جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩
برنامه حضور پزشكان آنكال هيات علمي
 

برنامه پزشکان آنکال هیات علمی در مهر ماه


روز

تاريخ

پزشك

روز

تاريخ

پزشك

سه شنبه

1/7/99

دکتر ناظری

چهارشنبه

16/7/99

دکتر موسوی

چهارشنبه

2/7/99

دکتر رضائی

پنج شنبه

17/7/99

دکتر باطنی

پنج شنبه

3/7/99

دکتر موسوی

جمعه

18/7/99

دکتر علی خانی

جمعه

4/7/99

دکتر فیض زاده

شنبه

19/7/99

دکتر رحمنی

شنبه

5/7/99

دکتر باطنی

يكشنبه

20/7/99

دکتر سعید

يكشنبه

6/7/99

دکتر میهن

دوشنبه

21/7/99

دکتر میهن

دوشنبه

7/7/99

دکتر علی خانی

سه شنبه

22/7/99

دکتر ناظری

سه شنبه

8/7/99

دکتر سعید

چهارشنبه

23/7/99

دکتر فیض زاده

چهارشنبه

9/7/99

دکتر رحمنی

پنج شنبه

24/7/99

دکتر میهن

پنج شنبه

10/7/99

دکتر رضائی

جمعه

25/7/99

دکتر رحمنی

جمعه

11/7/99

دکتر صدیقی

شنبه

26/7/99

دکتر سعید

شنبه

12/7/99

دکتر موسوی

يكشنبه

27/7/99

دکتر شجاع

يكشنبه

13/7/99

دکتر مزینانی

دوشنبه

28/7/99

دکتر مزینانی

دوشنبه

14/7/99

دکتر صدیقی

سه شنبه

29/7/99

دکتر باطنی

سه شنبه

15/7/99

دکتر علی خانی

چهارشنبه

30/7/99

دکتر شجاع
دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی