***به سايت مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی خوش آمديد***
صفحه اصلي > معاونت آموزشی  > دفتر آموزش > کارشناس آموزش ضمن خدمت 
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه محمدی

رشته تحصیلی:  کارشناسی علوم تربیتی/ گرایش تکنولوژی آموزش                                                                                                                                      دانشگاه علامه طباطبایي، کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

عنوان شغل: کارشناس آموزش

تلفن داخلی: 286

شرح وظایف واحد آموزش ضمن خدمت

              ثبت اطلاعات آموزشی پرسنل

             دادن اطلاعیه و ثبت نام دوره های آموزش عمومی

             ورود دوره های آموزشی برگزار شده در برنامه نرم افزاری آموزشی

             اعلام ساعات آموزشی گذرانده شده برای هرسال به کارگزینی جهت صدور احکام

             اعلام ساعات آموزشی گذرانده شده برای هر سال به کارگزینی جهت ارزشیابی سالیانه

             اعلام ساعت آموزشی گذرانده شده در طول خدمت جهت ارتقاء رتبه، ارتقاء شغلی و..

             تهیه و تکمیل شناسنامه آموزشی کارکنان

             بررسی اهداف ،نتایج و دستاوردهای آموزشی دوره پیشنهادی بر اساس نیاز سنجی آموزشی و سپس صدور مجوز اجرا وتخصیص کد به آن

             بررسی وتائید گواهینامه آموزشی کارکنان به منظور استفاده از مزایای انگیزشی 

             صدورگواهینامه دوره های آموزشی با توجه به مستندات ومدارک موجود

             ایجاد تمهیدات لازم جهت فراهم ساختن امکانات مورد نیاز با هماهنگی مسئولین مربوطه

             اطلاع رسانی و گزارش بموقع به مسئولین مربوطه

             حضور در دوره آموزشی به منظور برگزاری صحیح و مطلوب آن

             شرکت در جلسه آزمون حضوری و غیر حضوری و نظارت بر حسن اجرای آن