سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
رضایت سنجی گیرندگان خدمت (عمومی)
 

 رضایت سنجی گیرندگان خدمت (عمومی)
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان پزشکی :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان پرستاری :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان روانشناسی :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان مددکاری :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان نگهبانی :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان خدماتی :
 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان واحد ترخیص :
 میزان رضایت شما از آموزش های ارائه ده و اطلاعات دقیق درباره وضعیت بیماری توسط کارکنان پزشکی :
 میزان رضایت شما از آموزش های ارائه ده و اطلاعات دقیق درباره وضعیت بیماری توسطکارکنان پرستاری :
 میزان رضایت شما از آموزش های ارائه ده و اطلاعات دقیق درباره وضعیت بیماری توسط روانشناسی :
 میزان رضایت شما از آموزش های ارائه ده و اطلاعات دقیق درباره وضعیت بیماری توسط کارکنان مددکاری :
 میزان رضایت شما از آموزش های ارائه ده و اطلاعات دقیق درباره وضعیت بیماری توسط کارکنان کاردرمانی :
 میزان رضایت شما از حفظ حریم خصوصی هنگام ارائه خدمت توسط کارکنان :
 میزان رضایت شما از حفظ حریم خصوصی هنگام ارائه خدمت توسط کارکنان پرستاری :
 میزان رضایت شما از حفظ حریم خصوصی هنگام ارائه خدمت توسط کارکنان روانشناسی :
 میزان رضایت شما از حفظ حریم خصوصی هنگام ارائه خدمت توسط کارکنان مددکاری :
 میزان رضایت شما از حفظ حریم خصوصی هنگام ارائه خدمت توسط کارکنان بخش شوک :
 میزان رضایت شما از امکانات رفاهی، بهداشتی و فضای فیزیکی بخش :
 میزان رضایت شما از امکانات رفاهی، بهداشتی و فضای فیزیکی محوطه :
 میزان رضایت شما از کیفیت غذای اصلی :
 میزان رضایت شما از کیفیت میان وعده :
 آیا در صورت بروز مجدد بیماری این بیمارستان را انتخاب خواهید کرد؟ :بله
خیر
 آیا این بیمارستان را به دوستان، آشنایان یا بستگان خود پیشنهاد می دهید؟ :بله
خیر
 لطفا دلایل خود را مرقوم فرمایید :
 در صورت تمایل شماره تماس خود را جهت پیگیری دقیق تر مرقوم فرمایید :
دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی