***مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی مقدم شما را گرامی داشته و خشنودی شما اولویت نخست ماست و کارکنان این مرکز خود را مفتخر بلکه متعهد به خدمت صادقانه به شما مراجعین محترم دانسته و ایمان دارند رضای خالق به رضای مخلوق است *** روز جهانی حسابدار و هفته حسابداری گرامی باد*** روز دانشجو ، روز در هم آمیختن تقوا و ورع با علم و دانش اندوزی بر دانشجویان گرامی باد***
صفحه اصلي > معاونت پژوهشی > فرم ها و آئین نامه ها و و راهنماها > فرم رضایت نامه آگاهانه 
دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧

 

صفحه در دست طراحي مي باشد