سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

 • 1
  1

برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران در مهر ماه

 

روز

تاريخ

شيفت صبح

         شيفت عصر و شب

                                  دستيار سال اول                                                        دستيار سال دوم                                           دستيار سال سوم                     دستیار سال چهارم

                                                                                     Bed manager            

يكشنبه

1/7/97

 

 

دکتر خلعتبری- دکتر منتظری

دکتر اقمشه

 

دوشنبه

2/7/97

 

 

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر متینا پورقاسم

 

سه شنبه

3/7/97

 

 

دکتر منتظری- دکتر جعفرزاده

دکتر شریعتخواه

 

چهارشنبه

4/7/97

 

 

دکتر نصرآبادی- دکتر هوشمند

دکتر صدری

دکتر حسینی سوق

پنج شنبه

5/7/97

 

 

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر نصرآبادی

دکتر درویش اسکندری

 

جمعه

6/7/97

 

 

دکتر صداقت- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر اقمشه

 

شنبه

7/7/97

 

 

دکتر هوشمند- دکتر خلعتبری

-

 

يكشنبه

8/7/97

 

 

دکتر منتظری- دکتر صداقت

-

دکتر بیات

دوشنبه

9/7/97

 

 

دکتر خلعتبری- دکتر جعفرزاده

-

دکتر امامیان

سه شنبه

10/7/97

 

 

دکتر جعفرزاده- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر متینا پورقاسم

دکتر اسماعیلی شاندیز

چهارشنبه

11/7/97

 

 

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر هوشمند

دکتر درویش اسکندری

 

پنج شنبه

12/7/97

 

 

دکتر منتظری- دکتر نصرآبادی

-

 

جمعه

13/7/97

 

 

دکتر نصرآبادی- دکتر صداقت

 

 

شنبه

14/7/97

 

 

دکتر خلعتبری- دکتر هوشمند

-

دکتر جعفری

يكشنبه

15/7/97

 

 

دکتر صداقت- دکتر نصرآبادی

-

 

دوشنبه

16/7/97

 

 

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

دکتر صدری

دکتر الله کسی

سه شنبه

17/7/97

 

 

دکتر جعفرزاده- دکتر خلعتبری

دکتر شریعتخواه

 

چهارشنبه

18/7/97

 

 

دکتر نصرآبادی- دکتر جعفرزاده

دکتر اقمشه

دکتر دیباجی

پنج شنبه

19/7/97

 

 

دکتر خلعتبری- دکتر شهلا پورقاسم

-

 

جمعه

20/7/97

 

 

دکتر هوشمند- دکتر منتظری

 

 

شنبه

21/7/97

 

 

دکتر صداقت- دکتر نصرآبادی

-

 

يكشنبه

22/7/97

 

 

دکتر منتظری- دکتر هوشمند

-

دکتر امیریان

دوشنبه

23/7/97

 

 

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر خلعتبری

دکتر شریعتخواه

دکتر ایازی

سه شنبه

24/7/97

 

 

دکتر جعفرزاده- دکتر صداقت

دکتر متینا پورقاسم

دکتر صباغی

چهارشنبه

25/7/97

 

 

دکتر خلعتبری- دکتر منتظری

دکتر درویش اسکندری

دکتر وطنخواه

پنج شنبه

26/7/97

 

 

دکتر نصرآبادی- دکتر جعفرزاده

-

دکتر نصیری فر

جمعه

27/7/97

 

 

دکتر جعفرزاده- دکتر خلعتبری

 

 

شنبه

28/7/97

 

 

دکتر هوشمند- دکتر صداقت

-

 

يكشنبه

29/7/97

 

 

دکتر شهلا پورقاسم- دکتر منتظری

-

 

دوشنبه

30/7/97

 

 

دکتر صداقت- دکتر شهلا پورقاسم

دکتر صدری

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی