صفحه اصلي > مراجعان > ثبت خطاهای پزشکی 
 

 فرم گزارش دهی خطا
 نام و نام خانوادگی بیمار :
 شماره پرونده :
 روانپزشک معالج :
 سن بیمار :
 جنس :زن
مرد
 تاریخ بستری :
 بخش بستری :
 تاریخ حادثه * :
 ساعت حادثه :
 شرح حادثه * :
 آیا خطا منجر به آسیب به بیمار شده است؟ * :بلی
خیر
 خطای فرایند دارویی :بیمار اشتباه
داروی اشتباه
دوز اشتباه
روش اشتباه
زمان اشتباه
ثبت اشتباه
فراموشی تجویز دارو
 خطای مدیریت دارویی: :اشتباه در محتوای کتابچه دارویی
اشکال در نحوه تهیه داروهای غیر فرموالری
خطا در نحوه نگهداری داروها در بخش/انبار/داروخانه
خطا در فرایند ثبت و انتقال اطالعات دارویی بیمار
خطا در نقل و انتقال داروها از داروخانه به بخش و بالعکس
 خطاهای فرایندی :آسیبدیدگی بیمار
دسترسی بیمار به اجسام خطرناک آسیبزا
فرار بیمار از بخش
عدم دقت در ارزیابی تخصصی بیمار
عدم رعایت تحویل و تحول استاندارد بیمار
عدم رعایت دستورالعمل گزارش نویسی استاندارد
عدم کنترل عالئم حیاتی بیمار
عدم شناسایی فعال بیمار به صورت صحیح
عدم ارسال آزمایشات بیمار
زخم بستر
عدم ثبت اطالعات حیاتی و تهدید کننده در پرونده بیمار
ثبت ناقص اقدامات درمانی در پرونده یا کاردکس دارویی
عوارض بیهوشی
ناسازگاری تزریق خون
اقدام به خودکشی
مرگ یا ناتوانی جدی بیمار که در رابطه با سیر درمان نباشد
 لطفا شدت واقعه را به صورت زیر طبقه بندی کنید: :نزدیک به وقوع خطا Miss Near( تا آستانه وقوع پیش رفته ولی خطا رخ نداده است(
بدون آسیب واضح
آسیب موقت، افزایش سطح مراقبت و نیاز به مداخله سرپایی
آسیب موقت، افزایش سطح مراقبت و افزایش طول مدت بستری
آسیب دائمی
مرگ
 لطفا هرگونه پیشنهاد جهت پیشگیری از وقوع این اتفاق را مکتوب نمایید :
 نتیجه بررسی و اقدامات مداخلهای کارشناس ایمنی :
 آیا این تجربه توسط کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر برای کلیه کارکنان به اشتراک گذاشته شده است؟ :بله
خیر
 نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم (اختیاری) :
 شماره تماس (اختیاری) :