دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
رياست
 

 

سرپرست مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

نام و نام خانوادگی: سعید شجاع شفتی  Saeed Shoja Shafti

رتبه علمی: دانشیار     Associate Professor

مقطع و رشته تحصیلی: روانپزشکی Psychiatry 

گروه آموزشی: روانپزشكي

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

تلفن محل کار: 2-33401231 

پست الکترونیک دانشگاهي:sa.shoja@uswr.ac.ir

پست الكترونيك شخصي:ssshafti@gmail.com

صفحه رزومه: http://psychiatry.uswr.ac.ir/index.jsp?siteid=24&fkeyid=&siteid=24&fkeyid=&siteid=24&fkeyid=&siteid=9&pageid=1215

سایت اختصاصی: http://orcid.org/0000-0002-6202-0336

پروفایل در Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=LRHqm3LxVCwC&hl=en

پروفایل در  Scopus: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=14828310600

سوابق تحصیلی دانشگاهی :

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1985

MD

Tehran University of Medical Sciences

Tehran - Iran

Medicine

1996

Board Certification

Iran University of Medical Sciences

Tehran – Iran

Psychiatry 

 

 

 

انتشارات

1- انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

 

Link 1: https://scholar.google.com/scholar?start=0&hl=en&as_sdt=0,5&scilib=1

Link 2: http://www.afghanpsych.org/JAPA.html

1- Shoja Shafti S. Journal Club: A comparison between two different styles of educational management. Journal of Education Research and Behavioral Sciences 2015; 4(7): 228-234.

2- Shoja Shafti S, Bakhtiyari M. Prevalence of negative symptoms in schizophrenia; Quarterly of Rehabilitation. 2002;3(10): 38-47.

3- Shoja Shafti S: Effectiveness of Citalopram, Alprazolam and Clomipramine in amelioration of negative symptoms in Schizophrenia; Quarterly of Rehabilitation. 2003;3 (12):42-49.

 

4- Shoja Shafti S. Effectiveness of Bromocriptine, Flouxetine and Nortriptyline in amelioration of negative symptoms in Schizophrenia; Quarterly of Rehabilitation. 2004;5 (16):58-63.

 

5- Shoja Shafti S. Rehabilitation of Schizophrenia: Adjunctive Therapy of Negative Symptoms, Iranian Rehabilitation Journal. 2004; 1 (2):23-31.

 

6- Shoja Shafti S. Drug –Specific Responsiveness of Negative Symptoms, International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2005; 10 (1):177-186.

 

2- چاپ كتاب 

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

1-      مطالعاتی بر روانشناسی فروید ، چاپ سوّم ، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر ، 1390.

2-      اصول روانکاوی بالینی ، چاپ هفتم ، انتشارات ققنوس ، 1393.

3-      مهمترین گزارش های آموزشی تاریخ روانکاوی ، چاپ پنجم ، انتشارات ققنوس ، 1393.

4-      کاربرد تداعی آزاد در روانکاوی کلاسیک ، چاپ هفتم ، انتشارات ققنوس ، 1393.

5-      آشنایی با روان درمانی کوتاه روانکاوانه ، چاپ اوّل ،  مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر ، 1393.

6-      درآمدی بر سوسیوبیولوژی (نوداروینیسم) ، چاپ اوّل ، انتشارات ققنوس ، 1382.

7-      آسیب شناسی روانی از منظر روانکاوی ( در دست چاپ)

8-      آشنایی با سوسیوبیولوژی بالینی ( روانشناسی ، روانپزشکی  و روان درمانی تکاملی) ( در دست چاپ)

1- Studies on Freudian Psychology. 3rd Ed. Amir Kabir Press. 2010

2- Essentials of Clinical Psychoanalysis. 7th Ed. Ghoghnoos Press. 2014

3- The Most Important Educative Papers in the History of Psychoanalysis’. 5th Ed. Ghoghnoos Press. 2014

4- Application of Free Association in Classical Psychoanalysis’. 7th Ed. Ghoghnoos Press. 2014

5- Introduction to Short-Term Dynamic Psychotherapy’.1st Ed. Amir Kabir Press. 2014

6- Introduction to Sociobiology (Neo-Darwinism). 1st Ed.  Ghoghnoos Press. 2003

7- Psychodynamic-Oriented  Psychopathology ( In Press)

8- Introduction to Clinical Sociobiology (Evolutionary Psychology, Psychiatry and Psychotherapy) ( In Press)

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشيکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی