سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧
برنامه اورژنس دستياران
 

برنامه اورژانس دستياران  اسفند ماه

روز

تاريخ

شيفت صبح

شيفت عصر و شب

                            دستيار سال اول                                        دستيار سال دوم                               دستيار سال سوم                                دستیار سال چهارم

پزشک مقیم

چهارشنبه

1/12/97

دکتر افتخاریان- دکتر مرادزاده

دکتر افتخاریان- دکتر مرادزاده

دکتر صداقت

دکتر شریعت خواه

 

پنج شنبه

2/12/97

دکتر جمالی- دکتر لطف

دکتر جمالی- دکتر لطف

دکتر سروناز صدری

دکتر متینا پورقاسم

 

جمعه

3/12/97

دکتر دیلمی- دکتر مظلومی

دکتر دیلمی- دکتر مظلومی

دکتر هوشمند

دکتر کامروان

 

شنبه

4/12/97

دکتر دیبایی- دکتر فلاح پور

دکتر دیبایی- دکتر فلاح پور

دکتر جعفرزاده

-

دکتر امامیان

يكشنبه

5/12/97

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر خلعتبری

-

دکتر اله‌کسی دولت آبادی

دوشنبه

6/12/97

دکتر دیلمی- دکتر مظلومی

دکتر دیلمی- دکتر مظلومی

دکتر عباسیان

دکتر کامروان

 

سه شنبه

7/12/97

دکتر شهبازی- دکتر مرادزاده

دکتر شهبازی- دکتر مرادزاده

دکتر محمودی قرا

-

دکتر بیات

چهارشنبه

8/12/97

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر متینا پورقاسم

 

پنج شنبه

9/12/97

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر منتظری

دکتر شریعت خواه

 

جمعه

10/12/97

دکتر شهبازی- دکتر لطف

دکتر شهبازی- دکتر لطف

دکتر نصرآبادی

دکتر رئیس علی اکبری

 

شنبه

11/12/97

دکتر دیبایی- دکتر افتخاریان

دکتر دیبایی- دکتر افتخاریان

دکتر سروناز صدری

دکتر انسیه صدری

 

يكشنبه

12/12/97

دکتر جمالی- دکتر دیلمی

دکتر جمالی- دکتر دیلمی

دکتر جعفرزاده

-

دکتر وطن خواه

دوشنبه

13/12/97

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر لطف- دکتر فلاح پور

دکتر خلعتبری

دکتر کلیم دست

 

سه شنبه

14/12/97

دکتر مظلومی- دکتر شهبازی

دکتر مظلومی- دکتر شهبازی

دکتر عباسیان

دکتر کامروان

 

چهارشنبه

15/12/97

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر موسیوند- دکتر شاه علی

دکتر هوشمند

دکتر انسیه صدری

 

پنج شنبه

16/12/97

دکتر جمالی- دکتر فلاح پور

دکتر جمالی- دکتر فلاح پور

دکتر صداقت

دکتر رئیس علی اکبری

 

جمعه

17/12/97

دکتر دیبایی- دکتر افتخاریان

دکتر دیبایی- دکتر افتخاریان

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر شریعت خواه

 

شنبه

18/12/97

دکتر دیلمی- دکتر شاه علی

دکتر دیلمی- دکتر شاه علی

دکتر نصرآبادی

دکتر متینا پورقاسم

 

يكشنبه

19/12/97

دکتر مرادزاده- دکتر افتخاریان

دکتر مرادزاده- دکتر افتخاریان

دکتر منتظری

-

دکتر ایازی

دوشنبه

20/12/97

دکتر مظلومی- دکتر دیبایی

دکتر مظلومی- دکتر دیبایی

دکتر محمودی قرا

دکتر کلیم دست

 

سه شنبه

21/12/97

دکتر لطف- دکتر موسیوند

دکتر لطف- دکتر موسیوند

دکتر جعفرزاده

دکتر انسیه صدری

 

چهارشنبه

22/12/97

دکتر شهبازی- دکتر افتخاریان

دکتر شهبازی- دکتر افتخاریان

دکتر صداقت

دکتر متینا پورقاسم

 

پنج شنبه

23/12/97

دکتر جمالی- دکتر مظلومی

دکتر جمالی- دکتر مظلومی

دکتر شهلا پورقاسم

دکتر رئیس علی اکبری

 

جمعه

24/12/97

دکتر مرادزاده- دکتر دیلمی

دکتر مرادزاده- دکتر دیلمی

دکتر سروناز صدری

دکتر کلیم دست

 

شنبه

25/12/97

دکتر افتخاریان- دکتر دیبایی

دکتر افتخاریان- دکتر دیبایی

دکتر خلعتبری

-

دکتر جعفری

يكشنبه

26/12/97

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر فلاح پور- دکتر لطف

دکتر منتظری

-

دکتر بیات

دوشنبه

27/12/97

دکتر مظلومی- دکتر شهبازی

دکتر مظلومی- دکتر شهبازی

دکتر هوشمند

دکتر کلیم دست

 

سه شنبه

28/12/97

دکتر جمالی- دکتر موسیوند

دکتر جمالی- دکتر موسیوند

دکتر نصرآبادی

دکتر رئیس علی اکبری

 

چهارشنبه

29/12/97

دکتر شاه علی- دکتر دیلمی

دکتر شاه علی- دکتر دیلمی

دکتر عباسیان

دکتر کامروان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی