جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩
شرح وظایف معاون پژوهشی
 

1-    ساماندهی و نظارت بر کلیه امور پژوهشی در مزکز

2-    تدوین خط مشی و روش مدونی جهت لحاظ شدن اولویت های پژوهشی وزارت بهداشت، دانشگاه مطبوع و جمعیت تحت پوشش با نگاه ویژه به ارتقاء کیفیت خدمات بالینی و غیربالینی در تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی با رعایت حداقل‌های مورد نیاز

3-    تدوین خط مشی و روش مدرن جهت تشویق استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام گرفته در راستای کیفیت خدمات بالینی و غیربالینی و ارتقای سلامت فرد و جامعه با رعایت حداقل‌های مورد انتظار

4-    تدوین خط مشی و روش مدونی جهت رعایت قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل‌ها و استانداردهای ابلاغی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری با رعایت حداقل‌های مورد انتظار و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت کلیه افراد دخیل در اجرای خط مشی‌ها و روش های مذکورو نیز هماهنگی با مرکز تحقیقات سایکوز، در راستای سیلست های ابلاغ شده از سوی دانشگاه

5-    نظارت بر رعایت کدهای ملی اخلاق در پژوهش در رابطه با کلیه طرح‌های تحقیقاتی در مرکز که با موضوعات انسانی سروکار دارند

6-    برنامه ریزی و نظارت بر آموزش اخلاق پزشکی جهت کلیه کارکنان بیمارستان

7-    عضویت در کمیته اخلاق بیمارستان

8-    تهیه گزارش از موارد فوق و ارائه به ریاست بیمارستان

9-    نظارت بر آگاهی و عمل کلیه کارکنان بر خط مشی های مربوطه

10-  سایر وظایف محوله از طرف ریاست بیمارستان

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی