سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
برنامه آنکال روانپزشک کودک و نوجوان
 

برنامه آنکال روانپزشکان کودک و نوجوان مهر ماه


روز

تاريخ

پزشك

روز

تاريخ

پزشك

سه شنبه

1/7/99

دکتر حبیبی

چهارشنبه

16/7/99

دکتر دودانگی

چهارشنبه

2/7/99

دکتر دودانگی

پنج شنبه

17/7/99

دکتر حبیبی

پنج شنبه

3/7/99

دکتر حبیبی

جمعه

18/7/99

دکتر دودانگی

جمعه

4/7/99

دکتر دودانگی

شنبه

19/7/99

دکتر حبیبی

شنبه

5/7/99

دکتر حبیبی

يكشنبه

20/7/99

دکتر دودانگی

يكشنبه

6/7/99

دکتر دودانگی

دوشنبه

21/7/99

دکتر حبیبی

دوشنبه

7/7/99

دکتر حبیبی

سه شنبه

22/7/99

دکتر دودانگی

سه شنبه

8/7/99

دکتر دودانگی

چهارشنبه

23/7/99

دکتر حبیبی

چهارشنبه

9/7/99

دکتر حبیبی

پنج شنبه

24/7/99

دکتر دودانگی

پنج شنبه

10/7/99

دکتر دودانگی

جمعه

25/7/99

دکتر حبیبی

جمعه

11/7/99

دکتر حبیبی

شنبه

26/7/99

دکتر دودانگی

شنبه

12/7/99

دکتر دودانگی

يكشنبه

27/7/99

دکتر حبیبی

يكشنبه

13/7/99

دکتر حبیبی

دوشنبه

28/7/99

دکتر دودانگی

دوشنبه

14/7/99

دکتر دودانگی

سه شنبه

29/7/99

دکتر حبیبی

سه شنبه

15/7/99

دکتر حبیبی

چهارشنبه

30/7/99

دکتر دودانگی


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


 

 

 


 


 


 


 


دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی