سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
برنامه كشيك شب پزشكان
 

برنامه كشيك شب پزشکان مهر ماه

 

روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

سه شنبه

1/7/99

دکتر عزیزی

پنجشنبه

17/7/99

دکتر میرباقری

چهارشنبه

2/7/99

دکتر سلیمانی

جمعه

18/7/99

دکتر میرباقری

پنجشنبه

3/7/99

دکتر سلیمانی

شنبه

19/7/99

دکتر نوری

جمعه

4/7/99

دکتر موسویان

یکشنبه

20/7/99

دکتر نوری

شنبه

5/7/99

دکتر عزیزی

دوشنبه

21/7/99

دکتر موسویان

یکشنبه

6/7/99

دکتر نوری

سه شنبه

22/7/99

دکتر عزیزی

دوشنبه

7/7/99

دکتر موسویان

چهارشنبه

23/7/99

دکتر سلیمانی

سه شنبه

8/7/99

دکتر عزیزی

پنجشنبه

24/7/99

دکتر میرباقری

چهارشنبه

9/7/99

دکتر نوری

جمعه

25/7/99

دکتر میرباقری

پنجشنبه

10/7/99

دکتر میرباقری

شنبه

26/7/99

دکتر موسویان

جمعه

11/7/99

دکتر میرباقری

یکشنبه

27/7/99

دکتر نوری

شنبه

12/7/99

دکتر سلیمانی

دوشنبه

28/7/99

دکتر موسویان

یکشنبه

13/7/99

دکتر نوری

سه شنبه

29/7/99

دکتر عزیزی

دوشنبه

14/7/99

دکتر موسویان

چهارشنبه

30/7/99

دکتر سلیمانی

سه شنبه

15/7/99

دکتر عزیزی

 

 

 

چهارشنبه

16/7/99

دکتر سلیمانی

 

 

  

     
    

 
  
 

 


 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی