه

23/11/97

دکتر حبیبی

سه شنبه

9/11/97

دکتر حبیبی

چهارشنبه

24/11/97

دکتر دودانگی

چهارشنبه

10/11/97

دکتر دودانگی

پنج شنبه

25/11/97

دکتر حبیبی

پنج شنبه

11/11/97

دکتر حبیبی

جمعه

26/11/97

دکتر دودانگی

جمعه

12/11/97

دکتر دودانگی

شنبه

27/11/97

دکتر حبیبی

شنبه

13/11/97

دکتر حبیبی

یکشنبه

28/11/97

دکتر دودانگی

یکشنبه

14/11/97

دکتر دودانگی

دوشنبه

29/11/97

دکتر حبیبی

دوشنبه

15/11/97

دکتر حبیبی

سه شنبه

30/11/97

دکتر دودانگی

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی