جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩
برنامه درمانگاه شوش
 

برنامه حضور پزشكان مهر ماه در درمانگاه شوش


روز

تاريخ

نام پزشك

روز

تاريخ

نام پزشك

سه شنبه

1/7/99

دکتر جعفری

دکتر محمدکریمی

چهارشنبه

16/7/99

دکتر وحیدی

چهارشنبه

2/7/99

دکتر وحیدی

دکتر امیری مقدم

پنجشنبه

17/7/99

 

پنجشنبه

3/7/99

دکتر جعفرآباد

جمعه

18/7/99

 

جمعه

4/7/99

 

شنبه

19/7/99

دکتر مرتضوی

دکتر امیری مقدم

شنبه

5/7/99

دکتر مرتضوی

دکتر محمدزاده

يكشنبه

20/7/99

دکتر کیانی

يكشنبه

6/7/99

دکتر کیمیاقلم

دوشنبه

21/7/99

دکتر شریعت

دوشنبه

7/7/99

دکتر شریعت

دکتر امیری مقدم

سه شنبه

22/7/99

دکتر محمدکریمی

سه شنبه

8/7/99

دکتر عزیزی خویی

چهارشنبه

23/7/99

دکتر دریجانی

چهارشنبه

9/7/99

دکتر آیتی

پنجشنبه

24/7/99

دکتر جعفرآباد

پنجشنبه

10/7/99

دکتر مرتضوی

جمعه

25/7/99

 

جمعه

11/7/99

 

شنبه

26/7/99

 

شنبه

12/7/99

دکتر مرتضوی

دکتر کیمیاقلم

يكشنبه

27/7/99

دکتر محمدکریمی

دکتر مرتضوی

يكشنبه

13/7/99

دکتر کیانی

دوشنبه

28/7/99

دکتر محمدزاده

دکتر آیتی

دوشنبه

14/7/99

دکتر شریعت

دکتر امیری مقدم

سه شنبه

29/7/99

دکتر جعفری

دکتر عزیزی خویی

سه شنبه

15/7/99

دکتر جعفرآباد

چهارشنبه

30/7/99

دکتر نوبخت

دکتر امیری مقدم

 

 

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 <>
دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراكز درمانيمراكز پژوهشينقشه سایتکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی