سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧
برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان اسفند ماه در درمانگاه شوش

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

چهارشنبه

1/12/97

دکتر موسویان

دکتر صفوی

جمعه

17/12/97

 

پنجشنبه

2/12/97

دکتر جعفرآباد

شنبه

18/12/97

دکتر علوی

دکتر نوبخت

جمعه

3/12/97

 

يكشنبه

19/12/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

4/12/97

دکتر موسویان

دکتر جعفری

دوشنبه

20/12/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

يكشنبه

5/12/97

دکتر مرتضوی

دکتر محبوبی

سه شنبه

21/12/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

دوشنبه

6/12/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

چهارشنبه

22/12/97

دکتر موسویان

دکتر شریعت

سه شنبه

7/12/97

دکتر مرتضوی

دکتر عزیزی خویی

پنجشنبه

23/12/97

دکتر کیمیاقلم

چهارشنبه

8/12/97

دکتر موسویان

دکتر علوی

جمعه

24/12/97

 

پنجشنبه

9/12/97

دکتر کیمیاقلم

شنبه

25/12/97

دکتر علوی

دکتر نوبخت

جمعه

10/12/97

 

يكشنبه

26/12/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

شنبه

11/12/97

دکتر آیتی

دکتر صفوی

دوشنبه

27/12/97

دکتر موسویان

دکتر جعفرآباد

يكشنبه

12/12/97

دکتر مرتضوی

دکتر موسویان

سه شنبه

28/12/97

دکتر مرتضوی

دکتر محمدزاده

دوشنبه

13/12/97

دکتر موسویان

دکتر محمدکریمی

چهارشنبه

29/12/97

 

سه شنبه

14/12/97

دکتر مرتضوی

دکتر فتحی

 

 

 

چهارشنبه

15/12/97

دکتر موسویان

دکتر نوبخت

 

 

 

پنجشنبه

16/12/97

دکتر مرتضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی