چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان آذر ماه در درمانگاه شوش

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

پنجشنبه

1/9/97

دکتر جعفرآباد

شنبه

17/9/97

دکتر آیتی

دکتر جعفری

جمعه

2/9/97

 

يكشنبه

18/9/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

3/9/97

دکتر جعفرآباد

دکتر موسویان

دوشنبه

19/9/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

4/9/97

 

سه شنبه

20/9/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

دوشنبه

5/9/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

چهارشنبه

21/9/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

سه شنبه

6/9/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

پنجشنبه

22/9/97

دکتر مرتضوی

چهارشنبه

7/9/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

جمعه

23/9/97

 

پنجشنبه

8/9/97

دکتر جعفرآباد

شنبه

24/9/97

دکتر جعفرآباد

دکتر علوی

جمعه

9/9/97

 

يكشنبه

25/9/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

10/9/97

دکتر کیمیاقلم

دکتر علوی

دوشنبه

26/9/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

يكشنبه

11/9/97

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

سه شنبه

27/9/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

دوشنبه

12/9/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

چهارشنبه

28/9/97

دکتر موسویان

دکتر علوی

سه شنبه

13/9/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

پنجشنبه

29/9/97

دکتر کیمیاقلم

چهارشنبه

14/9/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

جمعه

30/9/97

 

پنجشنبه

15/9/97

دکتر صفوی

 

 

 

جمعه

16/9/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی