يکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩
برنامه صبح اورژانس دستياران
 

برنامه صبح اورژانس دستياران مهر ماه


روز

تاريخ

درمانگاه بیماران نوبت اول

درمانگاه بیماران پی‌گیری

سه شنبه

1/7/99

دکتر افتخاریان

دکتر عباسیان

چهارشنبه

2/7/99

دکتر کریمی

دکتر سروناز صدری

پنج شنبه

3/7/99

دکتر دیبایی

-

جمعه

4/7/99

دکتر شهبازی

-

شنبه

5/7/99

دکتر جمالی

دکتر موسیوند

يكشنبه

6/7/99

دکتر دیلمی

دکتر جمالی

دوشنبه

7/7/99

دکتر شاه علی

دکتر صداقت

سه شنبه

8/7/99

دکتر مظلومی

دکتر محمودی قرا

چهارشنبه

9/7/99

دکتر شفیعی

دکتر نصرآبادی

پنج شنبه

10/7/99

دکتر مرادزاده

-

جمعه

11/7/99

دکتر فلاح پور

-

شنبه

12/7/99

دکتر لطف

دکتر مرادی

يكشنبه

13/7/99

دکتر موسیوند

دکتر جعفرزاده

دوشنبه

14/7/99

دکتر شهبازی

دکتر لطف

سه شنبه

15/7/99

دکتر فلاح پور

دکتر شاه علی

چهارشنبه

16/7/99

دکتر جمالی

دکتر مظلومی

پنج شنبه

17/7/99

دکتر دیلمی

-

جمعه

18/7/99

دکتر کریمی

-

شنبه

19/7/99

دکتر جمالی

دکتر دیبایی

يكشنبه

20/7/99

دکتر شفیعی

دکتر دیلمی

دوشنبه

21/7/99

دکتر فلاح پور

دکتر شفیعی

سه شنبه

22/7/99

دکتر افتخاریان

دکتر شهبازی

چهارشنبه

23/7/99

دکتر موسیوند

دکتر مرادزاده

پنج شنبه

24/7/99

دکتر شاه علی

-

جمعه

25/7/99

دکتر مرادزاده

-

شنبه

26/7/99

دکتر مظلومی

-

يكشنبه

27/7/99

دکتر افتخاریان

دکتر فلاح پور

دوشنبه

28/7/99

دکتر دیبایی

دکترفلاح پور

سه شنبه

29/7/99

دکتر شهبازی

دکتر افتخاریان

چهارشنبه

30/7/99

دکتر لطف

دکتر کریمی

 

 


 


 


 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 
دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی