جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩
واحد توسعه آموزش (EDO)
 

مسئول امور آموزش دانشجویان و واحد توسعه آموزش (EDO) : خانم دکتر هما رضایی

شرح وظایف مسئول واحد توسعه آموزش بالینی (EDO)

1. نظارت بر حسن انجام کارورزی دانشجویان

2. انجام پژوهش­های نو در آموزش به بیماران، کارکنان و دانشجویان

3. همکاری در اعتباربخشی معاونت آموزشی و طرح تحول سلامت

4. انجام ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی بیمارستان

5. مشارکت در جلسات اعتباربخشی و پیگیری رفع نواقص

6. همکاری جهت انجام بهینه اعتباربخشی آموزشی بیمارستان

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی