جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧
برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران در آذر ماه

 

روز

تاريخ

شيفت صبح

شيفت عصر و شب

                            دستيار سال اول                                               دستيار سال دوم                                    دستيار سال سوم                         دستیار سال چهارم

پزشک مقیم

پنج شنبه

1/9/97

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر هوشمند

 

 

جمعه

2/9/97

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر جعفرزاده

 

 

شنبه

3/9/97

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر مرادی

 

 

يكشنبه

4/9/97

دکتر مظلومی- دکتر دیبایی

دکتر مظلومی- دکتر دیبایی

دکتر نصرآبادی

 

 

دوشنبه

5/9/97

دکتر اصغریان- دکتر لطف

دکتر اصغریان- دکتر لطف

دکتر عباسیان

 

 

سه شنبه

6/9/97

دکتر فلاح پور- دکتر مرادزاده

دکتر فلاح پور- دکتر مرادزاده

دکتر محمودی قرا

دکتر متینا پورقاسم

 

چهارشنبه

7/9/97

دکتر اصغریان- دکتر مظلومی

دکتر اصغریان- دکتر مظلومی

دکتر خلعتبری

دکتر شریعتخواه

دکتر امیریان

پنج شنبه

8/9/97

دکتر فلاح پور- دکتر دیبایی

دکتر فلاح پور- دکتر دیبایی

دکتر صداقت

 

 

جمعه

9/9/97

دکتر اصغریان- دکتر مظلومی

دکتر اصغریان- دکتر مظلومی

دکتر هوشمند

 

 

شنبه

10/9/97

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر شهلا پورقاسم

 

 

يكشنبه

11/9/97

دکتر افتخاریان- دکتر شاه علی

دکتر افتخاریان- دکتر شاه علی

دکتر جعفرزاده

 

دکتر دیباجی

دوشنبه

12/9/97

دکتر شهبازی- دکتر دیبایی

دکتر شهبازی- دکتر دیبایی

دکتر منتظری

دکتر صدری

 

سه شنبه

13/9/97

دکتر اصغریان- دکتر لطف

دکتر اصغریان- دکتر لطف

دکتر عباسیان

دکتر اقمشه

دکتر وطن خواه

چهارشنبه

14/9/97

دکتر مرادزاده- دکتر موسیوند

دکتر مرادزاده- دکتر موسیوند

دکتر نصرآبادی

 

دکتر بیات

پنج شنبه

15/9/97

دکتر افتخاریان- دکتر لطف

دکتر افتخاریان- دکتر لطف

دکتر محمودی قرا

 

 

جمعه

16/9/97

دکتر اصغریان- دکتر شاه علی

دکتر اصغریان- دکتر شاه علی

دکتر شهلا پورقاسم

 

 

شنبه

17/9/97

دکتر مرادزاده- دکتر دیبایی

دکتر مرادزاده- دکتر دیبایی

دکتر منتظری

دکتر متینا پورقاسم

 

يكشنبه

18/9/97

دکتر شهبازی- دکتر اصغریان

دکتر شهبازی- دکتر اصغریان

دکتر خلعتبری

 

دکتر نصیری فر

دوشنبه

19/9/97

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر مرادی

 

 

سه شنبه

20/9/97

دکتر فلاح پور- دکتر افتخاریان

دکتر فلاح پور- دکتر افتخاریان

دکتر صداقت

دکتر شریعتخواه

 

چهارشنبه

21/9/97

دکتر شهبازی- دکتر مظلومی

دکتر شهبازی- دکتر مظلومی

دکتر هوشمند

 

دکتر صباغی

پنج شنبه

22/9/97

دکتر فلاح پور- دکتر مرادزاده

دکتر فلاح پور- دکتر مرادزاده

دکتر عباسیان

 

 

جمعه

23/9/97

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر افتخاریان- دکتر شهبازی

دکتر خلعتبری

 

 

شنبه

24/9/97

دکتر فلاح پور- دکتر مرادزاده

دکتر فلاح پور- دکتر مرادزاده

دکتر محمودی قرا

دکتر اقمشه

 

يكشنبه

25/9/97

دکتر مظلومی- دکتر دیبایی

دکتر مظلومی- دکتر دیبایی

دکتر نصرآبادی

 

دکتر ایازی

دوشنبه

26/9/97

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر جعفرزاده

دکتر صدری

 

سه شنبه

27/9/97

دکتر لطف- دکتر دیبایی

دکتر لطف- دکتر دیبایی

دکتر مرادی

 

 

چهارشنبه

28/9/97

دکتر مرادزاده- دکتر افتخاریان

دکتر مرادزاده- دکتر افتخاریان

دکتر شهلا پورقاسم

 

 

پنج شنبه

29/9/97

دکتر مظلومی- دکتر شهبازی

دکتر مظلومی- دکتر شهبازی

دکتر منتظری

 

 

جمعه

30/9/97

دکتر لطف- دکتر موسیوند

دکتر لطف- دکتر موسیوند

دکتر صداقت

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی