***مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی مقدم شما را گرامی داشته و خشنودی شما اولویت نخست ماست و کارکنان این مرکز خود را مفتخر بلکه متعهد به خدمت صادقانه به شما مراجعین محترم دانسته و ایمان دارند رضای خالق به رضای مخلوق است *** حلول ماه رحمت و برکات و فیوضات الهی بر مسلمانان مبارک باد***
صفحه اصلي > معاونت پژوهشی > آیین نامه ها و راهنمای پژوهشی > آیین نامه شوراهای پژوهشی و طرح های تحقیقاتی 
يکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩

آخرین اخبار
 ٠٩:٩ - 1399/12/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومی مرکز؛
رئیس مرکز روانپزشکی رازی در سالروز « مددکار»، از خدمات مددکاران همکار تقدیر کرد
دکتر رضا دانشمند رئیس مرکز روانپزشکی رازی، با انتشار پیام، ولادت حضرت علی (ع) و روز« مددکار» را به مددکاران همکار در این مرکز آموزشی و درمانی، تبریک گفته و از خدمت رسانی آنان به بیماران اعصاب و روان تشکر و قدردانی کرد.
 ١٠:٤١ - 1399/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
دیدار صمیمی رئیس مرکز روانپزشکی رازی با مهندسین شاغل در این مرکز
ولادت امام محمد تقی علیه السلام (جوادالائمه)گرامی باد
انواع برنامه‌های فرهنگی و ورزشی به مناسبت ایام دهه فجر در مرکز روانپزشکی رازی برگزار شد
 

 

                                                                                                                                 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  معاونت تحقیقات و فن آوري

 آیین نامه شوراهاي پژوهشی و  طرح هاي تحقیقاتی دانشگاه  

     بهمن ماه1392 

   فهرست مندرجات: 

 

    بخش اول: شوراهاي پژوهشی (تعریف، ترکیب، ضوابط، وظایف) 

شوراي پژوهشیدانشگاه  تعریف ترکیب ضوابط وظایف

شوراي پژوهشی گروه  تعریف  ترکیب  ضوابط   وظایف شوراي پژوهشی مراکز تحقیقات  تعریف  ترکیب  ضوابط   وظایف شوراي پژوهشی کمیته دانشجویی  تعریف  ترکیب  ضوابط   وظایف  کمیته پژوهشی HSR در معاونت هاي دانشگاه  تعریف  ترکیب  ضوابط   وظایف

 

 بخش دوم: نحوه بررسی طرح هاي تحقیقاتی، نحوه عملکرد شوراهاي پژوهشی و موارد اجرائی طرح ها  مقدمه: 

پژوهش عبارت است از طرح پرسش به منظور کسب آگاهی از طریق جسـتجوئی آگاهانه و بر پایه روش علمی و همراه کوشش، که در آن کاوش و انجام آزمایش با هدف کشف و تفسیر آگاهی تازه انجام مـی  پـذیرد ." ( تعریـفسازمان بهداشت جهانی)

ازآنجاکه پایه و اساس پیشرفت هرجامعه بر محورتوسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی آن جامعه بنا نهاده شده است و گسترش مرزهاي دانش وکشف حقایق و شناخت پدیده هاي طبیعی بر مبناي پژوهش استوار است ، بنابراین اهمیت توجه به مقوله پژوهش ، محلی از تردید نخواهد داشت. 

نهال پژوهش در کشورهاي در حال توسعه مانند ایران ، هنگامی به بار خواهد نشست که در سیري اصولی و برنامه ریزي شده و در راستاي اولویتهاي تحقیقاتی آن جامعه باشد. بنابراین در راستاي چنین اهدافی است که داشتن ضوابط و مقررات خاص ضرورت می یابد.  

به منظور تهیه و تدوین برنامه هاي پژوهشی و فراهم آوردن امکانات لازم جهت تصویب و اجراي طرحهاي تحقیقاتی ، شوراهاي پژوهشی در گروه ها، مراکز تحقیقاتی ، کمیته تحقیقات دانشجویی و نیز کمیته کارشناسی در حوزه معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه تشکیل می شوند. بر این اساس آئین نامه اجرائی طرحهاي تحقیقاتی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با استفاده از قوانین و بخشنامه هاي موجود وهمچنین تجارب و توصیه هاي اهل فن، تهیه و تدوین شده است. 

     شوراي پژوهشی دانشگاه

 

ماده 1 تعریف: شوراي پژوهشی دانشگاه عالیترین مرجعی است که کلیه خط مشی ها و امور زیربنائی پژوهشی دانشگاه (مطابق شرح وظایف) در آن شورا تدوین وتبیین می گردد.

 

ماده 2 - ترکیب شورا : شوراي پژوهشی دانشگاه طبق اساسنامه مدیریت دانشگاه ها ( مصوب ستاد انقلاب فرهنگی) مرکب از اعضاي زیرمی باشد: 

الف - ریاست دانشگاه.  

‌ب   - معاون تحقیقات و فن آوري دانشگاه. 

‌ج    مدیر امور تحقیقات و فن آوري دانشگاه.

‌د      3 نفر از اعضاي هیئت علمی از گروه هاي آموزشی

‌ه       - روساي مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه که مورد تایید شوراي گسترش دانشگاه ها می باشند. 

‌و     - سه نفر از اعضاي هیئت علمی  صاحب فعالیتهاي پژوهشی ارزنده .

تبصره 1: ابلاغ کلیه اعضاي شوراي پژوهشی دانشگاه توسط ریاست دانشگاه و براي مدت یکسال صادر خواهد شد. 

 ماده3 - ضوابط تشکیل شوراي پژوهشی دانشگاه به شرح زیراست:

1. شوراي پژوهشی دانشگاه حداقل هر دو ماه یکبار، تشکیل جلسه می دهد (در مواردي که لازم باشد  با صلاحدید ریاست و یا معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه ، جلسات فوق العاده شوراي پژوهشی دانشگاه ، تشکیل خواهد شد). 

2. ریاست شوراي پژوهشی دانشگاه در کلیه جلسات عادي و فوق العاده ، با ریاست دانشگاه است و در غیاب ایشان معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه عهده دار اداره جلسات می باشد. 

3. جلسات شوراي پژوهشی دانشگاه با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراي اعضاي حاضر اتخاذ می گردد.

4.     در اولین جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه از سوي معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه یک نفر به عنوان دبیر جلسات انتخاب و به اعضاي شورا معرفی خواهد شد. این فرد نباید الزاما از اعضاي شورا باشد.   

 

ماده 4 - وظایف شوراي پژوهشی دانشگاه طبق اساسنامه مدیریت دانشگاهها ( مصوب ستاد انقلاب فرهنگی ) به شرح زیر است: 

1. پیشنهاد سیاستها، اهداف، خط مشی و اولویتهاي پژوهشی دانشگاه.  

2. بررسی طرحهاي پژوهشی تصویب شده در شوراهاي پژوهشی گروه ها، مراکز تحقیقاتی، کمیته تحقیقات دانشجویی و کمیته هاي HSR در هر یک از معاونت هاي دانشگاه، و تصویب، اصلاح یا رد آنها.

3.  بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که معاون تحقیقات و فناوري به شورا ارجاع می دهد. 

4. ارائه راهکارهاي مشارکت با بخش خصوصی در اجراي طرحهاي پژوهشی و تعیین نحوه همکاري با مراکز تحقیقاتی و علمی خارج دانشگاه.

5. ارائه راهکارهاي بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه.

6. ارائه راهکارها به منظورترغیب و تشویق اعضاي هیئت علمی و محققین به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم براي تسریع در چاپ و نشر آثار علمی.

7. بررسی و اظهار نظر در مورد ترجمه و تالیف کتاب، سمینارها ، کنگره ها و کارگاه هاي پیشنهادي

8. تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات براي پیشبرد جنبه هاي علمی و فنی دانشگاه و کشور و چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات.

9. برنامه ریزي جهت فرصتهاي مطالعاتی اعضاي هیئت علمی. 

10.برنامه ریزي در خصوص نحوه جذب دانشجویان پسا دکتري و فرصت مطالعاتی داخل کشور.

11. سیاست گذاري و تصویب همایشها و کارگاه هاي مورد نیاز در راستاي دستیابی به اهداف پژوهش دانشگاه.  

12. تصمیم سازي در خصوص شرکت اعضاي هیات علمی و محققین دانشگاه در مجامع علمی داخل و خارج.  

13.  تصمیم سازي و تصویب در خصوص گسترش مراکز تحقیقات و پژوهشکده ها

 شوراي پژوهشی گروه هاي آموزشی ـ پژوهشی 

ماده 5 -  تعریف : شوراي پژوهشی گروه مرجعی است که به منظور پیگیري واجراي وظایفی متعاقباً (درماده 7) به آن محول می شود، تشکیل می شود. 

 

ماده 6 - ترکیب شوراي پژوهشی گروه به ترتیب زیر است:

الف - مدیرگروه  ب- معاون پژوهشی گروه 

ج- بین 3 تا 5 نفر از اعضاي هیئت علمی تمام وقت رشته مربوطه که با انتخاب اعضاي گروه مشخص و معرفی می گردند. 

تبصره 2: ابلاغ افراد انتخاب شده درشوراي پژوهشی گروه بوسیله معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه  با نظر مدیر گروه صادر می شود. چنانچه فردي از شرکت در شورا منصرف گردید فرد جانشین طبق موازین بالا جایگزین خواهد گردید. 

تبصره 3: در مواردیکه تعداد اعضاي هیئت علمی در گروه مربوطه کمتر از پنج نفر باشد، شوراي پژوهشی گروه مزبوربا صلاحدید معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه  شامل کلیه افراد گروه بوده و یا در شوراي پژوهشی گروه متجانس با آن ادغام می شود. 

 

ماده 6 ضوابط تشکیل شوراي پژوهشی گروه به شرح زیراست: 

1 - انتخاب اعضاي شوراي پژوهشی گروه هر یک سال یکبار صورت می پذیرد. 

2 - شوراي پژوهشی گروه می تواند از متخصصین ذیصلاح براي مشورت و شرکت در جلسات شورا بدون داشتن حق راي ، دعوت بعمل آورد. 

3 - در صورت وجود طرحهاي بین گروهی ، حضور معاونین پژوهشی سایر گروهها در جلسات تصمیم گیري گروه الزامی است. 

4 - ریاست جلسات شوراي پژوهشی گروه، به عهده مدیر گروه و در غیاب وي به عهده معاون پژوهشی گروه می باشد. 

5 - معاون پژوهشی گروه دبیر شوراي پژوهشی گروه بوده و مسئول پیگیري مصوبات آن می باشد. 

6 - شوراي پژوهشی گروه با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می گردد. 

7 - شوراي پژوهشی گروه حداقل هر 30 روز یکبار تشکیل می شود و در موارد لزوم نیز میتواند جلسات فوق العاده برگزار نماید. 

8 - شوراي پژوهشی گروه موظف است طرحهاي تحقیقاتی پیشنهادي را حداکثر ظرف مدت سی روز بررسی، داوري و در باره آنها اظهار نظر نماید. 

9 - وظیفه حسن اجراي انتخابات و همچنین نظارت بر اجراي وظایف پژوهشی در گروهها به عهده معاون پژوهشی گروه مربوطه می باشد. 

10-  معاون پژوهشی گروه موظف است صورتجلسات پژوهشی گروه را که به امضاي اعضا رسیده است براي معاون پژوهشی گروه ارسال و موارد مندرج در آن را پیگیري نماید. 

ماده 7 - وظایف شوراي پژوهشی گروه به شرح ذیل میباشد : 

1 - برآورد توان پژوهشی گروه وانعکاس آن به معاون پژوهشی گروه 

2 - بررسی زمینه هاي پژوهشی واولویتهاي تحقیق وپیشنهاد طرحهاي تحقیقاتی به گروه در رابطه با نیازهاي ضروري وعمده کشور 

3 - ارزیابی طرحهاي پژوهشی پیشنهاد شده بوسیله اعضاي گروه از نظر علمی، تخصصی و تطابق آن با اولویتهاي تحقیقاتی و تصویب یا رد آن 

4 - بررسی کار شناسی طرحهاي پژوهشی که از سوي شوراي پژوهشی گروه یا دانشگاه جهت اظهار نظربه آنگروه ارجاع می گردد. 

5 - بررسی پیشنهادات مربوط به برگزاري سمینارها ، کنگره ها و باز آموزیها از سوي اعضاي گروه وارائه آن به معاون تحقیقات و فن آوري دانشگاه. 

6 - بررسی پیشنهادات مربوط به ترجمه وتالیف کتاب وارائه آن به معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه 

7 - بررسی و تصویب کلیه پایان نامه ها در مقاطع مختلف (دوره هاي کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، PhD MPH ، دکتراي عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی) 

 

شوراي پژوهشی مراکز تحقیقاتی

ماده 8 - تعریف : شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات مرجعی است که به منظور پیگیري واجراي وظایفی متعاقباً (درماده 11) به آن محول می شود، تشکیل می شود.

 

ماده 9 - ترکیب شوراي پژوهشی مرکز به ترتیب زیر است:

الف رئیس مرکز. 

ب- معاون پژوهشی مرکز .

پ  - 3 نفر از اعضاي هیئت علمی مرتبط، به پیشنهاد رئیس مرکز و تایید معاون تحقیقات و فن آوري دانشگاه.   

تبصره4: ابلاغ اعضاي شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات با پیشنهاد رئیس مرکز تحقیقات بوسیله معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه و براي مدت یکسال صادر میشود. 

 

ماده 10 -  ضوابط تشکیل شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات به شرح زیراست:

1. شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات حداقل هر یکماه یکبار تشکیل می شود و در موارد لزوم نیز می تواند جلسات فوق العاده برگزار نماید.

2.ریاست جلسات شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات ، به عهده رئیس مرکز تحقیقات و در غیاب وي به عهده معاون پژوهشی مرکز تحقیقات می باشد.

3.شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات می تواند از متخصصین ذیصلاح براي مشورت و شرکت در جلسات شورا بدون داشتن حق راي، دعوت به عمل آورد.

4.در صورت وجود طرحهاي مشترك بین مرکز با دیگر مراکز و یا گروه ها ، حضور نمایندگان آنها در جلسات تصمیم گیري الزامی است.

5. شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات بااکثریت آرا اتخاذ می شود.

6.شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات موظف است طرحهاي تحقیقاتی پیشنهادي را حداکثر ظرف مدت سی روز بررسی و در باره آنها اظهار نظر نماید.

7.نظارت بر اجراي طرحهاي تحقیقاتی به عهده شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات است.

8.رئیس مرکز تحقیقات، فردي را که ترجیحا از اعضاي همین شورا می باشد، به عنوان دبیرشوراي پژوهشی مرکز انتخاب و معرفی خواهد کرد. 

9.مصوبات شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات باید طی صورتجلسه اي به امضا شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسیده و یک نسخه از آن به حوزه معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه ارسال گردد.

 

ماده 11 - وظایف شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات به شرح زیر است:  

1. تدوین سیاستهاي پژوهشی مرکز تحقیقات ، باتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه.

2. بررسی طرحهاي پژوهشی پیشنهاد شده از نظر علمی، تخصصی و تطابق آن با اولویتهاي تحقیقاتی مرکز و تصویب، اصلاح و یا رد آن. 

3. همکاري با معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه در راستاي تدوین اولویتهاي پژوهشی دانشگاه و برنامه استراتژیک.

4.      سیاست گذاري و برنامه ریزي جهت انجام پژوهشهاي بین گروهی  و بین مرکزي و بستر سازي لازم جهت هماهنگی اینگونه پژوهشها.

5. سیاست گذاري و برنامه ریزي جهت ارائه نتایج پژوهشهاي پایان یافته به موسسات ذیربط جهت کاربرد آن در عرصه هاي مختلف علمی ازطریق  معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه.

6.بررسی و اظهار نظر در مورد ترجمه و تالیف کتاب، سمینارها ، کنگره ها و کارگاه هاي پیشنهادي.  

7.تنظیم گزارش سالیانه فعالیتهاي پژوهشی مرکز تحقیقات و ارائه آن به معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه.

  شوراي پژوهشی تحقیقات دانشجویی

ماده 12 - تعریف : شوراي پژوهشی تحقیقات دانشجویی مرجعی است که به منظور پیگیري واجراي وظایفی که متعاقبا (درماده 15) به آن محول میشود، تشکیل می شود.   

ماده 13ترکیب اعضاي شوراي پژوهشی تحقیقات دانشجویی به شرح زیر است: 

الف - رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی.

 ب- مدیر تحقیقات و فن آوري دانشگاه. 

پ  - یک نفر نماینده از گروه هاي آموزشی مرتبط به انتخاب مدیر پژوهش.    

‌ج  دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی. 

‌د    - دو نفر از دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی که داراي حداقل دو مقاله منتشر شده و اجراي یک طرح تحقیقاتی باشند.

تبصره5: ابلاغ اعضاي شوراي پژوهشی تحقیقات دانشجویی با پیشنهاد رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی بوسیله معاون تحقیقات و فن آوري دانشگاه و براي مدت یکسال صادر میشود. 

 

ماده 14-  ضوابط تشکیل شوراي پژوهشی تحقیقات دانشجویی به شرح زیراست: 

1.شوراي پژوهشی تحقیقات دانشجویی حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل میشود و در صورت لزوم و به صلاحدید رئیس تحقیقات دانشجویی جلسات فوق العاده نیز برگزار خواهد نمود.

2.جلسات شوراي پژوهشی تحقیقات دانشجویی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد. 

3.ریاست جلسات شوراي پژوهشی تحقیقات دانشجویی ، به عهده رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی است.

4.براي تشکیل شورا حضور رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی به عنوان رئیس جلسه ، الزامی است.

5.شوراي پژوهشی کمیته  تحقیقات دانشجویی موظف است طرحهاي تحقیقاتی پیشنهادي را حداکثر ظرف مدت سی روز بررسی و در باره آنها اظهار نظر نماید.

6.رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی، فردي را که ترجیحا از اعضاي همین شورا می باشد، به عنوان دبیرشوراي پژوهشی کمیته  تحقیقات دانشجویی انتخاب و معرفی خواهد کرد. 

7.مصوبات شوراي پژوهشی تحقیقات دانشجویی باید طی صورتجلسه اي به امضا شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسیده و یک نسخه از آن به حوزه معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه ارسال گردد.

 

ماده 15-  وظایف شوراي پژوهشی تحقیقات دانشجویی به شرح زیر است: 

1.تدوین سیاستهاي پژوهشی تحقیقات دانشجویی باتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه.

2.بررسی طرحهاي پژوهشی پیشنهاد شده، از نظر علمی، تخصصی و تطابق طرح با اولویتهاي تحقیقاتی و تصویب یا رد آن.

3.همکاري با معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه در راستاي تدوین اولویتهاي پژوهشی دانشگاه.

4.ارائه خط مشی و تعیین و تصویب موضوعات تحقیقاتی با توجه به اولویتهاي دانشگاه، جهت اخذ واحد پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد، MPH   وPh.D   .  

5.سیاست گذاري در خصوص گزارش سالیانه فعالیتهاي پژوهشی گروه و ارائه آن به معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه.

 

شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات HSR    

ماده 16 - تعریف : شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات  HSR مرجعی است که به منظور پیگیري و اجراي وظایفی که متعاقبا (درماده 19) به آن محول می شود، تشکیل می شود. 

 

ماده 17 - ترکیب اعضاي شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات  HSR به شرح زیر است: 

الف - رئیس کمیته تحقیقات  HSR (در هر یک از معاونت هاي دانشگاه، معاون مربوطه رئیس کمیته می باشد)  ب- یکی از مدیران معاونتها به انتخاب معاون مربوطه  

پ دو نفر کارشناس از معاونت به انتخاب معاون مربوطه 

  تبصره6: ابلاغ اعضاي شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات HSR با پیشنهاد رئیس کمیته HSR بوسیله معاون تحقیقات و فن آوري دانشگاه و براي مدت یکسال صادر می شود. 

 ماده 18 - ضوابط تشکیل شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات  HSR به شرح زیراست: 

1. شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات HSR حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل می شود و در صورت لزوم و به صلاحدید رئیس کمیته تحقیقات HSR جلسات فوق العاده نیز برگزار خواهد نمود.

2.جلسات شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات HSR با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد. 

3. ریاست جلسات شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات HSR ، به عهده رئیس کمیته HSR است.

4. براي تشکیل شورا حضور رئیس کمیته تحقیقات HSR به عنوان رئیس جلسه ، الزامی است.

5.      شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات HSR موظف است طرحهاي تحقیقاتی پیشنهادي را حداکثر ظرف مدت سی روز بررسی و در باره آنها اظهار نظر نماید.

6.      رئیس کمیته تحقیقات HSR ، فردي را که ترجیحا از اعضاي همین شورا می باشد، به عنوان دبیرشوراي پژوهشی کمیته تحقیقات HSR انتخاب و معرفی خواهد کرد. 

7.      مصوبات شوراي پژوهشی تحقیقات HSR باید طی صورتجلسه اي به امضا شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسیده و یک نسخه از آن به حوزه معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه ارسال گردد.

 

ماده 19-  وظایف شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات HSR به شرح زیر است: 

1.     تدوین سیاستهاي پژوهشی کمیته تحقیقات HSR باتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه.

2.     بررسی طرحهاي پژوهشی پیشنهاد شده، از نظر علمی، تخصصی و تطابق طرح با اولویتهاي تحقیقاتی و تصویب یا رد آن.

3.     همکاري با معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه در راستاي تدوین اولویتهاي پژوهشی دانشگاه.

4.     سیاست گذاري در خصوص گزارش سالیانه فعالیتهاي پژوهشی کمیته و ارائه آن به معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه.

نحوه بررسی طرحهاي تحقیقاتی و نحوه عملکرد شوراهاي پژوهشی  و موارد اجرایی طرحهاي تحقیقاتی

 

ماده 20 - طرح تحقیقاتی: طرح تحقیقاتی به مجموعه مطالعات و یا عملیات اجرائی و یا هردو گفته می شود که منجر به تولید علم و فن آوري ( مانند تهیه و تدوین اطلاعات ، تهیه نرم افزار، بانک اطلاعاتی، تولید تجهیزات، ارائه خدمات به صورت سخت و نرم افزاري، راه اندازي روشی جدید در زمینه هاي مختلف علمی و از این قبیل، و بطور کلی ارائه راه حل براي معضلات موجود می باشد.

 

ماده 21 -  واجدین شرایط اجراي طرح تحقیقاتی: اعضاي هیات علمی یا غیر هیات علمی (با حداقل مدرك کارشناسی ارشد) دانشگاه و یا خارج از دانشگاه می توانند بطور فردي و یا گروهی براي ارائه و انجام طرحهاي تحقیقاتی اقدام نمایند. 

تبصره 7: در خصوص طرحهاي داراي جذب گرنت خارج از دانشگاه ، مجري می تواند از سایر موسسات علمی یا دانشگاهها باشد. 

تبصره 8: در صورتی که طرح مشترك بین دو دانشگاه و یا موسسات عالی باشد، یکی از مجریان حتما باید وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی باشد. 

 

ماده 22 طرح دهندگان (همکار اصلی ، مجري یا مجریان طرح) : اعضاي هیئت علمی یا غیر هیئت علمی (با حداقل مدرك کارشناسی ارشد) وابسته به یکی از گروه هاي آموزشی و یا مراکز تحقیقاتی و یا کمیته تحقیقات دانشجویی ، معاونت ها در داخل و یا خارج از دانشگاه، بیمارستانها یا موسسات وابسته به دانشگاه می باشند که طرح تحقیقاتی با همفکري ایشان تهیه شده و مسئولیت مستقیمی در رابطه با اجراي کل طرح یا بخشی از آن دارند. 

تبصره 9: در صورت داشتن دو مجري، یکی از مجریان وابسته به دانشگاه مسئولیت اجراي طرح را از نظر مالی، حقوقی و اداري به عهده خواهد داشت. 

 

ماده 23 - مدیر اجرایی طرح : به فردي اطلاق می گردد که طبق ضوابط اجراي طرحهاي تحقیقاتی دانشگاه در مورد موضوع طرح (که تحت عنوان طرح تحقیقاتی مشخص می گردد) گروه تحقیق را هماهنگ ساخته و مسولیت اجراي طرح از نظر مالی، حقوقی و اداري را بر عهده دارد. مدیر اجرایی معمولا  مجري، یا یکی از مجریان و یا جزو همکاران طرح می باشد.  در صورتی که مدیر اجرایی از همکاران طرح باشد براي به اجرا درآوردن طرح لازم است که وي با توافق جمعی طرح دهندگان انتخاب و از طرف طرح دهندگان بصورت کتبی به معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه معرفی گردد. 

تبصره 10 : مدیر اجرایی طرح مسئول اجرایی و طرف مذاکره و عامل هماهنگ کننده محققین طرح با معاونت تحقیقات و فن آوري شناخته می شود و بواسطه این عنوان از سوي معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه براي وي مزیت و امتیاز علمی یا رتبه خاصی در نظر گرفته نخواهد شد . 

تبصره 11 : درصورتیکه مدیر اجرایی طرح به هر دلیلی از ادامه کار صرف نظر نماید یکی دیگر از مجریان طرح دردرجه اول و در غیر این صورت یکی دیگر از همکاران بنا به معرفی  طرح دهندگان  و در صورت عدم توافق ایشان به تشخیص حوزه معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه انتخاب می شود. 

تبصره 12 : مدیر اجرایی در طرحهاي دانشجویی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجو بوده و مستقیما با دانشجو عقد قرارداد می شود. 

 

ماده 24 - همکاران طرح : سایر اعضایی (اعضاي هیئت علمی وغیر علمی) که به نحوي در روند اجراي طرح عهده دار مسئولیتهاي ثانوي بوده و بخشی از عملیات اجرایی طرح به عهده آنها می باشد، تحت عنوان همکار طرح خوانده می شوند.

 

ماده 25 - درصورتیکه یکی از همکاران و یا طرح دهندگان به هر دلیلی از ادامه کار صرف نظر نماید، مدیر اجرایی کتبا مدیریت امور تحقیقات و فناوري دانشگاه را مطلع نموده و در صورتیکه لازم بداند فرد دیگري که عهده دار وظیفه وي خواهد بود را معرفی می نماید.    

 

ماده 26-  طرح دهندگان باید پیشنویس طرح تحقیقاتی خود را در قالب فرمهاي ویژه این کار (Proposal) تهیه و جهت پیگیري هاي بعدي بصورت کتبی به مدیر گروه مربوطه (و رونوشت به معاون پژوهشی گروه، مرکز تحقیقات، یا کمیته تحقیقات دانشجویی و کمیته HSR) ارجاع دهند و یا در سامانه پژوهانه بعد از استقرار آن وارد نمایند. 

 

تبصره 13: فرمهاي پیشنویس طرحهاي تحقیقاتی تحت نظارت کارشناسان حوزه معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه طراحی و تدوین گردیده و در اختیار گروه ها ، مراکز تحقیقاتی، کمیته تحقیقات دانشجویی، کمیته هاي HSR قرار می گیرد. هر گونه تغییري در مندرجات، کلیات و شکل ظاهري این فرمها باید با نظارت و کسب اجازه از حوزه معاونت تحقیقات و فن آوري صورت پذیرد. 

 

ماده 27-  مدیر گروه ، رئیس مرکز تحقیقات ، مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی و مسئول کمیته  HSR پس از بررسیهاي اولیه (از قبیل ثبت موضوع و تاریخ ارائه طرح ، تشکیل پرونده ، بررسی تکراري نبودن موضوع و) آنرا جهت بررسی به دو داور ارائه داده و پس از ارزیابی نظرات داوري جهت بررسی نهایی و تصویب، به شوراي پژوهشی گروه / مرکز / کمیته تحقیقات دانشجویی/ کمیته HSR ارجاع می دهد. 

تبصره 14: دبیر شوراهاي پژوهشی موظف است پیگیریهاي لازم جهت اخذ پاسخ از داور (یا داوران) و ارائه آن به شورا را انجام دهد. 

تبصره 15: در صورتیکه داور نظر خود را ظرف مدت یک ماه بصورت شفاف و مشخص اعلام ننمایند شورا می تواند از نظرات سایر صاحب نظران استفاده نماید. 

تبصره 16: درصورتیکه شوراي پژوهشی گروه / مرکز تحقیقات / کمیته تحقیقات دانشجویی / کمیته HSR لازمبدانند می توانند از طرح دهندگان براي دفاع و توجیه مطالب مندرج در پروپوزال براي شرکت در آن شورا دعوت بعمل آورند. 

 

ماده 28 - مدیر گروه / رئیس مرکز تحقیقات / مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی و مسئول کمیته HSR  موظفند در اولین فرصت ممکن نتیجه بررسی و نظر شوراهاي خود را کتبا و به صورت تصویب یا رد به طرح دهنده اعلام نمایند. 

 

ماده 29-  پس از ارائه پاسخ شوراي پژوهشی گروه / مرکز تحقیقات / کمیته تحقیقات دانشجویی / کمیته HSR  مبنی بر تصویب طرح ،  مدیر گروه / رئیس مرکز تحقیقات / مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی و مسئول کمیته HSR  موظف است در اولین فرصت ممکن طرح را جهت بررسی در شوراي پژوهشی دانشگاه به معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه ارجاع نماید. 

 

ماده 30-  حوزه معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه پس از دریافت مصوبه و پیشنویس طرح ها از سوي گروه / مرکز تحقیقاتی / کمیته تحقیقات دانشجویی / کمیته HSR  آنرا در برنامه کاري کارشناسان از نظر بررسی بودجه و روش شناسی قرار داده تا جهت بررسی شوراي پژوهشی دانشگاه آماده گردد. 

 

ماده 31 - در صورتیکه اجراي یک طرح داراي اولویت خاص زمانی بوده و یا طرح دهنده (گان) بودجه اي از دانشگاه طلب ننماید؛ با اعلام کتبی این مطلب بوسیله مدیر اجرایی به مدیر گروه / رئیس مرکز تحقیقات / مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی و مسئول کمیته HSR  و با نظر معاون تحقیقات و فن آوري دانشگاه، چنین طرحی می تواند به صورت خارج از نوبت معمول در دستورکار شوراي پژوهشی دانشگاه قرار گیرد.

 

ماده 32 - شوراي پژوهشی دانشگاه موظف است در اولین فرصت ممکن (اولین مرحله بررسی طرحها پس از تاریخ دریافت) طرح ارسالی را در دستور کار خود قرارداده و به آن رسیدگی نماید. 

تبصره 17: براي اعلام موارد ماده هاي 24،25،26 و 27 رونوشت مکاتبه باید از طرف مسئول مربوطه براي طرح دهنده (گان) ارسال گردد. 

 

ماده 33 - شوراي پژوهشی دانشگاه باید نتیجه بررسی و نظر خود را بصورت تصویب ، رد ، تصویب مشروط ، ارجاع به مراجع ذیصلاح دیگر و غیره از طریق مکاتبه مستقیم و همراه با رونوشت به گروه / مرکز تحقیقات / کمیته HSR

/ کمیته تحقیقات دانشجویی،  به اطلاع طرح دهنده (گان) برساند. 

 


  34 - حوزه کارشناسی معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه کلیه طرحهاي تحقیقاتی تصویب شده در شورايپژوهشی دانشگاه را جهت بررسی و تصویب  به کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه ارجاع خواهد داد.

 

ماده 35 - پس از تصویب طرح در شوراي پژوهشی دانشگاه ، پیگیري روند اداري طرح از نظر صدور ابلاغیه یا عقد قرارداد ، پیگیري روند اجرائی ، پیگیري گزارشات و غیره بعهده مدیریت امور تحقیقات و فن آوري دانشگاه می باشد و این واحد موظف است رونوشت کلیه مکاتبات خود با مدیر اجرایی طرح و یا طرح دهندگان را به معاون پژوهشی گروه یا مرکز تحقیقاتی و یا کمیته تحقیقات دانشجویی مربوطه ارسال نماید. 

 

ماده 36 - در صورتیکه مدیر اجرایی یا طرح دهنده (گان) در روند پیگیري و اجراي طرح به هر دلیلی اقدام بموقع و لازم را مستنداً از سوي مقام مربوطه دریافت ننماید، میتواند موضوع را کتبا و با ارائه دلایل مثبت و منطقی به مرجع بالاتر اعلام نموده و مرجع بالاتر (بعدي) میتواند راساً جهت پیگیري و بررسی اقدام لازم را آغاز نماید. 

تبصره 18 : مرجع ذیصلاح براي این منظور معاون پژوهشی گروه / مرکز تحقیقات و یا مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی / مسئول کمیته HSR  و خارج از این واحد ها  معاون تحقیقات و فن آوري دانشگاه می باشد.    

 

ماده 37 - مسئول اجرائی طرح پس از دریافت ابلاغیه و یا عقد قرارداد موظف به شروع عملیات اجرائی طرح به نحوي که در پیشنویس آن آمده و مورد تایید شوراي پژوهشی دانشگاه قرار گرفته است، می باشد. 

تبصره 19 : معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه موظف است نسخه اي از ابلاعیه و یا قرارداد طرح را جهت اطلاع و پیگیریهاي لازم بعدي در اختیار معاونت پژوهشی گروه  / مرکز تحقیقاتی / مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی / مسئول کمیته HSR  قرارداهد. 

تبصره 20 : در خصوص طرحهاي دانشجویی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی، نیازي به دریافت سفته براي قرارداد نمی باشد. 

 

ماده38 درصورتی که مدیر اجراي طرح به هر دلیلی ظرف مدت 3 ماه پس از تاریخ ابلاغیه و یا عقد قرارداد طرح بدون عذر موجه طرح را شروع ننماید ، طرح مزبور توسط مدیریت امور تحقیقات و فن آوري دانشگاه و با نظر خواهی از معاون پژوهشی گروه  و یا مرکز تحقیقات و یا مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی و یا مسئول کمیته HSR   مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص تعلیق یا ادامه اجراي آن تصمیم گیري بعمل خواهد آمد. همچنین در صورتیکه در این مدت وجوهی از اعتبارات طرح در اختیار مدیر اجرایی قرار گرفته باشد، بوسیله همین مرجع مورد تصمیم گیري قرارخواهد گرفت. نتیجه تصمیمات فوق بصورت کتبی از طریق مدیریت امور تحقیقات و فن آوري دانشگاه (طرف قرارداد) به مدیر اجرایی طرح و معاون پژوهشی گروه و یا مرکز تحقیقات و مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی و یا مسئول کمیته HSR   اعلام خواهد شد. 

 

تبصره 21: چنانچه در پیشنویس طرح زمان خاصی براي شروع آن مشخص گردیده و یا اجراي طرح منوط به احراز شرایط ویژه اي باشد، مدیر اجرایی موظف است مطابق آن شرایط و یا در زمان مشخص شده عمل نماید. 

 

تبصره 22: مدارك و شواهد لازم و یا ادله مربوط به شروع و یا عدم شروع کار و سایر موارد مورد نظر در این رابطه باید از سوي مجري طرح در اختیار تصمیم گیرندگان موضوع این ماده قرار گیرد. 

 

ماده 39 - مدیر اجرایی طرح موظف است مطابق مواد مندرج در قرارداد و یا بر اساس جدول زمانبندي طرح که در شروع به تایید شوراي تحقیقات و فن آوري دانشگاه رسیده و زمانبندي ارائه گزارشات در آن مشخص شده ، گزارش پیشرفت علمی و اجرایی طرح را براي معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه ارسال دارد. 

 

تبصره 23: مفهوم گزارشها از نظرحوزه معاونت تحقیقات و فن آوري، داشتن ارتباط مناسب و مداوم با مدیر اجرائی طرح است. مثلا اگر طرح بنا به هر دلیلی از نظر اجرائی براي مدتی به حالت راکد درآمد، مدیر اجرایی باید درگزارشهاي خود به مشکلات و نیازهاي طرح اشاره نماید. بنابراین داشتن ارتباط کتبی در قالب گزارشهاي دوره اي ازسوي مدیر اجرایی با حوزه معاونت تحقیقات و فن آوري در مواعید مقرر شده در قرارداد یا متن پیشنویس طرح الزامی است. 

 

ماده 40-  معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه به هر طریقی که صلاح بداند بر حسن اجرا و چگونگی روند اجرایی طرح نظارت خواهد نمود. 

تبصره 24 : ناظر (یا ناظرین) هر طرح با مشورت معاون پژوهشی گروه و یا مرکز تحقیقاتی مربوطه و تایید تحقیقات دانشجویی و کمیته HSR مشخص شده و با حکمی که از سوي معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه دریافت مینماید به امر نظارت می پردازد. در رابطه با نظارت طرحهاي در حال اجرا مدیریت امور تحقیقات و فناوري تمهیداتی را در پیش خواهد گرفت که با ارسال اظهار نظرهاي ناظر طرح، معاونتهاي پژوهشی گروه یا مرکز تحقیقات، یا کمیته تحقیقات دانشجویی و HSR در جریان پیشرفت کار طرحها قرار گیرند. 

تبصره 25: علاوه بر امر نظارت، معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه میتواند در مواردیکه صلاح بداند از اعضاي هیئت علمی گروه ، مرکز تحقیقات  دانشگاه و یا سایر صاحبنظرانی که به آنها دسترسی دارد به شرطی که جزو همکاران طرح نبوده باشند ، جهت ارزشیابی گزارشهاي پیشرفت و روند اجراي طرح نظرخواهی نماید. 

تبصره 26: حق نظارت براي هر طرح تا سقف 150 میلیون ریال 5% و بالاي 150 میلیون ریال 3% در نظر گرفته می شود که این مبلغ به اعتبار طرح افزوده شده و به ناظر تعلق خواهد گرفت. 

 

 41 - مدیریت امور تحقیقات و فن آوري دانشگاه موظف است پس از دریافت گزارش هاي ارزشیابی شده و تائیدناظر طرحها نسبت به اختصاص باقیمانده اعتبارات طرح در اولین فرصت ممکن و مطابق مفاد قرارداد منعقده اقدام نماید. 

 

ماده 42 - مدیر اجرائی موظف است در پایان اجراي طرح، کلیه نتایج بدست آمده را به صورت گزارش نهایی به صورت الکترونیک، مطابق با شرایطی که در متن قرارداد آمده است ، مرتب نموده و همراه ضمایم و جهت تسویه حساب پایانی طرح در اختیار حوزه مدیریت امور تحقیقات و فناوري دانشگاه قراردهد. 

تبصره 27 : براي استفاده مناسب از نتایج تحقیق و تهیه مستندات علمی لازم است گزارش نهائی طرح درقالب زیر تهیه گردد. بدیهی است موارد زیر با توجه به ماهیت طرح و نوع مطالعه تهیه می شود: 

1 - معرفی تحقیق (شامل : زمان شروع و خاتمه تحقیق ، رقم بودجه مصرف شده ، منابع تامین بودجه ، بیان مسئله، اهداف ، فرضیات وسوالات تحقیق ، تعریف واژه ها ، پیش فرضها ، محدودیتهاي تحقیق و ملاحظات اخلاقی) 

2 - دانسته هاي قبلی راجع به مسئله (شامل : چهار چوب تحقیق و مروري بر متون) 

3 - مواد و روش کار (شامل : نوع تحقیق ، جامعه مورد تحقیق ، مشخصات نمونه پژوهش ، معیارهاي ورود و خروج از مطالعه ، حجم نمونه و روش محاسبه آن ، محیط تحقیق ، روش نمونه گیري ، روش گردآوري داده ها ، روش پایایی و روائی ابزار گردآوري داده ها ، چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها و روشهاي آماري بکار رفته) 

4 - یافته هاي تحقیق (شامل : جداول ، نمودارها ، عکسها ، مشخصات دقیق موارد تولید شده و کلیه اطلاعات مربوطه در این زمینه) 

5 - نتایج بدست آمده (شامل : خلاصه یافته ها ، بحث وبررسی در مورد یافته ها ، تجزیه و تحلیل درمورد یافته ها ، نتیجه گیري نهایی) 

6 - پیشنهادها (شامل : پیشنهاد براساس یافته ها ، پیشنهاد براي تحقیقات بعدي ، پیشنهاد براي سازمانها و مراجع ذینفع و ذیربط) 

7 - فهرستها (شامل : منابع فارسی ، منابع لاتین) 

8 - پیوستها (شامل : پایان نامه هاي اجرا شده بر مبناي طرح ، مقالات تهیه و یا چاپ شده از تحقیق بهمراه نشانی دسترسی به آنها ، پرسشنامه هاي تحقیق ، جداول و نمودار ها ، عکسها ، برگه هاي ثبت اطلاعات و نتایج مصاحبه یا مشاهده و از این قبیل) 

9 - چکیده طرح به فارسی و انگلیسی (الزامی است)    

 

ماده 43 - براي فعالیت هر محقق به عنوان همکار طرح محدودیتی وجود ندارد. 

 

ماده 44 - کلیه تغییراتی که در عوامل اجرائی طرح (مجري ، همکاران اصلی ، همکاران و غیره) در حین اجراي آن رخ میدهد باید به وسیله مدیر اجرایی طرح و بصورت کتبی و با ذکر ادله ، از طریق گروه / مرکز تحقیقات / کمیته HSR و یا کمیته تحقیقات دانشجویی به حوزه مدیریت امور تحقیقات و فن آوري دانشگاه براي ثبت در پروندهاطلاع داده شود. 

 

ماده 45-  چنانچه ادامه یک طرح تحقیقاتی در حین اجراي آن مقدور نباشد و طرح لاجرم تعطیل گردد ، مجري باید این مطلب را به صورت کتبی به حوزه مدیریت امور معاونت تحقیقات و فن آوري اعلام نماید. 

 

ماده 46 - در مورد طرحهاي موضوع ماده 45 و به منظور تعیین علت تعطیلی طرح، موضوع بوسیله مدیر امور تحقیقات و فن آوري دانشگاه و از طریق ناظر طرح و معاون پژوهشی گروه، مرکز تحقیقات و یا روساي کمیته تحقیقات دانشجویی و کمیته HSR  پیگیري شده و نتیجه به همراه نظر مدیریت مذکور براي تصمیم گیري به معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه گزارش می گردد. در چنین حالتی معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه مانند ماده 36 عمل خواهد نمود. 

 

ماده 47-  در صورتیکه مدیراجراي طرح به عللی نتواند عملیات اجراي طرح را در موعد مقرر به پایان برساند و از سوي دیگرخواستار ادامه اجراي آن باشد ، باید درخواست افزایش مدت زمان اجراي طرح را بهمراه دلایل عقب افتادگی از زمانبندي اولیه تنظیم نموده و به مدیریت تحقیقات و فناوري دانشگاه ارائه نماید تا در این خصوص تصمیم گیري لازم بعمل آید. 

 

ماده48-  چنانچه مدیر اجرایی تغییر برخی از اقلام بودجه، بصورت جابجائی آنها درمجموعه بودجه مصوب و یا افزایش یک یا چند قلم از اقلام بودجه را بصورتی که رقم کلی آن افزایش یابد ، را درخواست نماید، باید پیشنهاد خود را با ذکر دلیل براي بررسی به حوزه مدیریت تحقیقات و فناوري دانشگاه ارائه نماید. در این مورد تصمیم گیري به ترتیب زیر خواهد بود: 

1                   - اگر افزایش یا جابجایی بودجه درخواست شده بیش از 20 درصد بودجه کل مصوب باشد موضوع باید به اطلاع شوراي پژوهشی دانشگاه رسیده و کسب تکلیف شود. 

2                   - اگر افزایش یا جابجایی بودجه درخواست شده کمتر از 20 درصد بودجه کل مصوب باشد تصمیم مدیر گروه . رئیس مرکز تحقیقات ، مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی و مسئول کمیته HSR  بر مبناي پیشنهاد شوراي پژوهشی واحدهاي یاد شده ، و مدیر امور تحقیقات و فن آوري دانشگاه کفایت می نماید. 

 

ماده 49 - اعتبارات مصوب طرح مطابق قرارداد منعقد شده بین مدیر اجرایی طرح و پس از تایید کارشناسان یا ناظرین حوزه مدیریت تحقیقات و فن آوري از طریق واحد حسابداري معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه در اختیار مدیر اجرایی قرار می گیرد. 

 

 50 - هزینه هاي کارمندي (پرسنلی) طرح باید مطابق با حق التحقیق در نظر گرفته شده براي اعضاي هیئتعلمی و غیر علمی و آئین نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه به آن که در دانشگاه مورد اجرا می باشد تنظیم ، محاسبه و پرداخت گردد. 

 

ماده 51 - کلیه منافع مادي حاصل از اجراي طرح تحقیقاتی و همچنین دستاوردها و نتایج حاصل از آن متعلق به دانشگاه و طرح دهندگان بوده و دانشگاه میتواند بصلاحدید خود و از طریق عقد قرارداد بخشهاي مشخصی از این منافع را به طرح دهنده (گان) واگذار نماید. مرجع تشخیص براي این امر متن قرارداد اجراي آن طرح می باشد. 

 

ماده 52 - طرح دهندگان و سایر همکاران اجرایی طرح موظفند در هر موردي که نتایج یا گزارشهاي طرح خود را بصورت انتشار مقاله ، کتاب،  و یا گزارش و از این قبیل براي مراجع مربوطه و یا مجلات مختلف داخلی یا خارجی ارائه می نمایند نام دانشگاه / و یا مرکز تحقیقات دانشگاه را به عنوان یکی از مولفین  منتسب نمایند و ، جمله أي مبنی بر اینکه »این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه علوم  بهزیستی و توانبخشی  انجام پذیرفته است« را همراه با شماره و سایر مشخصات طرح قید نمایند. در غیر این صورت حق هرگونه پیگیریهاي بعدي براي دانشگاه محفوظ خواهد بود. 

 

ماده 53 - درکلیه مواردي که حاصل نتایج طرح تحقیقاتی بصورت خبر ، گزارش و از این قبیل از سوي دانشگاه انتشار می یابد ، فقط اسامی طرح دهندگان بترتیبی که در پرونده طرح آمده است قید می گردد. 

تبصره 28 : در صورتی که طرح دهندگان ترتیب خاصی براي ذکر نام خود (بجز آنچه در پرونده ذکر شده است) تعیین نمایند ، ضروري است که موضوع بصورت کتبی وبا امضاي تمامی طرح دهندگان به حوزه معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه اعلام گردد. 

 

ماده 54 - کلیه امتیازات معنوي و علمی یک طرح بین طرح دهندگان و همکارانی که با آنها همکاري داشته اند به نسبت همکاري و مشارکت در انجام کار تقسیم می شود. مرجع تشخیص در این رابطه قرارها و مکتوبات بین کلیه همکاران طرح می باشد. 

 

ماده 55 - امتیازات مربوط به ارتقاي گروه و رتبه علمی اعضاي هیئت علمی که مجري طرحهاي تحقیقاتی می باشند مطابق آئین نامه هاي اداري و آموزشی دانشگاه معین و از طریق مراجع ذیصلاح اعمال می گردد. 

 

ماده 56 - معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه موظف است سالیانه گرانت پژوهشی  حداقل  به میزان 200 میلیون ریال را حداقل به 2 نفر از محققین براساس کارنامه علمی- پژوهشی آنها که توسط معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه تدوین و تصویب می شود، اختصاص دهد. نحوه بررسی پیش نویس طرح و نظارت بر آن پس ازتصویب در شوراي پژوهشی دانشگاه بر عهده معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه خواهد بود. 

 

ماده 57 -  وظایف دبیران شوراي هاي پژوهشی دانشگاه به قرار زیر است: 

         تنظیم برنامه کاري شورا  

         هماهنگی براي برگزاري جلسات شورا 

         شرکت در کلیه جلسات و تهیه صورتجلسهها 

         ارسال کلیه گزارشات، داوري ها و صورتجلسات شورا به معاونت تحقیقات و فن آوري.

         پیگیري کلیه اموري که به صلاحدید شورا به وي واگذار می شود.

 

ماده 58 - مواردي که در این آیین نامه مد نظر قرار نگرفته و یا بحسب موقعیت از موارد استثنائی محسوب می گردد با نظر مستقیم معاون تحقیقات و فن آوري دانشگاه و شوراي پژوهشی دانشگاه تصمیم گیري خواهد شد. 

 

ماده 59- این آیین نامه در 59 ماده و 28 تبصره مجدداً مورد اصلاح قرار گرفته و در تاریخ 21 بهمن ماه 1392به تصویب نهائی شوراي پژوهشی دانشگاه رسیده است و از این تاریخ لازم الاجرا می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 [1] در ادامه آیین نامه به نام گروه نامیده می شود